Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Zloženie Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže
 1. Mgr. Katarína Deáková, predsedníčka expertnej skupiny – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, oddelenie prierezových tém v školstve
 2. Mgr. Petra Jankovská, tajomníčka expertnej skupiny – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže
 3. Ing. Zuzana Mačeková – Združenie miest a obcí Slovenska, sekcia pôdohospodárstva a životného prostredia
 4. JUDr. Matej Čakajda – Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
 5. Mgr. Eva Bajtayová Bednáriková – Ministerstvo kultúry SR, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, sekcia kultúrneho dedičstva
 6. PhDr. Hana Rajkovičová – Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor zdravotnej starostlivosti, sekcia zdravia
 7. PhDr. Eva Smiková – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie
 8. Ing. Samuel Hruškovic – OZ Rescue team Slovakia
 9. Mgr. Mariana Kováčová – NO Centrum Slniečko
 10. Mgr. Hana Špaleková – Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie
 11. PhDr. Eva Czuczorová  – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor stratégie sociálnych vecí a rodiny
 12. PhDr. Viktória Jakubková – Úrad verejného zdravotníctva SR, odbor podpory zdravia
 13. Mgr. Barbora Hubertová – Generálna prokuratúra SR, trestný odbor
 14. Mgr. Marcela Bieliková – Centrum vedecko-technických informácií SR
 15. PhDr. Ľubica Bizíková – Štátny pedagogický ústav
 16. PaedDr. Alena Minns, PhD. – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
 17. Mgr. Peter Bačkovský – Košický samosprávny kraj, odbor školstva
 18. Mgr. Emília Skalská – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho škostva
 19. PaedDr. Eva Frišová – Metodicko-pedagogické centrum
 20. JUDr. Renáta Ďurkechová, PhD. – Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia trestného práva, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality
 21. Mgr. Emília Halagová, PhD. – Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia trestného práva, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality
 22. ml. kom. Mgr. Tatiana Kurucová – Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
 23. PaedDr. Miluša Budayová – Úrad komisára pre deti
 24. kpt. Mgr. Dana Turbová – Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru SR, 1. operatívne oddelenie operatívneho odboru
 25. PhDr. Elena Buksová, PhD. – kancelária ministra vnútra SR, odbor prevencie kriminality