Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti prešla v parlamente do druhého čítania

09. 07. 2020

Národná rada SR 9. júla 2020 posunula do druhého čítania návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Ministerstvo vnútra novelu vypracovalo  z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu do našej legislativy.

 V návrhu sú tiež zohľadnené odporúčania výboru Moneyval Rady Európy a revidované odporúčania Finančného akčného výboru skupiny G7. 

  • Na základe smernice sa menia podmienky, za akých sa subjekty stávajú povinnými osobami. Konkrétne sprostredkovatelia prenájmu nehnuteľností budú povinnými osobami iba ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur a až pri obchodoch od tejto sumy budú povinnými osobami osoby obchodujúce s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi.  

  • Okruh politicky exponovaných osôb návrh rozširuje o osoby s celoštátnym aj regionálnym významom, pričom sa medzi politicky exponované osoby eplicitne zaraďujú popri ústavných sudcoch, sudcoch najvyššieho súdu a sudcoch odvolacích súdov aj predseda a podpredseda Súdnej rady SR , predseda a podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda a podpredseda krajského súdu a predseda a podpredseda okresného súdu, funkcionári prokuratúry.

    Pre zjednodušenie procesu identifikácie politicky exponovaných osôb sa tiež v súlade so smernicou zavádza povinnosť vytvoriť a viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky. Budú v ňom uvedené aj tie funkcie, ktoré nie sú výslovne uvedené v zákone, ale ide o funkcie s celoštátnym alebo regionálnym významom. Pôjde napríklad o predstaviteľov územných samospráv s regionálnym významom.

  • S  ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne meny (napr. bitcoin),  sa navrhuje medzi povinné osoby zaradiť subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami.

  • Navrhuje sa znížiť limit pre predplatené platobné prostriedky (z 250 eur na 150 eur; v prípade spätnej výmeny zo 100 eur na 50 eur), čo by malo viesť k ich používaniu len na oprávnené účely a k zníženiu ich príťažlivosti pre teroristov a páchateľov trestných činov. Znamená to, že iba pri týchto znížených limitoch nebude potrebné vykonávať opatrenia podľa zákona.

  • Z dôvodu harmonizácie právnych úprav jednotlivých členských štátov sa zavádza osobitný zoznam (rozsah) minimálnych opatrení zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z krajín, ktoré Európska komisia označila za vysokorizikové.  

  • Precizuje sa postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov.

Zmeny v zákone o notároch a v zákone o registri právnickych osôb

  • Navrhuje sa  lepšie previazať zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmuzákon o notároch a notárskej činnosti vo vzťahu k mlčanlivostiNavrhovaná úprava neustanovuje pre notárov nové povinnosti, ale dáva do súladu dve právne úpravy, aby nevznikali výkladové problémy. Podobne je problematika riešená u advokátov. 

  • zákone o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci sa na základe požiadavky smernice uvádza rozsah údajov o konečnom užívateľovi výhod, ktoré budú verejne prístupné.

 Vláda schválila novelu 17. júna 2020. Ďalšie legislatívne úpravy vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe, spravidla ide o formálne spresnenia povinností. 

Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. novembra 2020.

  

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz