Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Pripomienkové konanie - rok 2008

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu Dátum zverejnenia
76.

KM-1323/Vl-2008
Návrh na zloženie delegácie expertov Slovenskej republiky k príprave Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici podpísanej v Židlochoviciach dňa 4. januára 1996

19. 12. 2008

 

 
75.

KM-1306/Vl-2008
Návrh na zrušenie uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorými bola jednostranne zrušená vízová povinnosť pre štátnych občanov tretích krajín

16. 12. 2008

 

 
74.

KM-1299/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

16. 12. 2008

 

 
73.

KM-1289/Vl-2008
Návrh predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o Varovnej informačnej sieti kritickej infraštruktúry (CIWIN)

11. 12. 2008

 

 
72.

KM-1213/Vl-2008
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie oprávnenými na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov

28. 11. 2008

 

 
71.

KM-1182/Vl-2008
Návrh na zmenu a doplnenie štatútu a rokovacieho poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu

24. 11. 2008

 

 
70.

KM-1184/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní

24. 11. 2008

 

 
69.

KM-1183/Vl-2008
Návrh projektu zlúčenia Nemocnice s poliklinikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Nemocnice Ministerstva obrany Slovenskej republiky

24. 11. 2008

 

 
68.

KM-1181/Vl-2008
Návrh zmeny právnej formy príspevkových organizácií Opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Banská Bystrica, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Košice na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu

24. 11. 2008

 

 
67.

KM-1154/VL-2008
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

14. 11. 2008

 

 
66.

KM-1136/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a lokalizačných údajov koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému

11. 11. 2008

 

 
65.

KM-1121/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

06. 11. 2008

 

 
64.

KM-1122/Vl-2008
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2008 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008

07. 11. 2008

 

 
63.

KM-1112/Vl-2008
Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

06. 11. 2008

 

 
62.

KM-1046/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24. 10. 2008

 

 
61.

KM-1029/Vl-2008
Návrh na zloženie delegácie expertov Slovenskej republiky k príprave novej Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o štátnej hranici

22. 10. 2008

 

 
60.

KM-1005/Vl-2008
Návrh zmeny právnej formy príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na akciovú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu

14. 10. 2008

 

 
59.

KM-992/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

10. 10. 2008

 

 
58.

KM-977/Vl-2008
Návrh na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Trebišov, Veľký Krtíš, Bardejov, Dunajská Streda, Senica, Poprad a Trenčín

07. 10. 2008

 

 
57.

KM-930/Vl-2008
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v znení výnosu č. 207-2006/03902

30. 09. 2008

 

 
56.

KM-929/Vl-2008
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

30. 09. 2008

 

 
55.

KM-921/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

25. 09. 2008

 

 
54.

KM-899/Vl-2008
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti

19. 09. 2008

 

 
53.

číslo: KM-893/Vl-2008
Návrh na zmenu štatútu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a na vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky

19. 09. 2008

 

 
52.

číslo: KM-881/Vl-2008
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií zo skríningu známych teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu

17. 09. 2008

 

 
51. číslo: KM-853/Vl-2008
Návrh nariadenia vlády SLovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby


05. 09. 2008

50. číslo: KM-852/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

04. 09. 2008

49. číslo: KM-841/Vl-2008
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o policajných stredných odborných školách

03. 09. 2008

48.

číslo: KM-824/Vl-2008
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z.z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2007 Z.z.

26. 08. 2008

 

 
47.

číslo: KM-822/Vl-2008
Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1082 z 8. decembra 1999 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Austrálskeho zväzu a štátnych občanov Nového Zélandu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

26. 08. 2008

 

 
46.

číslo: KM-821/Vl-2008
Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 551 z 20. augusta 1996 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kanady pri turistických a obchodných cestách nepresahujúcich 90 dní

26. 08. 2008

 

 
45.

číslo: KM-820/Vl-2008
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady o prechode zo SIS 1+ na SIS II a k návrhu rozhodnutia Rady o prechode zo SIS 1+ na SIS II a o zmene a doplnení Schengenského dohovoru

25. 08. 2008

 

 
44.

číslo: KM-813/Vl-2008
Návrh na uzavretie Administratívnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky s cieľom vykonávania Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym občanom tretej krajiny v jednom z členských štátov

21. 08. 2008

 

 
43.

číslo: KM-798/Vl-2008
Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obce - II.

15. 08. 2008

 

 
42.

číslo: KM-698/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

17. 07. 2008

41.

číslo: KM-679/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. 07. 2008

 

 
40.

číslo: KM-655/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro

07. 07. 2008

 

 
39.

