Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

26. 07. 2017

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlasuje dňa 25.07.2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií výzvu na nominácie členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

Poradný orgán je platformou spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, akademickej obce a občianskej verejnosti a zároveň predstavuje nástroj efektívneho zastúpenia predstaviteľov Rómov, reprezentujúcich občianske, kultúrne, sociálne a odborné spektrum, pri ich zapájaní do procesu príprav a realizácie verejných politík na úseku integrácie Rómov.

Mimovládne a neziskové organizácie majú dôležitú úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti. Vzájomná spolupráca a výmena dobrej praxe a informácií s úradom splnomocnenca predstavuje príležitosť, vďaka ktorej sa efekt práce a opatrení smerujúcich k integrácii môže znásobiť.

 

Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný zástupca mimovládnej a/alebo neziskovej organizácie, ktorá preukázateľne pôsobí vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu.

 

Požiadavky na členov poradného orgánu:

  • Nominovaný zástupca mimovládnej organizácie je plnoletý,
  • Je uzrozumený/-á so štatútom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (tvorí prílohu výzvy),
  • Združenie, ktoré zastupuje preukázateľne podporuje ciele podľa štatútu
  • Súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu.

Nominácia za člena/členku poradného orgánu obsahuje:

  • nominačný list nominujúcej organizácie s povinnými prílohami,
  • stanovy nominujúcej organizácie, resp. iný obdobný dokument preukazujúci zameranie organizácie na oblasť spadajúcu do vecnej pôsobnosti poradného orgánu,
  • informáciu o projektoch a ich výstupoch s dosahom na problematiku vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu realizovaných nominujúcou organizáciou (max. 5 rokov spätne).
    Vzor nominačného listu je v prílohe

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať  do 30. augusta 2017 na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz