Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. apríl 2017, Sobota
 

Pripomienkové konanie - rok 2017

 

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. apríla 2016  uverejňované na Portáli právnych predpisov.

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

14.

KM-OLVS-53/2017 (LP/2017/285)
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460)
 

24.04.2017
13.

KM-OPVA-2017/002577 (PI/2017/71)
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

29.03.2017
12.

KM-OBL-83/2017 (LP/2017/196)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách

22.03.2017
11.

KM-OPVA-2017/002408 (LP/2017/199)
Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie

22.03.2017
10.

KM-OPVA-2017/002395 (LP/2017/198)
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Trnava, Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Poprad, Sobrance, Námestovo, Čadca a Dolný Kubín

22.03.2017
09.

KM-OZVEZ-2017/001310-14 (LP/2017/186)
Návrh Riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktoru sa dopĺňa smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101

17.03.2017
08.

KM-OZVEZ-2017/001569 (LP/2017/176)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624
 

15.03.2017
07.

KM-OPVA-2017/001650 (PI/2017/37)
Predbežná informácia k návrhu
opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách

13.02.2017
06.

KM-OPVA-2017/001326 (LP/2017/64)
Návrh na zánik Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku z 19. mája 1991 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
 

01.02.2017
05.

KM-OBL-14/2017 (LP/2017/27)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon šlužby v roku 2017
 

26.01.2017
04.

KM-OLVS-8/2017 (LP/2017/40)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26.01.2017
03.

KM-OLVS-7/2017 (LP/2017/29)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

18.01.2017
02.

KM-OPVA-2017/001043(PI/2017/21)
Predbežná informácia k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18.01.2017
01.

KM-OBL-340/2016 (LP/2017/14)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.
 

 12.01.2017
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy