Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?

Bratislava, 28. 11. 2019

Jedným z hlavných cieľov protikorupčnej politiky je vytvárať efektívne a účinné riešenia na  zmenšovanie priestoru pre korupciu. Čo však robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi takúto protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní? Odpovede na tieto a ďalšie otázky odzneli na novembrových vzdelávaniach k téme Ochrana oznamovateľov.

Vzdelávania k problematike Ochrana oznamovateľov (podľa zákona 54/2019 Z. z.) zorganizoval protikorupčný tím odboru prevencie kriminality (ďalej len „OPK“) kancelárie ministra vnútra SR na čele s protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR a zároveň riaditeľom OPK Jozefom Halcinom.

Prvé školenie pre členov protikorupčnej pracovnej skupiny rezortu vnútra a koordinátorov Informačných kancelárií pre obete trestných činov (Národný projekt) sa konalo v budove MV SR na Drieňovej ulici. Absolventi tohto vzdelávania ohodnotili prednášku pozitívne, o čom svedčí aj fakt, že vznikla požiadavka na druhé kolo.

školenieFoto: Zľava J. Halcin, T. Kovařík a riaditeľka Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Alexandra Kapišovská

Tým bolo ďalšie vzdelávanie, ktoré prebehlo v spolupráci so Sekciou personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR, určené zamestnancom rezortu vnútra pôsobiacim na jednotlivých útvaroch hlavnej budovy MV SR na Pribinovej ulici.

Vzdelávania viedol a zároveň lektoroval generálny riaditeľ Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR Peter Kovařík. Zamestnancov ministerstva upovedomil o platnosti spomínaného zákona, oboznámil ich o postupoch pri oznamovaní korupcie v rámci MV SR – ako podávať oznámenie, ako sa uskutočňuje preverovanie a následné vybavenie oznámenia. Dôležitým bodom prednášky bola časť o poskytovaní ochrany osobám, ktoré sú napríklad v pracovno-právnom vzťahu a oznamujú protispoločenskú činnosť a kedy o ňu ako oznamovatelia môžu požiadať.

skolenieFoto: Prvé školenie na Drieňovej ulici

Školiteľ tiež „rozmenil na drobné“ pojem kvalifikované oznámenie, t. j. také, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa. Ministerstvo vnútra SR má pre tento účel vypracované nariadenie o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: TU