Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Pripomienkové konanie - rok 2012

 

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

56. KM-OPVA1-2012/005135
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 20.12.2012
55. KM-OPVA1-2012/005085
Návrh - Správa o vyhodnotení cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike "HAVRAN 2012" na národnej úrovni 
 17.12.2012
54. KM-OPVA1-2012/005070
Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 -2016 
 12.12.2012
53. KM-OPVA1-2012/005011 
Návrh na zrušenie úlohy č. 1.3/ z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014 schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 316 z 18. mája 2011
 06.12.2012
52. KM-OPVA1-2012/004815
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o bezplatnom odovzdaní helikoptéry Mi-8PS-9 
 28.11.2012
51. KM-OPVA1-2012/004771
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov Galanta, Námestovo, Spišská Nová Ves, Košice - okolie, Rožňava, Prešov, Bardejov, Trebišov, Rimavská Sobota a Košice
 21.11.2012
50. KM-OPVA1-2012/004770
Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MV SR č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov
 21.11.2012
49. KM-OPVA1-2012/004620
Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 233)
 07.11.2012
48. KM-OPVA1-2012/004560
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.
 07.11.2012
47. KM-OPVA1-2012/004558
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia EP a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií
 07.11.2012
46. KM-OPVA1-2012/004489
Aktualizovaná Koncepcia vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013
 31.10.2012
45. KM-OPVA1-2012/003876
Návrh na zmenu a zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 
 31.10.2012
44. KM-OPVA1-2012/004457
Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 
 26.10.2012
43. KM-OPVA1-2012/004319
Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 442/2007 Z. z. 
 26.10.2012
42. KM-OPVA1-2012/004389
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 v súvislosti s uložením historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii
 25.10.2012
41. KM-OPVA1-2012/004319
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 17.10.2012
40. KM-OPVA1-2012/004254
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu s aktualizáciou úloh
11.10.2012
 39. KM-OPVA1-2012/004180
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
 05.10.2012
 38. KM-OPVA1-2012/004106
Návrh poslancov NR SR R. Zmajkovičovej, M. Kovačócyho a I. Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 204)
 01.10.2012
 37. KM-OPVA1-2012/004105
Návrh poslancov NR SR M. Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom mesteSR Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 200)
 01.10.2012
 36. KM-OPVA1-2012/004108
Návrh poslancov NR SR O. Brixiho, R. Rašiho, P. Pašku a M. Géciho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 199)
 01.10.2012
 35. KM-OPVA1-2012/004000
Návrh poslancov NR SR A. Hrnčiara, L. Solymosa a B. Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňazákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 133)
 27.09.2012
 34. KM-OPVA1-2012/003764
Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
 10.09.2012
 33.

KM-OPVA1-2012/003708
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 03.09.2012
 32.

KM-OPVA1-2012/003665
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 28.08.2012
 31. KM-OPK1-2012/003398
Návrh na zmenu štatútu a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
 16.08.2012
 30.

KM-OPVA1-2012/003381
Správa o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike na národnej úrovni

 07.08.2012
 29.

KM-OPVA1-2012/003335
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu

 01.08.2012
 28.

KM-OPVA1-2012/003329
Návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 01.08.2012
 27.

KM-OPR-2012/000048-50
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 30. 11. 2011 do 30. 6. 2012 a 1. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky

 17.07.2012
 26. KM-OPVA1-2012/002951
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení „EURODACu“ pre porovnávanie odtlačkov prstov za účelom efektívneho vykonávania Nariadenia (ES) č. [.../...] [stanovujúceho kritériá a mechanizmy pre určenie členského štátu zodpovedajúceho za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov] a na porovnanie údajov EURODACu na žiadosť orgánov presadzovania práva členských štátov a Europolu na účely presadzovania práva a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)
 10.07.2012
 25. KM-OPVA1-2012/002792
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 28.06.2012

 24. KM-OPVA1-2012/002690
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z.z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. 

 19.06.2012

 23. KM-KSZ-2012/002384-008
Dodatok k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky

 19.06.2012

 22. KM-OPVA1-2012/002647
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisoch 
 15.06.2012
 21. KM-OPVA1-2012/002583
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov Košice, Svidník, Galanta, Prievidza, Námestovo, Čadca, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Žilina, Košice-okolie a Poprad 
 14.06.2012
 20. KM-KSZ-2012/00048-033
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 18. 11. 2011 do 31. 3. 2012 a 1. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky 

 14.05.2012

 19. KM-OPVA1-2012-002060
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku 

 02.05.2012

 18. KM-OPVA1-2012-002043
Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt 

 27.04.2012

 

 
 17. KM-OPVA1-2012/002037
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách 

 27.04.2012

 16. KM-OPVA1-2012/001873
Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2011 

 23.04.2012

 15. KM-OPVA2-2012/001844
Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov 

 23.04.2012

 14. KM-OPVA1-2012/001838
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 445/2007 Z.z. 

 20.04.2012

 

 
 13. KM-OPVA1-2012/001387
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl a migráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia 

 07.03.2012

 12. KM-OPVA1-2012/001386
Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci v oblasti ochrany svedka 

 07.03.2012

 11. KM-OPVA1-2012/001293
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spoluráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia 

 29.02.2012

 10. KM-OPVA1-2012/001292
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz 

 29.02.2012

 9. KM-OPVA1-2012/001254
Návrh Kocepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 - 2015 

 28.02.2012

 8 KM-OPVA1-2012/001196
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu 

 23.02.2012

 7. KM-OPVA1-2012/001172
Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012 

 21.02.2012

 6. KM-OPVA1-2012/001089
Návrh predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany 

 15.02.2012

 5. KM-OPVA1-2012/001054
Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) 

 14.02.2012

 4. KM-OPVA1-2012/000860
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov

 31.01.2012

 3. KM-OPVA1-2012/000717
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012 

 23.01.2012

 2. KM-OPVA1-2012/000600
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o spolupráci v boji proti trestnej činnosti 

 17.01.2012

 1. KM-OPVA1-2012/000536
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES, pokiaľ ide o vodičské preukazy, ktoré zahŕňajú funkcie karty vodiča

 13.01.2012

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy