Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Slovensko-ukrajinská medzivládna komisia rokovala o témach cezhraničnej spolupráce

Užhorod, 13. 09. 2016

V dňoch 12.-13. septembra sa konalo už dvanáste spoločné zasadnutie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. V zmysle bilaterálnych dohôd komisia zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy oboch krajín pravidelne rieši spoločné témy v oblasti rozvoja prihraničnej oblasti ako aj  zvýšenia kvality života občanov na oboch stranách spoločnej hranice.

Kľúčovými témami zasadnutia boli témy týkajúce sa rozvoja spoločnej hranično-colnej kontroly, rozvoj prihraničnej infraštruktúry vrátane modernizácie či rekonštrukcie colných priechodov, ochrana obyvateľstva a územia pred mimoriadnymi situáciami a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, ktorý vyjadril presvedčenie, že „úspech medzivládnej komisie spočíva jednak v konštruktívnom dialógu a diskusii zástupcov inštitúcií oboch krajín , ako aj v následnom plnení prijatých záverov a odporúčaní.“

Zásadnou témou prvej časti zasadnutia bola vízová prax konzulárnych úradov Slovenskej republiky na Ukrajine a uplatňovanie liberalizačnej dohody i vydávanie povolení pre malý pohraničný styk občanom Ukrajiny. Podporu Slovenska Ukrajine v získaní bezvízového režimu potvrdili na podujatí tak generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová, ako aj veľvyslanec SR na Ukrajine Juraj Siváček, ktorý vo svojom vystúpení vyjadril presvedčenie, že „Slovensko bude pre Ukrajinu pozitívnou destináciou na rozvoj vzťahov, biznisu a vzdelávania.“ 

Zástupcovia vybraných inštitúcií oboch strán predniesli členom komisie informácie o súčasnom stave rozvoja pohraničnej infraštruktúry na ukrajinsko-slovenskej hranici, primárne o projekte výstavby prístupovej cesty Ulič – štátna hranica a diskutovali aj o otázke otvorenia medzinárodného hraničného priechodu pre cestné dopravné prostriedky Ulič-Zabriď ako aj o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo. 

Kvôli podpore harmonického rozvoja dopravnej infraštruktúry na ukrajinsko-slovenskej  hranici sa obe strany zhodli na potrebe zosúladenia projektov rozvoja miest a na prijatí opatrení pre spoločné plánovanie územia medzinárodných dopravných a komunikačných koridorov (diaľnice a železnice). Témami zasadnutia bola aj ochrana životného prostredia na oboch stranách hranice, spolupráca v oblasti prevencie znečisťovania vody a čistenia tokov riek, tvorby cezhraničných vodných nádrží, spolupráca národných parkov na oboch stranách hranice ako aj realizácia rozsiahlych infraštruktúrnych projektov v rámci mechanizmu ENI (Cezhraničná spolupráca Maďarsko –Slovensko – Rumunsko – Ukrajina pre obdobie 2014 -2020).

Na zasadnutí sa tiež dohodlo zintenzívnenie práce nad revíziou metodických pokynov pre spoločné akcie záchranných útvarov Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie a hasičských jednotiek Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR pri likvidácii katastrof a ich dôsledkov a poskytnutí vzájomnej pomoci.

Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že ďalšie spoločné zasadnutie medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa bude konať v roku 2017 na území Slovenskej republiky. 

Olena Kučerenko - Ministerstvo pre regionálny rozvoj, výstavbu a bytovo-komunálne hospodárstvo Ukrajiny
Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Rudolfa Urbanoviča
Zasadnutie slovensko-ukrajinskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, Užhorod, 12.september
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz