Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Marian Kotleba - žiadosť adresovaná vláde SR na vykonanie opatrení na zabránenie príchodu imigrantov, ktorí majú byť v SR umiestnení v zmysle rezolúcie Európskeho parlamentu

26. 04. 2016

Odbor vnútornej kontroly a sťažností úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybavoval pod číslom SKIS-KO-OVKS-BA-PET-1/2016 podanie označené ako „Vec: Petícia“ zo dňa 03.03.2016.
Ako osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci bol určený Ing. Mgr. Marian Kotleba, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.
Petícia bola vybavená v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov dňa 18.04.2015, odoslaním písomnej odpovede určenej osobe.


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície

Vážený pán Kotleba,

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky bola 10. marca 2016 z Úradu vlády Slovenskej republiky doručená petícia petičného výboru, ktorý zastupujete, v znení: „My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, týmto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby vykonala všetky potrebné opatrenia na zabránenie príchodu imigrantov do Slovenskej republiky, ktorí tu majú byť umiestnení v zmysle rezolúcie Európskeho parlamentu č. RC-B8-0367/2015.“

V súvislosti s vybavovaním petície bol preskúmaný spisový materiál, a to spoločný návrh uznesenia na schôdzu Európskeho parlamentu pod číslom RC-B8-0367/2015, rozhodnutie Rady Európskej únie 2015/1601 z 22. septembra 2015 a dokument týkajúci sa žaloby Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 voči Rade Európskej únie. Z uvedených dokumentov vyplýva, že Európsky parlament v predmetnom spoločnom návrhu uznesenia vyzval Európsku komisiu ako i členské štáty Európskej únie, aby riešili problematiku týkajúcu sa migrantov. Je to nezáväzný akt, z ktorého Slovenskej republike nevyplývajú žiadne záväzky ani povinnosti. Európsky parlament vyzval touto cestou európsku komisiu, aby členské štáty začali konať.

Následne bolo 22. septembra 2015 vydané rozhodnutie Rady Európskej únie pod číslom 2015/1601, v ktorého prílohe I a II sú záväzne stanovené počty žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorí majú byť premiestnení do ostatných členských štátov. Toto rozhodnutie bolo vydané aj napriek nesúhlasu niektorých členských štátov Európskej únie, medzi nimi i Slovenskej republiky.

Slovenská republika na základe vyššie uvedeného rozhodnutia 2. decembra 2015 podala žalobu voči Rade Európskej únie  pre neplatnosť vydaného rozhodnutia. V žalobe Slovenská republika navrhuje, aby Súdny dvor vyhlásil rozhodnutie Rady Európskej únie o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka za neplatné a zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania. Na svoju podporu v žalobe Slovenská republika uvádza 6 žalobných dôvodov.

V súčasnosti je žaloba Slovenskej republiky voči Rade Európskej únie z 2. decembra 2015 v riešení a doposiaľ o nej nebolo rozhodnuté.

Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,  ako i s poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, považujem Vaše podanie z 3. marca 2016 za vybavené.“

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy