Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Pripomienkové konanie - rok 2013

 

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

53.

KM-OPVA-2013/003756
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 a 3. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky 

18.12.2013
52.

KM-OPVA-2013/003495
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Košice, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Trenčín, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Rožňava, Trnava, Piešťany, Košice - okolie, Trebišov a Michalovce 

19.11.2013
51.

KM-OPVA-2013/003442
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

13.11.2013
50.

KM-OPVA-2013/003344
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

30.10.2013
49.

KM-OPVA-2013/003211
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava 

16.10.2013
48.

KM-OPVA-2013/003050
Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej rpeubliky 

24.09.2013
47.

KM-OPVA-2013/002897
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014 za rok 2012 a plnenie odporúčaní Skupiny expertov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi GRETA 

09.09.2013
46.

KM-OPVA-2013/002871
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave 

05.09.2013
45.

KM-OPVA-2013/002870
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti 12. septembra 2012

05.09.2013
44.

KM-OPVA-2013/002805
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni 

28.08.2013
43.

KM-OPVA-2013/002736
Návrh správy o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 za rok 2012 

19.08.2013
42.

KM-OPVA-2013/002585
Návrh na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Bosny a Hercegoviny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt 

31.07.2013
41.

KM-OPVA-2013/002579
Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 

26.07.2013
40.

KM-OPVA-2013/002530
Návrh na zrušenie úloh C.20. a C.21. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 50 z 22. februára 2012 k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike 

19.07.2013
39.

KM-OPVA-2013/002424
Návrh zákona o podmienakch výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku 

15.07.2013
38.

KM-OPVA-2013/002423
Návrh zákona o volebnej kampani a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 

15.07.2013
37.

KM-OPVA1-2013/002285
Návrh na zriadenie Riadiaceho výboru pre koordináciu reformy verejnej správy v Slovenskej republike

26.06.2013
36.

 KM-OPVA1-2013/002251
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi

25.06.2013
35.

KM-OPVA1-2013/002205
Návrh na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014 - 2020 

19.06.2013
34.

KM-OPVA1-2013/001986-002
Návrh Harmonogramu na zabezpečenie úloh súvisiacich so zmenou organizácie miestnej štátnej správy

19.06.2013
33.

KM-OPVa1-2013/002119
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov Košice, spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Prešov, Poprad, Žilina, Dolný kubín, Svidník, Banská Bystrica, Brezno, Levice, Stará Ľubovňa, Košice - okolie, Dunajská Streda a Komárno 

12.06.2013
32.

KM-OPVA1-2013/002117
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení neskorších predpisov 

12.06.2013
31.

KM-OPVA1-2013/002057
Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2012

12.06.2013
30.

KM-OPVA1-2013/002058
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmeny žiakov, platených a neplatených stáží, dobrovoľnej služby a činnosti aupair

06.06.2013
29.

KM-OPVA1-2013/001978
Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach a služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky MV SR č. 109/2010 Z. z. 

30.05.2013
28.

KM-OPVA1-2013/001977
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku 

30.05.2013
27.

KM-OPVA1-2013/001976
Návrh poslancov NR SR J. Bašku, P. Šucu a M. Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491) 

30.05.2013
26.

KM-OPVA1-2013/001963
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a vzdelávanie (Europol) a zrušenie rozhodnutí 2009/371/JHA a 2005/681/JHA 

30.05.2013
25.

KM_OPVA1-2013/001885
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

28.05.2013
24.

KM-OPVA1-2013/001869
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z návrhu nevyhnutných štrukturálnych opatrení na zabezpečenie fungovania integrovaného záchranného systému v oblasti informačno-komunikačných technológií 

20.05.2013
23.

KM-OPVA1-2013/001810
Návrh zákona, ktorým ssa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 

16.05.2013
22.

KM-OPVA1-2013/001705
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

07.05.2013
21.

KM-OPVA1-2013/001613
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov 

24.04.2013
20.

KM-OPVA1-2013/001553
Vyhodnotenie plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2012 

19.04.2013
19.

KM-OPVA1-2013/001512
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2011 až 2015 so stavom k 31. decembru 2012

15.04.2013
18.

KM-OPVA1-2013/001501
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém vstup/výstup na registráciu údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie 

15.04.2013
17.

KM-OPVA1-2013/001500
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006 pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup a programu registrovaných cestujúcich 

15.04.2013
16.

KM-OPVA1-2013/001499
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program registrovaných cestujúcich 

15.04.2013
15.

KM-OPVA1-2013/001457
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

10.04.2013
14.

KM-OPVA1-2013/001455
Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2012

10.04.2013
13.

KM-OPVA1-2013/001459
Návrh Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom 

10.04.2013
12.

KM-OPVA1-2013/001431
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu 

10.04.2013
11.

KM-OPVA1-2013/001381
Návrh na optimalizáciu a stabilizáciu administratívnych kapacít odboru koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v roku 2013 

03.04.2013
10.

KM-OPVA1-2013/001088
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

02.04.2013
09.

SLV-OLVS-71/2013
Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

22.03.2013
08.

KM-OPK1-2013/001202
Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok 2012 

22.03.2013
07.

KM-OPVA1-2013/000822
Návrh predbežného stanoviska k spoločnému návrhu rozhodnutia Rady o podrobnostiach vykonávania doložky o solidarite Úniou

14.02.2013
06.

KM-OPVA1-2013/000819
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 1. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky lza obdobie od 1. júla do 31. decembra 2012 a 2. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky 

14.02.2013
05.

KM-OPVA1-2013/000797
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňavyhláška Ministerstva vnútra slovenskej repbuliky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14.02.2013
04.

KM-OPVA1-2013/000654
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel 

 06.02.2013
03.

KM-OPVA1-2013/000697
Návrh Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Macedónskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

 06.02.2013
02.

KM-OPVA1-2013/000518
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2013

 23.01.2013
 01.

KM-OPVA1-2013/000347
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizačných údajov

 10.01.2013

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy