Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Zloženie Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže
 1. Mgr. Mária Bošňáková - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže a komunitárnych programov, Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
 2. PhDr. Eva Tomková - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení, Oddelenie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít
 3. JUDr. Zuzana Zajacová – náčelníčka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
 4. Mgr. Ivana Cigáňová – krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality, Obvodný úrad Nitra
 5. JUDr. Marta Kolcúnová – Generálna prokuratúra SR, Trestný odbor, Oddelenie násilnej a všeobecnej kriminality
 6. Ing. Zuzana Mačeková – predsedníčka sekcie pôdohospodárstva a životného prostredia Združenia miest a obcí Slovenska
 7. PhDr. Hana Rajkovičová – Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor zdravotnej starostlivosti, Sekcia zdravia
 8. kpt. Ing. Silvia Jančovičová – hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR
 9. mjr. Mgr. Marianna Paulíková – Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Kancelária prezidenta Policajného zboru, Odbor komunikácie a prevencie
 10. PaedDr. Mariana Matisková – Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor školstva
 11. PhDr. Štefan Matula, PhD. – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie
 12. Ing. Samuel Hruškovic – riaditeľ Rescue team Slovakia, o.z.
 13. Mgr. Mariana Kováčová – riaditeľka Centrum Slniečko, n.o.
 14. Mgr. Zora Turancová – Ministerstvo kultúry SR, Odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, Sekcia kultúrneho dedičstva
 15. Mgr. Hana Špaleková – Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie
 16. PhDr. Viktória Jakubková – Úrad verejného zdravotníctva, Odbor podpory zdravia
 17. JUDr. Ján Evin – Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor milostí, prevencie kriminality, mediácie a probácie, Sekcia trestného práva
 18. PhDr. Eva Czuczorová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny