Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

KR - Košice

1.      Akým spôsobom sú odbory krízového riadenia zapojené do záchranných prác v súvislosti s MS Covid19?

OÚ Košice spolupracuje s OÚ v Košickom kraji a ostatnými subjektmi participujúcimi na realizácii ZP, karanténnych a zdravotníckych opatrení (najmä RUVZ, HaZZ, PZ, VÚC pri zabezpečovaní požiadaviek na materiál a pomoc pri zabezpečovaní služieb. Plní úlohy, ktoré boli uložené okresným úradom ústrednými orgánmi vlády a sekciou KR MV SR. Pripravuje a vykonáva zasadnutia KŠ OÚ Košice na okresnej a krajskej úrovni a rokovania BRO a BRK a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení a uznesení BR. Prednosta OÚ Košice, funkcionári a zamestnanci odboru KR sa zúčastňujú na základe pozvania na zasadnutiach KŠ mesta Košice, OÚ v Košickom kraji. OÚ Košice rieši procesné chyby pri vydávaní vlastných interných aktov riadenia v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu. OÚ Košice personálne a organizačne participuje na prevádzke karanténneho zariadenia na Medickej 2 v Košiciach. OÚ Košice Zabezpečuje distribúciu a prevoz rôzneho materiálu. Vyžaduje a pracúva priebežne predložené podklady na refundáciu nákladov vynaložených na ZP mestom Košice a ďalšími subjektmi. Poskytuje metodickú pomoc OÚ v Košickom kraji pri riešení realizácie úloh a opatrení prijatých vládou SR, Úradom VZ SR, hlavným hygienikom SR a MV SR.

2.      Aké boli prvé kroky OKR OÚ pri vyhlásení MS Covid19?

Vyrozumenie OÚ Košickom v kraji, KSK a mesta Košice o vyhlásení MS a informovanie obyvateľstva o vyhlásení MS v rámci uzatvorených dohôd s regionálnymi a miestnymi masmédiami, vyrozumenie členov KŠ OÚ Košice, zverejnené vyhlásenie MS na web stránke OÚ a na vývesnej tabuli v priestoroch OÚ, Boli distribuované letáky pre obyvateľstvo s tematikou ochrany pred COVID-19.

3.      Aké opatrenia boli prijaté v rámci MS Covid19 na úrovni OÚ a ako boli realizované?

V rámci vnútornej organizácie činnosti odboru KR OÚ Košice boli stanovené priority plnenia plánovaných úloh, bola pozastavená kontrolná činnosť, správne konanie a realizácia úloh v oblasti odbornej prípravy zamestnancov odboru KR, prípravy na CO a prípravy na plnenie úloh HM, bolo pozastavené čerpanie dovoleniek zamestnancov na odbore KR, zrušené plánované služobné cesty a zamestnanci odboru KR OÚ Košice nevykonávali prácu Home Office. Priebežne je koordinovaná a konzultovaná činnosť na realizáciu záchranných prác a zabezpečovania prijatých opatrení vládou SR, ÚVZ SR, HH SR a MV SR  s okresnými úradmi v kraji, KSK, KOS ZZS Košice, RÚVZ Košice, CP Košice, KR a OR PZ Košice, KR a OR HaZZ Košice, mestom Košice a so sekciou KR MV SR najmä z dôvodu nedostatočnej opory v platnej legislatíve pri riešení ohrozenia verejného zdravia II. stupňa (zákon NR SR č.42/1994 Z.z. a vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z.) a niektorých neštandardných postupov vlády SR v krízovom riadení podľa zákona č. 387/2002 Z.z.  Na koordináciu realizácie úloh a opatrení boli vykonané zasadnutia KŠ OÚ Košice na okresnej a krajskej úrovni podľa situácie a mimoriadne rokovania BRO 2x a BRK 4x s prizvaním zástupcov dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, 1x zasadnutie Pandémického strediska OÚ Košice. Bol určený koordinátor na činnosť karanténneho zariadenia na Medickej 2 v Košiciach.

4.      Aká bola, resp. je spolupráca so školami?

Odbor KR OÚ Košice nemá kompetenciu  organizovaniu prevádzky škôl a školských zariadení. Odbor školstva OÚ Košice v rámci svojej krajskej kompetencie zabezpečuje realizáciu úloh a opatrení Ústredného KŠ SR a prípadné požiadavky a úlohy MŠVVaŠ SR. Vyrozumel všetky školy a školské zariadenia v Košickom kraji bez ohľadu na zriaďovateľa o ich dočasnom zatvorení. V súčasnom období pri uvoľňovaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 realizuje distribúciu OOPP pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov  škôl a školských zariadení (MŠ, ŠMŠ, ZŠ 1. stupeň a ŠZŠ. Pre reedukačné centrá a liečebno-výchovné zariadenia v Košickom kraji je distribúcia OOPP zabezpečovaná priebežne, nakoľko činnosť týchto zariadení nebola pozastavená. 

5.      Aká bola, resp. je spolupráca s detskými domovmi?

Detské domovy spadajú do kompetencie ÚPSVaR v Košiciach. Na OU Košice neboli vznesené žiadne požiadavky.

6.      Aká bola, resp. je spolupráca s domovmi sociálnych služieb?

Domovy sociálnych služieb spadajú do kompetencie VÚC, OU Košice priamo neriešil zabezpečenie prevádzky týchto zariadení.

7.      Ako je OÚ zapojený do záchranných prác v karanténnych zariadeniach?

OÚ Košice zabezpečuje prevádzku karanténneho zariadenia Školský internát,  Medická 2 v Košiciach prostredníctvom koordinátora, ktorý je zamestnancom odboru KR OÚ Košice. Nakoľko je KZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, komplexná činnosť je zabezpečovaná viacerými subjektmi – personálne kadetmi SOŠ PZ Košice a členmi dobrovoľníckych organizácií DPO Košice – okolie (DHZ obcí), ÚzS SČK Košice-mesto, Kapucíni na Slovensku a Asociácia samaritánov v SR (prehľad vedie odbor KR  v on-line databáze sekcie KR MV SR), materiálne KSK a CP Košice, poriadkovo-bezpečnostné opatrenia zastrešuje OR PZ SR a epidemiologické úlohy zabezpečuje RÚVZ Košice v spolupráci s OR HaZZ Košice).

8.      Ako je OÚ zapojený v rámci pomoci (priamej, nepriamej) občanom?

Priamu i nepriamu pomoc obyvateľom mesta Košice komplexne zabezpečuje mesto Košice a mestské časti mesta Košice. OÚ Košice vyvinul maximálne úsilie na zabezpečenie OOPP a dezinfekčných prostriedkov podľa požiadavky mesta Košice v prvotnej fáze vývoja mimoriadnej situácie cestou sekcie KR MV SR a SŠHR SR, no bezúspešne, nakoľko SŠHR v danom čase nedisponovala požadovaným materiálom.  OÚ Košice distribuoval centrálne vydané letáky pre verejnosť do vybraných zdravotníckych zariadení, DPMK a pod. iba prostredníctvom usmernení a zverejňovaním opatrení cestou mesta/obce. V plnom rozsahu túto činnosť zabezpečuje mesto Košice a tiež KSK v rámci svojej pôsobnosti.

9.      Aká je spolupráca OÚ so starostami obcí a primátormi miest?

Odbor KR sa zúčastňuje na zasadnutiach KŠ mesta Košice podľa pozvánky. Ako je uvedené v bode 8, OÚ Košice, ako aj ostatné OÚ v kraji v prvotnej fáze vývoja mimoriadnej situácie boli nápomocné obciam, mestám, ako i subjektom HM  pri požiadavkách  na zabezpečenie OOPP a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov a pre obyvateľstvo a dezinfekciu priestorov úradných budov. Z dôvodu akútneho nedostatku najmä ochranných rúšok si obce a mestá svojpomocne rôznymi formami začali obstarávať rúška a obracali sa na OÚ so žiadosťou či im náklady na obstaranie OOPP a dezinfekcie budú uhradené v rámci ZP a ak áno do akej sumy  a počtu OOPP na zamestnanca a obyvateľa. OÚ Košice zaslal na GR SKR MV SR žiadosť o odpoveď na uvedené otázky a SŠHR SR 18.3.2020, odpoveď nebola doteraz zaslaná ani ináč zverejnená alebo zapracovaná do opatrení z úrovne vlády SR. Mesto Košice vyslovilo viackrát svoj názor, že OÚ Košice je nečinný.  Mesto si zabezpečilo všetky potrebné OOPP a dezinfekciu vlastnou starostlivosťou. Mesto Košice v súčasnosti predkladá na OÚ Košice podklady na verifikáciu k priebežnej refundácii nákladov na ZP. OÚ Košice nemohol promptne reagovať na požiadavky mesta, nakoľko nie je samostatný právny subjekt a mechanizmus zabezpečovania materiálnych požiadaviek v rámci výkonu ZP nie je nastavený na takúto mimoriadnu situáciu akou je ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.  

 10.  Aká je spolupráca OÚ s ďalšími štatutármi :

  • KSK – po počiatočnom nedostatočnom informačnom toku a koordinácie krízového riadenia sa spolupráca zlepšila, zástupcovia KSK sa na základe pozvania zúčastňujú na zasadnutiach KŠ a mimoriadnych rokovaniach BRK. Dobrá spolupráca OÚ Košice s KSK je v rámci zabezpečovania činnosti karanténneho zariadenia Medická 2, Košice  rátane riešenie zriadenia KZ,
  • RÚVZ v Košiciach– spolupráca s regionálnym lekárom RÚVZ v Košiciach je realizovaná v rámci účasti na rokovaniach BRO a zasadnutiach KŠ, operatívne sú riešené úlohy s testovaním, prevozom infekčných osôb aj s KOS ZZS apod. Problémom je riešenie priestupkov na úseku zdravotníckych opatrením podľa zákona č. 355/2007 Z.z., kde bol neštandardne prenesený výkon štátnej správy v priestupkovom konaní z originálnej kompetencie zákona č. 355/2007 Z.z. do zákona NR SR č. 42/1994 Z.z., pričom neboli dotknuté súvisiace právne normy a interné akty riadenia,
  • Spolupráca s KR PZ Košice, OR PZ Košice, KR HaZZ Košice je realizovaná v rámci zasadnutí KŠ a rokovaní BRK a BRO a podľa potreby operatívne,
  • OS SR – len účasť v rámci zasadnutí BRO a BRK
  • OÚ v kraji – ako v bode 3. a tiež časté vzájomné konzultácie k riešeniu realizácie niektorých prijatých opatrení legislatívne a kompetenčne nedoriešených,
  • dobrovoľnícke organizácie – veľmi dobrá spolupráca s DPO Košice – okolie a dobrovoľníkmi z DHZ obcí okresu Košice-okolie, ÚzS SČK Košice-mesto, rehole Kapucíni na Slovensku a Asociácie samaritánov v SR. Patrí im nielen slovné poďakovanie za ich vykonávanú činnosť, pretože sú nasadení priamo vo výkone opatrení, kde je možnosť nákazy pomerne vysoká.