Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Odbor prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality podľa Pokynu kancelárie ministra vnútra SR o organizačnom poriadku kancelárie ministra vnútra SR č. 3 z 30. júla 2019 je vecným a odborným gestorom prevencie kriminality. Je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti. Plní funkciu sekretariátov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Odbor prevencie kriminality zabezpečuje a plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohôd a záväzkov, z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, zo zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi a z iných záväzných dokumentov v oblasti prevencie kriminality. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality realizuje národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" podporený z Európskeho sociálneho fondu.  

RIADITEĽ ODBORU: Ing. Jozef Halcin

SEKRETARIÁT RIADITEĽA: Lucia Gábrišová

odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR

Drieňová 22, 821 03 Bratislava - Ružinov
Telefón 02/48 59 22 06
Fax 02/48 59 22 09
 

PhDr. Elena Buksová, PhD.

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality (Banská Bystrica)
Telefón 048 43 06 183

Mgr. Lenka Filková

oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality a boj s korupciou
Telefón 02/48 59 22 04

Mgr. Barbora Minárová

oddelenie boja s korupciou (Banská Bystrica)

Ing. Oľga Lukáčová

oddelenie boja s korupciou (Košice)
Telefón 055 6001 339

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Drieňova 22, 821 03 Bratislava

Mgr. Petra Barnová

tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vedúca sekretariátu RVPK
Telefón 02/48 59 22 45

Ing. Gabriela Vilnerová, MBA

národná zástupkyňa SR v EUCPN
Telefón 02/48 59 22 02

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

PhDr. Ivan Hromada, PhD.

vedúci oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality
Telefón 02/48 59 22 06

-

tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Telefón 02/48 59 22 10

Mgr. Kamila Džurňáková

tajomníčka Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Telefón 02/48 59 22 07

Mgr. Silvia Škanderová

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality/sociálne siete
Telefón 02/48 59 22 08

PhDr. Ľubica Majtánová

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality
Telefón 02/48 59 22 31