Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Pripomienkové konanie - rok 2017

 

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. apríla 2016  uverejňované na Portáli právnych predpisov.

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

44.

KM-OZVEZ-2017/006014-003 (LP/2017/926)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc

15.12.2017
43.

KM-OPVA-2017/007063-001 (LP/2017/925)
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 

15.12.2017
42.

KM-OPVA-2017/006980 (PI/2007/261)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

08.11.2017
41.

KM-OBL-283/2017 (LP/2017/762)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26.10.2017
40.

KM-OBL-276/2017 (LP/2017/761)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stevieb v znení neskorších predpisov 

26.10.2017
39.

KM-OBL-130/2017 (LP/2017/716)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

05.10.2017
38.

KM-OBL-245/2017 (LP/2017/715)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

05.10.2017
37.

KM-OZVEZ-2017/005046-010 (LP/2017/710)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a ruší nariadenie (EÚ) 1077/2011

03.10.2017
36.

KM-OPVA-2017/005943 (LP/2017/693)
Dodatok č. 1 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky

27.09.2017
35.

KM-OPVA-2017/005560 (PI/2017/204)
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

13.09.2017
34.

KM-OPVA-2017/005369 (LP/2017/636)
Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016    

30.08.2017
33.

KM-OPVA-2017/005415 (LP/2017/629)
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Bytča, Rožňava, Liptovský Mikuláš a Stropkov

25.08.2017
32.

KM-OLVS-133/2017 (LP/2017/617)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č 159/2006 Z. z. 

17.08.2017
30.

KM-OPVA-2017/005140 (PI/2017/175)
Predbežná informáciu k návrhu novely vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.08.2017
29.

KM-OPVA-2017/004564 (LP/2017/547)
Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

11.07.2017 
28.

KM-OLVS-74/2017 (LP/2017/515)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 

29.06.2017
27.

KM-OPVA-2017/004280 (LP/2017/437)
Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2017 - 2020 pre oblasti: D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti - Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie

22.06.2017
26.

KM-OPVA-2017/00405(LP/2017/437)
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie a poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci na územiach okesných úradov Námestovo, Žilina, Trebišov a Komárno

07.06.2017
25.

KM-OBL-142/2017 (LP/2017/411)
Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

30.05.2017
24.

KM-OBL-144/2017 (LP/2017/381)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

25.05.2017
23.

KM-OZVEZ-2017/001328 (LP/2017/366)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 o ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ
 

18.05.2017
22.

KM-OZVEZ-2017/001325 (LP/2017/364)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

18.05.2017
21.

KM-OZVEZ-2017/001329 (LP/2017/363)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín 

18.05.2017
20.

KM-OPVA-2017/003477 (PI/2017/112)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

10.05.2017
19.

KM-OPVA-2017/003352 (LP/2017/328)
Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2016 

04.05.2017
18.

(PI/2017/104)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

27.04.2017
17.

KM-OLVS-52/2017 (LP/2017/303)
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskejr epubliky Tibora Bernaťáka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Tibora Glendu a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451) 

27.04.2017
16.

KM-OLVS-51/2017 (LP/2017/302)
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala,  Gábora Gála a Eleméra Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (tlač 433) 

27.04.2017
15.

KM-OPVA-2017/003226 (LP/2017/297)
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 - 2016

26.04.2017
14.

KM-OLVS-53/2017 (LP/2017/285)
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460)
 

24.04.2017
13.

KM-OPVA-2017/002577 (PI/2017/71)
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

29.03.2017
12.

KM-OBL-83/2017 (LP/2017/196)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách

22.03.2017
11.

KM-OPVA-2017/002408 (LP/2017/199)
Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie

22.03.2017
10.

KM-OPVA-2017/002395 (LP/2017/198)
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Trnava, Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Poprad, Sobrance, Námestovo, Čadca a Dolný Kubín

22.03.2017
09.

KM-OZVEZ-2017/001310-14 (LP/2017/186)
Návrh Riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktoru sa dopĺňa smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101

17.03.2017
08.

KM-OZVEZ-2017/001569 (LP/2017/176)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624
 

15.03.2017
07.

KM-OPVA-2017/001650 (PI/2017/37)
Predbežná informácia k návrhu
opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách

13.02.2017
06.

KM-OPVA-2017/001326 (LP/2017/64)
Návrh na zánik Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku z 19. mája 1991 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
 

01.02.2017
05.

KM-OBL-14/2017 (LP/2017/27)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon šlužby v roku 2017
 

26.01.2017
04.

KM-OLVS-8/2017 (LP/2017/40)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26.01.2017
03.

KM-OLVS-7/2017 (LP/2017/29)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

18.01.2017
02.

KM-OPVA-2017/001043(PI/2017/21)
Predbežná informácia k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18.01.2017
01.

KM-OBL-340/2016 (LP/2017/14)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.
 

 12.01.2017
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy