Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Tridsiata tretia nedeľa cez rok

Bratislava, 17. 11. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

1. čítanie            Mal 4, 1-2

Biblický text:

Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. aVám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie.

Komentár:

Židia po návrate z babylonského exilu obnovili v Jeruzaleme chrám aj chrámovú bohoslužbu. Napriek tomu sa medzi ľuďmi vyskytovali nepokoje a neporiadky, čo odporovalo chápaniu Izraelitov. Prorok Malachiáš potešuje ľud a uisťuje ho, že Boh to všetko vidí a že On bude mať predsa posledné slovo. Zloi bude zničené a Boh sám bude záchranou pre svoj ľud.

2. čítanie            2 Sol 3,7-12

Biblický text:

Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.

Komentár:

Očakávanie parúzie – príchodu Ježiša Krista – nesmie byť príčinou toho, že kresťan zostane sedieť „so založenými rukami“. Pavol prikazuje všetkým, aby pokojne pracovali a tak neboli nikomu na príťaž.

Evanjelium                  Lk 21, 5-19

Biblický text:

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: »To som ja« a: »Ten čas je už blízko.« Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.

Komentár:

Hlavné výpovede textu dnešného evanjelia: 

1. Všetko pozemské je pominuteľné. Aj taká svätá vec ako bol pre Židov chrám s jeho bohoslužbou.

2. Boh je garantom víťazstva dobra nad zlom a toto víťazstvo je isté. Môžeme mať na ňom účasť cez našu dôveru v Boha.

3. Vojny a katastrofy, ktoré predchádzajú koniec, sú skutočnosťou, avšak nie je možné podľa nich určiť „termín“ konca. Odpoveďou veriaceho človeka na tieto skutočnosti by mala byť bedlivosť....

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy