Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

KR - Žarnovica

Dňa  12. marca 2020 od 06:00 hod. podľa uznesení vlády SR, opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, Usmernenia MV SR, vyrozumenie a zasielanie informácii obciam  a následne obyvateľom. Obyvatelia z miest využili možnosť isť na chaty, ktoré vlastnia na vidieku. Starosta obce Kľak upozornil, že v sobotu bolo v obci Kľak zaparkovaných 24 áut s ŠPZ: BA, BL, TT, MA, DS, NR  a osádky sa vydali na túru smerom na pohorie Vtáčnik. Obce nemajú presné informácie o osobách v domácej karanténe, nakoľko občania nemajú povinnosť túto skutočnosť nahlásiť na OcÚ. Čiastočné údaje majú sociálne poisťovne na základe PN, ale tie nie sú 100% relevantné. Obce pravidelne vykonávajú dezinfekciu verejných priestranstiev.

14. 04. 2020: Vykonané vyrozumenie a zasielanie informácii o vývoji MS a o prijatých opatreniach vládou SR, UKŠ a ÚVZ SR obciam. Obce následne informujú  obyvateľov prostredníctvom obecných rozhlasov, web stránok obce a letákov. Obce pravidelne vykonávajú dezinfekciu verejných priestranstiev

Vykonávanie opatrení v súlade s uzneseniami vlády SR, s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, s usmerneniami Hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, Usmerneniami MV SR, prebieha dezinfekcia verejných priestorov v obciach, koordinácia a pravidelná informovanosť miest, obcí právnických osôb a fyzických osôb na realizáciu prijatých opatrení ústredným krízovým štábom SR a vládou SR. Obce informujú o prijatých opatreniach, realizované poradenstvo obciam pri rôznych problémoch ohľadom správania sa obyvateľov napr. v domácej karanténe, resp. pri príprave na návrat zo zahraničia. Obce prijaté opatrenia zatiaľ plnia – priestupky neboli hlásené, informujú obyvateľstvo cez miestne rozhlasy a svoje web stránky, vykonávajú dezinfekciu verejných priestranstiev postrekom, zabezpečujú dovoz potravín a liekov priamo domov najmä občanom v karanténe a seniorom, ale aj pre ostatných občanov, ktorí o to požiadajú. Zabezpečujú ochranné rúška podľa možnosti, zabezpečujú ochranné prostriedky pre osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu, riešia podnety od občanov na nedodržiavanie povinnej karantény. Mestá zriadili  telefonickú linku, ktorá bude k dispozícii občanom mesta 24 hodín denne. Linka slúži na podávanie základných informácií týkajúcich sa opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Prebieha roznášanie papierových materiálov žiakom základnej školy, ktorí nemajú doma internet, na ktorých majú nové úlohy od ich učiteľov. Prebieha zabezpečenie núdzového chodu obecných úradov. Obcežiadajú, aby bola sprístupnená informácia, ktorí ľudia sa nachádzajú v karanténe v katastri obce, nakoľko majú neoverené informácie, že sa v obci takí nachádzajú (chalupári). Žiadajú o pravidelnú kontrolu ubytovacích zariadení na území obce Hodruša-Hámre pomocou príslušníkov OZ PZ Žarnovica, nakoľko podľa ich vedomostí, napriek zákazu, dochádza k prenajímaniu nehnuteľností na komerčné účely. 14.04. 2020:Návrhy: zabezpečiť pri prijímaní nových klientov povinnosť okrem povinných potvrdení aj predloženie dokladu, že klient nie je infikovaný vírusom COVID-19. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu pri ubytovaniach na súkromí. Preveriť prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, či dané subjekty niekoho neubytovali, v prípade, ak sa chcel dotyčný takto vyhnúť povinnej štátnej, či domácej karanténe. V okrese je iba jedno zariadenie, ktoré  spĺňa podmienky 56 izieb 2-3 posteľových izieb, kapacita  140 lôžok - SALAMANDRA RESORT A HOTEL Horný Hodrušský  tajch, 966 61 Hodruša-Hámre. Strava je v cene na osobu  24 €. Ubytovanie cca 55 € za izbu.

27. 04. 2020: Starosta obce zvolal 2. zasadnutie Krízového štábu obce Hodruša-Hámre pre riešenie situácie pri výskyte nákazy COVID-19 na deň 22. 04. 2020 na 12:45 hod. za účasti členov obce, riaditeľky RUVZ, prednostu OÚ a vedúceho odboru KR OU a riaditeľa OO PZ. Pondelok 20. 04. 2020 sa uskutočnilo testovanie 39 ľudí z MRK v obci Hodruša-Hámre, podľa spracovaného zoznamu, zástupcov jednotlivých domácností. 37 vzoriek bolo negatívnych a 2 sú pozitívne a to u obyvateľov z domu č. 79 a z č. 102.  Nakoľko je dom č. 102 blízko domu č. 101 a taktiež obyvatelia z domov č. 79, 80, 81 sa vzájomne

navštevujú a stretávajú, starosta obce a riaditeľka RUVZ Žiar nad Hronom vydali príkaz na domácu karanténu od 22. 04. 2020 od 13:30 hod. pre všetkých obyvateľov týchto domov.  Boli realizované opatrenia v zmysle Usmernenia - postup starostu obce pri riešení ochorenia Covid-19 v MRK, vydaného Ministerstvom vnútra SR zo dňa 08. 04. 2020 a 15. 04. 2020. Celkovo je v karanténe 5 domov a 36 osôb. K dnešnému dňu neboli hlásené príznaky choroby COVID 19 u osôb v karanténe.

04.05.2020: K dnešnému dňu neboli hlásené príznaky choroby COVID 19 u osôb v karanténe.

Opakované testovanie bude 5.5 a 7.5.

11.05.2020: V dňoch 5 a 6.5 boli vykonané opakované testy obyvateľov obce Hodruša- Hámre v karanténe. Všetky testy boli negatívne. 7.5. od 19,00 bola občanom zrušená karanténa.