číslo: KM-574/Vl-2008
Návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008

20. 06. 2008

 

 
38. číslo: KM-548/Vl-2008
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte

09. 06. 2008

 

 
37. číslo: KM-521/Vl-2008
Návrh zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

04. 06. 2008

 

 
36. číslo: KM-513/Vl-2008
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

04. 06. 2008

 

 
35. číslo: KM-512/Vl-2008
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

03. 06. 2008

 

 
34.

číslo: KM-494/Vl-2008
Návrh na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR na zabezpečenie XXX. FAI Majstrovstiev sveta v parašutizme a IV. FAI Majstrovstiev sveta juniorov v parašutizme v presnosti pristátia a akrobacii počas voľného pádu 

03. 06. 2008

 

 
33.

číslo: KM-493/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

03. 06. 2008

 

 
32.

číslo: KM-481/Vl-2008
Návrh smernice Európskehp parlamentu a Rady, ktoru sa zjednodušuje cezhraničné presadzovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

23. 05. 2008

 

 
31. číslo: KM-464/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

22. 05. 2008

 

 
30.

číslo: KM-471/Vl-2008
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o spolupráci pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti

20. 05. 2008

 

 
29.

číslo: KM-463/Vl-2008
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19. 05. 2008

 

 
28.

číslo: KM-432/Vl-2008
Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 58 zo 16. januára 2002 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Japonska

12. 05. 2008

 

 
27. číslo: KM-431/Vl-2008
Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)

09. 05. 2008

 

 
26.

číslo: KM-410/Vl-2008
Vyhodnotenie plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2007

30. 04. 2008

 

 
25.

číslo: KM-396/Vl-2008
Návrh na zrušenie úlohy v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou a na zrušenie úlohy v bode B.2. opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu SR na roky 2008 - 2009

28. 04. 2008

24.

číslo: KM-395/Vl-2008
Návrh súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007

28. 04. 2008

23.

číslo: KM-359/Vl-2008
Zámer výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010

18. 04. 2008

22.

číslo: KM-340/Vl-2008
Návrh na uzavretie dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. 4. formou výmeny nót


14. 04. 2008

 

 
21.

číslo: KM-339/Vl-2008
Návrh predbežného stanoviska k návrhu Rámcového rozhodnutia Rady o využívaní osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva

10. 04. 2008

20.

číslo: KM-338/Vl-2008
Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie platieb a iných hodnôt a ďalšie pravidlá pre prepočty a zaokrúhľovanie platieb a iných hodnôt v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov

10. 04. 2008

19.

číslo: KM-320/Vl-2008
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie Vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc

07. 04. 2008

 

 
18. číslo: KM-278/Vl-2008
Správa o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia

31. 03. 2008

 

 
17.

číslo: KM-260/Vl-2008
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót

14. 04. 2008

16. číslo: KM-245/Vl-2008
Návrh Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo dňa 14. júna 1985

14. 03. 2008

 

 
15.

číslo: KM-236/Vl-2008
Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obce

11. 03. 2008

 

 
14.

číslo: KM-232/Vl-2008
Sumárne vyhodnotenie plnenia programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007 za roky 2004-2007

14. 03. 2008

13.

číslo: KM-231/Vl-2008
Návrh na začatie obstarávania stavby "Bratislava, Saratovská 22, rekonštrukcia ubytovne"

11. 03. 2008

12.

číslo: KM-230/Vl-2008
Návrh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008-2010

10. 03. 2008

11.

číslo: KM-199/Vl-2008
Návrh na vypovedanie Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a Ulánbátare 9. júla 1984.

29. 02. 2008

10. číslo: KM-145/Vl-2008
Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

19. 02. 2008

9.

číslo: KM-137/Vl-2008
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady /ES/ č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

18. 02. 2008

8.

číslo: KM-128/Vl-2008
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia SR na účely prevádzky a údržby kanalizácie vybudovanej maďarskou obcou Salgotarján-Somskoújfalu formou výmeny nót

15. 02. 2008

7.

číslo: KM-121/Vl-2008
Schengenský akčný plán Slovenskej republiky na roky 2008-2009

14. 02. 2008

6.

číslo: KM-105/Vl-2008
Výnos MV SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR

12. 02. 2008

5.

číslo: KM-88/Vl-2008
Informácia o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti SR

11. 02. 2008

4.

číslo: KM-78/Vl-2008
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku

 05. 02. 2008

3.

číslo: KM-72/Vl-2008
Návrh na úpravu štatútu a rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre verejnú správu a na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť za člena Rady vlády SR pre verejnú správu

01. 02. 2008

2.

číslo: KM-28/Vl-2008
Návrh systemizácie príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe na rok 2008

17. 01. 2008

1.

číslo: KM-24/Vl-2008
Návrh na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja

17. 01. 2008