Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity v spolupráci so štatistickým úradom realizuje prvé zo zisťovaní EU SILC – MRK o príjmovej situácii a životných podmienkach rómskych komunít

03. 10. 2018

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach /EU SILC /sa na Slovensku realizuje už od roku 2005 na základe nariadenia č. 1177/2003  Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach a Nariadením č. 1553/2005 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňa predchádzajúce nariadenie.

Úlohou tohto štatistického zisťovania je zhromažďovanie reprezentatívnych a porovnateľných údajov o úrovni a rozdelení príjmov, o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia v celej EÚ.

Sme radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so Štatistickým úradom. Zisťovanie EU SILC je významným ukazovateľom životnej úrovne občanov Európskej únie. Doteraz sme mali pocit, že zastúpenie marginalizovaných rómskych komunít je v tomto zisťovaní poddimenzované. Tento rok sme spojili skúsenosti Štatistického úradu a naše znalosti o rómskych komunitách, aby sme mohli porovnať životnú úroveň v komunitách s celou EÚ. Pri  ďalšom procese integrácie nám to určite pomôže," uviedol Ábel Ravasz.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande).

Metodológia zisťovania je zhodná s bežnými zisťovaniami EU SILC v ostatných krajinách. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 1000 domácností v 60 obciach. Domácnosti navštívia zaškolení pracovníci, ktorí sa budú členov domácností pýtať otázky podľa dotazníka. Všetci naši pracovníci budú mať osobitné poverenie, ktorým sa v domácnostiach musia preukázať," dodal Ravasz.

Rovnaké zisťovanie by sa malo realizovať aj v roku 2020. Bude tak možné aj touto formou posúdiť ako sa vyvíja životná úroveň rómskych komunít.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz