Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Nový projekt pomôže samosprávam, škôlkam aj deťom

03. 06. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pokračuje v opatreniach, ktoré majú uľahčiť zavedenie povinnej predškolskej výchovy do praxe. V spolupráci s občianskym združením eduRoma a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) prichádza s projektom zameraným na posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní.

,,Projekt vznikol ako reakcia na plánované legislatívne zmeny v predškolskej príprave. Cieľom je zmapovať a zlepšiť pripravenosť samospráv na zavedenie a rozšírenie povinnej predškolskej prípravy v kontexte nízkej predškolskej zaškolenosti rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Spoločne s odborníkmi pre túto oblasť pracujeme na tom, aby sme boli pripravení na všetky okolnosti a prípadné komplikácie, ktoré by mohli so zavedením povinných škôlok súvisieť a včas ich odstránili“, vysvetľuje splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Podľa údajov Agentúry EÚ pre ľudské práva z roku 2016 (EU-MIDIS II) materskú školu navštevuje len približne 34% rómskych detí v porovnaní s  77% nerómskych detí vo veku od 4 rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky. Práve predškolské vzdelávanie pritom často zohráva dôležitú úlohu v otázke úspešnosti vo vzdelávacom systéme i na trhu práce.

Rozšírenie predprimárneho vzdelávania si však na strane slovenských obcí a miest vyžiada nielen zvýšenie priestorových kapacít, ale aj kapacít týkajúcich sa odbornej pripravenosti samospráv, vrátane vedenia materských škôl a pedagogického aj nepedagogického personálu.

povinná predškoslá dochádzka

V projekte chceme výskumne zmapovať názory samosprávnych aktérov týkajúce sa implementačných bariér, ktoré môžu pri rozširovaní škôlok nastať. Rovnako chceme dať priestor aj rómskym rodičom, aby mohli definovať bariéry, ktorým v súčasnosti v prístupe k predprimárnemu vzdelávaniu čelia. Takéto zmapovanie situácie na samosprávnej úrovni umožní cielenejšie nastavenie podpory pre obce a ďalších miestnych aktérov v poskytovaní kvalitného predprimárneho vzdelávania“, hovorí analytička Lucia Kováčová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý zabezpečí výskumnú časť projektu.

Na výskumnú časť bude nadväzovať poskytovanie asistencie vybraným samosprávam a  personálu materských škôl. Pôjde hlavne o oblasť posilnenia manažérskych zručností, scitlivovania školských tímov, práce s rodinou a celkového vytvárania inkluzívneho prostredia pre deti zo znevýhodneného prostredia.

"Pre štát musí byť vzdelávanie chudobných rómskych detí v procese zavádzania povinnej materskej školy jednou z vážnych výziev na ďalšie obdobie. Štát zatiaľ nie je pripravený saturovať vzdelávacie potreby rómskych detí v predškolských zariadeniach. Preto eduRoma začína spolupracovať aj s úradom splnomocnenca pre rómske komunity, aby sme spoločne túto výzvu naplnili", uvádza Vlado Rafael, riaditeľ občianskeho združenia eduRoma.

Výstupom projektu bude príručka pre samosprávy, ako zabezpečiť efektívne riadenie materských škôl a inklúziu všetkých detí pri rozširovaní predprimárneho vzdelávania. Výskum i pilotné poskytovanie asistencie samosprávam a materským školám však prinesie poznatky a príklady dobrej praxe aj pre Ministerstvo školstva SR a ďalšie orgány štátnej správy o potrebách samospráv v kvalitnom poskytovaní predprimárneho vzdelávania s osobitným zreteľom na deti zo zraniteľných skupín. 

,,Projekt PPV - Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí“ podporil Active Citizenship Fund – Slovakia. Realizácia projektu bude prebiehať od júna 2019 do novembra 2020.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz