Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

S príkladmi dobrej praxe sme vystúpili pred odborníkmi v Prahe

12. 12. 2018

Na Osvetovom seminári k zločinom z nenávisti, ktorý sa konal 11. decembra 2018 v Hrzánskom paláci v Prahe, dostalo Slovensko možnosť prezentovať príklady dobrej praxe. Seminár zorganizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) – Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a česká splnomocnenkyňa vlády pre ľudské práva Martina Štěpánková.

S ohľadom na mnohostrannú povahu zločinov z nenávisti vyvinul ODIHR Vzdelávací program k zločinom z nenávisti pre policajtov (Training Against Hate Crimes for Law Enforcement – TAHCLE) a Vzdelávací program k zločinom z nenávisti pre štátnych zástupcov (Prosecutors and Hate Crimes Training – PAHCT). Ich snahou je zlepšiť schopnosť účastníkov porozumieť, vyšetrovať a stíhať zločiny z nenávisti.

V roku 2018 prejavilo Najvyššie štátne zastupiteľstvo ČR záujem o zavedenie programu PAHCT v ČR a spoločne s Justičnou akadémiou a ODIHR učinili zásadné kroky k uskutočneniu programu v nasledujúcich rokoch. Jednodenný pražský seminár na vysokej úrovni sa preto konal na zdôraznenie tejto kľúčovej iniciatívy. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o zločinoch z nenávisti, ich komplexnej povahe a cestách, ako k nim pristupovať; ďalej informovať o programe PAHCT či zvýšiť povedomie o význame spolupráce s občianskou spoločnosťou.

dd

Dôležitým bodom programu boli vystúpenia k téme „Celistvý prístup k zločinom z nenávisti: Príklady dobrej praxe“. Tu so svojimi príspevkami vystúpilo Španielsko (úloha štátnych zástupcov a komunikácia s políciou), Fínsko (úloha polície a účinnosť vzdelávania  k problematike zločinov z nenávisti) a Slovensko (medzirezortná spolupráca ohľadom zločinov z nenávisti a úloha občianskej spoločnosti).

TAHCLE a PAHCT na Slovensku

Tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných foriem intolerancie (VRAX) Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR z funkcie národného kontaktného bodu SR pre ODIHR pre oblasť trestných činov z nenávisti počas prezentácie vyzdvihla konkrétne príklady dobrej praxe na Slovensku. Medzi ne napríklad patrí TAHCLE (viac informácií nájdete tu: http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=vzdelavanie-o-trestnych-cinoch-z-nenavisti). Školenie PAHCT prebiehalo v roku 2018 na pôde Justičnej akadémie v Omšení a má veľký potenciál s dôrazom na to, že na ňom participovali aj sudcovia.

Na potrebu zriadenia nadrezortného poradného orgánu, v ktorom sú zastúpené dotknuté strany, nezávislé inštitúcie, odborníci aj občianska spoločnosť, reflektoval v roku 2011 vznik VRAXU-u. Ide o poradný orgán vlády v problematike extrémizmu, vrátane riešenia problematiky trestných činov z nenávisti. Viac informácií tu: http://www.minv.sk/?VRAX.

A napokon, najvýznamnejšími podujatiami roka 2018 boli semináre ohľadom trestných činov z nenávisti - http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=pokracujeme-v-boji-proti-trestnym-cinom-z-nenavisti a ohľadom dát o trestných činoch z nenávisti - http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=spolu-proti-trestnym-cinom-z-nenavisti-zaciname-zberom-porovnatelnych-dat-pre-zmapovanie-situacie.