Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Od 1. marca sa zmenil systém odmeňovania policajtov

Bratislava, 14. 02. 2008Cieľom novely zákona o štátnej službe č. 73/1998 príslušníkov PZ bola zmena systému odmeňovania policajtov vzhľadom na rôznorodosť úloh, ktoré plnia, kariérny postup a nové úlohy, ktoré im pribudnú po vstupe SR do Schengenu

 • zavádza sa dvojitý systém odmeňovania – pre príslušníkov PZ a ostatné bezpečnostné zložky;
 • nový systém platí iba pre príslušníkov PZ, pre členov ostatných bezpečnostných zložiek zostáva systém odmeňovania zachovaný v súčasnej podobe až do 1. marca 2009.

Novela novo definuje zložky služobného príjmu policajta

 • doterajší príplatok za zmennosť nahradí príplatok za nerovnomernosť času služby;
 • zavádza sa nový rizikový príplatok vo výške až do 7 000 korún mesačne, ktorý nahradí doterajší osobitný príplatok priznávaný všetkým policajtom vo výške od 1 000 do 15 000 korún mesačne;

- rizikový príplatok určí minister v závislosti od miery reálneho ohrozenia života alebo zdravia policajta
- suma zrušeného osobitného príplatku sa okrem sumy vyčlenenej na rizikový príplatok premietne do výšky funkčného platu.

 • vypúšťa sa príplatok za prípravu policajta čakateľa, ktorý sa v praxi uplatňoval v minimálnej miere;
 • vzhľadom na nové úlohy vyplývajúce zo vstupu SR do Schengenu novela zavádza nový jazykový príplatok vo výške od 0 do 1500 korún mesačne;

- príplatok bude patriť policajtovi vo funkcii, na výkon ktorej sa podľa opisu funkčnej náplne znalosť cudzieho jazyka nevyžaduje a ktorý pri výkone štátnej služby používa cudzí jazyk;
- funkcie a výšku príplatku určí minister v závislosti od preukázaného stupňa ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca; novela tiež navrhuje nový príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov vo výške až do 30 percent súčtu funkčného platu policajta a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov;
- výška príplatku bude závisieť od dosiahnutého stupňa odbornej spôsobilosti a charakteru vykonávanej funkcie;

 • príplatok za štátnu službu v noci, v sobotu a v nedeľu, vo sviatok a ďalší služobný plat sa rušia, pričom suma zodpovedajúca zrušeným príplatkom a ďalšiemu služobnému platu sa diferencovane premietne do výšky funkčného platu vo všetkých platových triedach - to znamená, že ďalší služobný plat už budú mať policajti, na rozdiel od súčasnosti, garantovaný v rámci funkčného platu /v súčasnosti má policajt nárok na ďalší služobný plat len ak jeho služobný pomer trval v danom polroku viac ako 4 mesiace/;

Mení sa výška funkčného platu policajtov v platových triedach 1 až 9

1           16 150
2           17 150
3           18 250
4           19 450
5           20 950
6           22 950
7           24 150
8           25 350
9           26 550

- do funkčného platu sa totiž presúva zrušený ďalší služobný plat, paušálna suma 2 400 korún z hodnostného príplatku v každej hodnosti, zrušený osobitný príplatok /okrem sumy vyčlenenej na rizikový príplatok/ a zrušené príplatky za štátnu službu v noci, v sobotu a v nedeľu a vo sviatok;

Výška súčasných funkčných platov od 1. januára 2008

Platová trieda Výška funkčného platu
v Sk mesačne

1        6 720
2        7 600
3        8 600
4       9 680
5     10 750
6     12 070
7     13 580
8     15 270
9     17 180

Novela znižuje podiel príplatkov na služobnom príjme policajta, čo sa odráža aj na paušálnom znížení hodnostného príplatku

- o zníženú sumu hodnostného príplatku /2400 korún/ sa súčasne upravujú funkčné platy policajtov v 1 – 9. platovej triede;

Hodnostný príplatok policajtov:

strážmajster                                      50
nadstrážmajster                               250
podpráporčík – podporučík               550
práporčík – poručík                           750
nadpráporčík – nadporučík               950
kapitán                                            1150
major                                              1350
podplukovník                                   1550
plukovník                                         1750
generál                                            1950

Ďalšie zmeny

 • zvyšuje sa horná hranica príplatku za riadenie;
 • zvýšením funkčných platov policajtov vo všetkých platových triedach sa zvyšuje základ pre výpočet osobného príplatku: preto sa navrhuje zníženie hornej hranice osobného príplatku do výšky 30 percent súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov pre príslušnú platovú triedu /touto úpravou nedôjde k zvýšeniu podielu osobného príplatku na služobnom príjme príslušníkov Policajného zboru/;
 • výška príplatku za starostlivosť o služobného psa alebo koňa, vedenie motorového vozidla a výkon potápačskej činnosti sa pre všetkých príslušníkov bezpečnostných zložiek policajtov zvyšuje o 100 percent /vyplýva z aplikačnej praxe; súčasná výška príplatkov totiž nezohľadňuje náročnosť týchto činností a riziká s tým spojené/ : každý príslušník bezpečnostných zložiek tak dostane za starostlivosť o psa, koňa alebo služobné vozidlo príplatok až do výšky 600 korún mesačne;
 • za výkon potápačskej činnosti bude mať každý príslušník bezpečnostných zložiek podľa kvalifikačného stupňa nárok na 700 až 1000 korún mesačne;
 • za každú hodinu nadčasu dostane policajt 25 percent z príslušnej časti platu /dnes 20 percent/;
 • mechanizmus výpočtu príplatku za nadčas nebude rozlišovať sviatky alebo víkendy, čím sa spôsob výpočtu sprehľadní a zjednoduší;
 • funkčný plat policajta v prípravnej štátnej službe tvoria rovnaké zložky ako u policajta v stálej štátnej službe okrem príplatku za riadenie a zastupovanie;
 • počas denného štúdia budú mať policajti v prípravnej štátnej službe funkčný plat znížený o 20 percent /počas denného štúdia nevykonávajú praktický výkon štátnej služby/;
 • ak dňom účinnosti zákona dôjde k zníženiu platu policajta v porovnaní so súčtom posledného priznaného platu a jednej šestiny ďalšieho služobného platu, poskytne sa mu doplatok vo výške vzniknutého rozdielu: doplatok sa bude poskytovať dovtedy, kým sa rozdiel neodstráni, najviac do skončenia výkonu funkcie, ktorú začal vykonávať pred účinnosťou novely;
 • upravuje sa tiež charakteristika jednotlivých platových tried policajtov;
 • príslušníci PZ, NBÚ, SIS, Železničnej polície a colníci už nebudú podľa novely spadať do pôsobnosti vojenských súdov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz