Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Pripomienkové konanie - rok 2010

 

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

 49. KM-OPVA1-2010/003029
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis 

 29.12.2010

 48. KM-OPVA1-2010/002981
Koncepčné zámery migračnej politiky Slovenskej republiky na obdobie rokov 2011 - 2015 (aktualizácia Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky) 

 28.12.2010

 47. KM-OPVA1-2010/002674
Návrh na vyslovenie súhlasu so znížením základného imania akciovej spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 

07.12. 2010

 

 
 46.

KM-OPVA1-2010/002658
Návrh na ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a   Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti z 18. januára 1990 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene  Dohody o zrušení vízovej povinnosti uzavretej formou výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1994 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene Dohody o zrušení vízovej povinnosti z 15. apríla 1998

06.12. 2010

 

 
 45. KM-OPVA1-2010/002589
Návrh Koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2011 až 2015 

01.12. 2010

 44. KM-OPVA1-2010/002566
Návrh osnovy analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení

30.11. 2010

 43. KM-OPVA1-2010/002467
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nového Zélandu o programe pracovnej dovolenky

24.11. 2010

 42. KM-OPVA1-2010/001952
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Stará Ľubovňa, Čadca, Žilina, Zvolen, Trebišov a Bardejov 

25.10. 2010

 41. KM-OPVA1-2010/001929
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci

22.10. 2010

40.

KM-OPVA1-2010/001782
Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

14.10. 2010

 

 
39.

KM-OPVA1-2010/001777
Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007

14.10. 2010

 

 
38. KM-OPVA1-2010/001760
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti

13.10. 2010

 

 
37.

KM-OPVA1-2010/001723
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

12.10. 2010

 

 
36. KM-OPVA1-2010/001705
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch

11.10. 2010

 

 
35.

KM-OPVA1-2010/001672
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

08.10. 2010

 

 
34.

KM-OPVA1-2010/001530
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov

30.09. 2010

 

 
33.

KM-OPVA1-2010/001502
Návrh preventívnych opatrení a systému odškodňovania pri mimoriadnych situáciách

29.09. 2010

 

 
32.

KM-OPVA1-2010/001352
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov

21.09. 2010

 

 
31.

KM-OPVA1-2010/001271
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

21.09. 2010

 

 
30.

KM-OPVA1-2010/001166
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

07.09. 2010

 

 
29.

KM-OPVA1-2010/001276
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi

16.09. 2010

 

 
28.

KM-OPVA1-2010/0001117
Návrh zákona o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov

03.09. 2010

 

 
27. KM-OPVA1-2010/001058
Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

27.08. 2010

 

 
26.

KM-OPVA1-2010/000978
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

24.08. 2010

 

 
25.

KM-OPVA1-2010/000926
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z.z.

23.08. 2010

 

 
24.

KM-407/Vl-2010
Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

02.06. 2010

 

 
23.

KM-314/Vl-2010
Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010

05.05. 2010

 

 
22.

KM-285/Vl-2010
Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007

26.04. 2010

 

 
21.

KM-240/Vl-2010
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Horskej záchrannej službe

14.04. 2010

 

 
20.

KM-225/Vl-2010
Návrh súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2009

09.04. 2010

 

 
19.

KM-165/Vl-2010
Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 - 2010 v roku 2009 a prioritách prevencie kriminality na rok 2010

08.04. 2010

 

 
18.

KM-212/Vl-2010
Predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

06.04. 2010

 

 
17.

KM-211/Vl-2010
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

01.04. 2010

 

 
16.

KM-174/Vl-2010
Správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch splnomocnenca vlády SR pre integrovaný záchranný systém za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010

22.03. 2010

 

 
15.

KM-150/Vl-2010
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vojnových hroboch

15.03. 2010

 

 
14.

KM-144/Vl-2010
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

12.03. 2010

 

 
13.

KM-OPVA-135/2010
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a služobných pasov

09.03. 2010

 

 
12.

KM-109/Vl-2010
Správa o plnení opatrení so Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 - 2009 za rok 2009

25.02. 2010

 

 
11.

KM-104/Vl-2010
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

24.02. 2010

 

 
10.

KM-70/Vl-2010
Návrh na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii zo dňa 25. mája 2006

10.02. 2010

 

 
9.

KM-49/Vl-2010
Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010

02.02. 2010

 

 
8.

KM-45/Vl-2010
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo 4. januára l996

01.02. 2010

 

 
7.

KM-15/Vl-2010
Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obce

28.01. 2010

 

 
6.

KM-36/Vl-2010
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v Slovenskej informačnej službe a Národnom bezpečnostnom úrade

26.01. 2010

 

 
5.

KM-25/Vl-2010
Návrh zákona o ochrane kritickej infraštruktúry

21.01. 2010

 

 
4.

KM-11/Vl-2010
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Železničnej polície v roku 2010

13.01. 2010

 

 
3.

KM-1024/Vl-2009
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vojnových hroboch

31. 12. 2009

 

 
2.

KM-1012/Vl-2009
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany
 

23. 12. 2009

 

 
1.

KM-1011/Vl-2009
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych  ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny  alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany

23.12. 2009

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy