Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

KLIENTSKE CENTRUM Myjava

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný úrad Myjava
Moravská 1, 907 01  Myjava
tel. 0961 24 5700

 

 

 

 

Úradné hodiny klientskeho centra

  Úradné hodiny:  od 20. mája 2020

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

 8.00 - 17.00  

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00


V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Myjava (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – supervízor, EKS – Elektronický kontraktačný systém:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • poskytovanie služby elektronické trhovisko.

Pracovisko č. 2 - podateľňa:

 • okresného úradu – prijímanie písomných podaní, príjem elektronických podaní cez elektronickú schránku
 • katastrálneho odboru - prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti, prijímanie návrhov na zápis záznamov do katastra nehnuteľností, prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností.

Pracovisko č. 3 – poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností pre geodetov

Pracovisko č. 4 – odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
 • inteligentná podateľňa pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

 Pracovisko č. 6 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti,
 • poskytovanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny,
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
  • verejných vodovodov a kanalizácií,
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,
  • odpadového hospodárstva,
  • prevencie závažných priemyselných havárií,
  • obalov a odpadov z obalov.
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd,
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 Pracovisko č. 7,8 – katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností,
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov).

Pracovisko č. 9 – pozemkový a lesný odbor:

 • preberanie podaní, podávanie informácií, konzultačná činnosť na úsekoch:
  •  pozemkových úprav,
  •  vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov,
  •  obnovy evidencie pozemkov,
  •  ostatných činností v pozemkovej oblasti.
 • preberanie podaní a poskytovania informácií o náplni činnosti OÚ NM, PLO:
  •  ochrana poľnohospodárskej pôdy,
  •  lesného hospodárstva,
  •  lesného reprodukčného materiálu
  •  pozemkových spoločenstiev,
  •  poľovníctva.
 • Úradné hodiny:  PONDELOK   8:00 – 15:00

 Pracoviská Okresného riaditeľstva policajného zboru Nové Mesto nad Váhom

 Pracovisko č. 10, 11 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru N.M. n. Váhom, dopravný  inšpektorát:

 • prihlásenie vozidla,
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,
 • odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

 Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru N.M. n. Váhom, odd. dokladov Myjava

 • výdaj hotových dokladov OP, VP, CD a OE.

 Pracovisko č. 14, 15 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru N.M. n. Váhom, odd. dokladov Myjava

 • príjem žiadostí o vydanie a výmenu občianskeho preukazu, vodičského preukazu a cestovného dokladu.

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
www.minv.sk