Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

KR - Rožňava

1.       Akým spôsobom sú odbory krízového riadenia zapojené do záchranných prác v súvislosti s MS Covid19?

Prvoradou úlohou OKR je zabezpečenie úloh spojených s COVID-19 a to všetkými spôsobmi. Viď nižšie.

2.       Aké boli prvé kroky OKR OÚ pri vyhlásení MS Covid19?

Uskutočnenie vyrozumenia obcí, PO, FO a zložiek  podľa „Plánu vyrozumenia OÚ Rožňava, zasadnutie Krízového štábu okresu, spolupráca s Okresným úradom Košice, informovanie a komunikácia so starostami a primátormi, plnenie úloh z uznesení ÚKŠ ako aj podľa pokynov MV SR, ÚVZ...

3.       Aké opatrenia boli prijaté v rámci MS Covid19 na úrovni OÚ a ako boli realizované? 

Okresným úradom boli zrealizované opatrenia podľa usmernení vyšších orgánov a ÚVZ. Boli pripravené rozhodnutia pre pracovnú povinnosť v elektronickej forme – 781 Rozhodnutí, bola riešená požiadavka Nemocnice sv. Barbory v Rožňave ohľadom doplnenia ľudských zdrojov,  vykonaná inventarizácia odberných oprávnení, aktuálnosť vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) zákona 179/2011 Z. z...  

4.       Aká bola, resp. je spolupráca so školami? 

Školy boli informované o zrušení súťaže mladých záchranárov v roku 2020, požiadavky a informácie dostávali prostredníctvom zriaďovateľa.

5.       Aká bola, resp. je spolupráca s detskými domovmi?

Nemali na nás žiadne požiadavky, informácie dostávali prostredníctvom zriaďovateľa.

6.       Aká bola, resp. je spolupráca s domovmi sociálnych služieb?

Poradenská činnosť,  spolupráca pri testovaní na Covid 19, pomoc pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov, usmernenie k zabezpečeniu chodu prevádzky For region ,n.o. Nadabula 256.

7.       Ako je OÚ zapojený do záchranných prác v karanténnych zariadeniach?

Koordinácia, zabezpečovanie síl a prostriedkov pre činnosť karanténneho strediska, komunikácia so záchrannými zložkami, VÚC, ČK, dobrovoľnými hasičmi, vedením Obchodnej akadémie Rožňava, s Úradom verejného zdravotníctva, Centrálnym monitorovacím strediskom, IZS, ubytovanými klientmi, zabezpečovanie ochranných prostriedkov, administratívna činnosť, plánovanie a koordinovanie testovania, administratívne a personálne zabezpečenie odchodu repatriantov, zbieranie údajov o odpracovaných hodinách dobrovoľníkov a ich následné zadávanie do systému na stránku MVSR COVID19 - SKR. Riešenie požiadaviek repatriantov nonstop  podávanie informácií, zvoz personálu pri príjme repatriantov. Nadmerné zaťaženie pre minimálny počet zamestnancov odboru KR. 

8.       Ako je OÚ zapojený v rámci pomoci (priamej, nepriamej) občanom?

Telefonické poradenstvo, spolupráca pri informovaní prostredníctvom letákov a na stránke úradu.

9.       Aká je spolupráca OÚ so starostami obcí a primátormi miest?

Spolupráca OÚ so starostami obcí a primátormi miest je na veľmi dobrej úrovni. Je badať záujem o vyriešenie nepriaznivej situácie. OÚ je neustále v kontakte so starostami, riešia sa aktuálne problémy, pravidelné odovzdávanie a získavanie  informácií. Získavanie údajov o nákladoch na záchranné práce a následné spracovanie údajov. Osobné stretnutia s vybranými starostami obcí ohľadom marginalizovaných skupín, prijímanie opatrení.   

10.   Aká je spolupráca OÚ s ďalšími štatutármi :

-        VÚC – pravidelná,  kvôli karanténnemu centru,

-        RÚVZ – denne, odovzdávanie si informácii, poradenstvo, karanténne centrum,

-        PZ  - neustála, dovoz repatriantov a stráženie karanténného centra,

-        HaZZ – v rámci krízových štábov,

-        OS SR – v rámci potrieb krízové ho štábu,

-        OÚ v kraji – výmena informácii a naozaj úzka spolupráca s kolegami na odboroch krízového riadenia, nakoľko informačný tok potrebný na riešenie neodkladných vecí meškal z BA dva až tri dni,

-        dobrovoľnícke organizácie – dobrovoľní hasiči, červený kríž, spolupráca celé dni a noci.