Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Zloženie Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže
 1. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. - vedúca katedry kriminológie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 2. Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSC. - prodekan pre vedu a rozvoj fakulty, Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave, Fakulta práva
 3. PhDr. Robert Máthe, PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra sociológie
 4. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. - prodekanka pre stratégiu, rozvoj fakulty, edičnú činnosť, vydavateľskú a legislatívnu činnosť, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
 5. Prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. -  vedúci katedry bezpečnostného manažmentu, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva
 6. Doc. PaedDr. Ján Danek, CSc. - dekan, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
 7. Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra sociológie
 8. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. - riaditeľ, Vysoká škola bezpečnostného manažmentu Košice, Ústav občianskej bezpečnosti
 9. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
 10. Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. - prodekan pre medzinárodnú spoluprácu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
 11. JUDr. Pavol Kádek, PhD. - katedra trestného práva, Fakulta práva J. Jesenského, Vysoká škola Sládkovičovo
 12. Mgr. Martina Pussová - riaditeľka Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 13. JUDr. Igor Sidorjak - odbor bezpečnostnej legislatívy kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 14. RNDr. Marta Cimbáková - poradkyňa štátneho tajomníka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Kontakt na predsedníčku Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality

PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra kriminológie, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
Telefón 02/09610 57478