Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2019, pondelok
 

V roku 2011 Slovensko poskytne útočisko pre 100 utečencov a osôb pod ochranou UNHCR

23. 12. 2010

V stredu 22. decembra 2010 minister vnútra Daniel Lipšic podpísal dohodu o dočasnom prijatí utečencov na územie Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 790 z 12. novembra 2010 súhlasila s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov /UNHCR/  a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu /IOM/ o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku a zároveň splnomocnila ministra vnútra SR na podpis tohto dokumentu.

Dohoda stanovuje predovšetkým podmienky humanitárneho transferu utečencov a osôb pod ochranou UNHCR (prevažne rodín, resp. žien s deťmi) z krajiny ich dočasného pobytu, podmienky ich dočasného umiestnenia na území Slovenskej republiky v azylovom zariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Humennom a ich následného presídlenia do tretích krajín. Na základe uvedenej dohody prijme vláda Slovenskej republiky 100 utečencov a osôb pod ochranou na obdobie šiestich mesiacov odo dňa ich vstupu na územie Slovenskej republiky. Dohoda pritom počíta aj s možnosťou predĺženia tohto obdobia o ďalších 6 mesiacov, ako aj s možnosťou priebežného dopĺňania počtu osôb  v prípade odchodu niektorých utečencov a osôb pod ochranou do tretej krajiny. Celkový počet dočasne prijatých však nepresiahne 100 osôb v akomkoľvek čase ich dočasného umiestnenia na území Slovenskej republiky.

Dohoda upravuje najmä povinnosti UNHCR, IOM a vlády Slovenskej republiky pri zaobchádzaní s týmito osobami, v rámci ktorých stanovuje ich počet, miesto umiestnenia, ich právny status, potrebnú zdravotnú starostlivosť, poskytnutie sociálnych služieb, ich následnú prepravu, ako aj spôsob financovania aktivít predpokladaných touto dohodou.

Ministerstvo vnútra v zmysle dohody:

  • na základe konzultácií s UNHCR preskúma menný zoznam utečencov a osôb pod ochranou, predložený UNHCR pre humanitárny transfer, a oznámi UNHCR do siedmich pracovných dní od prijatia požadovaných informácií schválenie alebo zamietnutie humanitárneho transferu podľa tejto dohody,
  • v spolupráci s rezortom zahraničných vecí udelí utečencom a osobám pod ochranou bezplatne národné vízum v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pred vstupom na územie Slovenskej republiky,
  • poskytne ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby pre utečencov a osoby pod ochranou v azylovom zariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Humennom v rovnakom rozsahu ako žiadateľom o udelenie azylu podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
  • vydá v spolupráci s UNHCR doklad oprávňujúci utečencov a osoby pod ochranou na prístup k nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorú uhradí UNHCR, 
  •  uľahčí odchod utečencov a osôb pod ochranou na ďalšie presídlenie do tretej krajiny,
  •  poskytne v azylovom zariadení primerané kancelárske priestory pre zmluvné strany a ich partnerov.


Dňa 20. júla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku, na základe ktorej bol v období od augusta 2009 do marca 2010 uskutočnený humanitárny transfer 98 palestínskych utečencov nachádzajúcich sa v Iraku, cez územie Slovenskej republiky do Spojených štátov amerických. V nadväznosti na úspešnú realizáciu tohto transferu, bola vláda Slovenskej republiky požiadaná regionálnym zástupcom UNHCR pre strednú Európu Gottfriedom Koefnerom o opätovné dočasné prijatie ďalších utečencov a osôb pod ochranou UNHCR, ktorí sa nachádzajú v ťažkých a nevyhovujúcich životných podmienkach a nevyhnutne potrebujú presídlenie do tretej krajiny. Výsledkom spoločných rokovaní je nová dohoda, ktorú minister Daniel Lipšic podpísal 22. decembra 2010. 

 

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz