Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

KR - Krupina

Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Krupina a členmi krízového štábu okresu Krupina. Pravidelné zaslanie e-mailom na obce s pokynmi - Usmernenie o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a Verejná vyhláška hlavného hygienika SR, v ktorom sú vydané opatrenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre verejných a neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb. Monitorovanie celkovej situácie na základe nariadení a vydaných opatrení Ústredného krízového štábu.

Koordinácia krízových štábov obcí  pri realizácií vydaných opatrení na úseku ochrany zdravia obyvateľstva.

Zasadnutia krízového štábu mesta Krupina a mesta Dudince  a krízový štáb obcí Litava, Bzovík, Rykynčice, Čekovce. Posielané sú e-mailom pokyny - Usmernenie o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a Verejná vyhláška  hlavného hygienika SR, aj právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Na základe týchto pokynov vydal preventívne opatrenia pre svojich zamestnancov prevádzky LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. Krupina.

Inventarizácia odberných oprávnení.

Vykonanie aktualizácie karty obce HM (obyvateľstvo podľa kategórií, výdajne odberných oprávnení, určené predajne) pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia  dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení  zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Pripravená je databáza o uchádzačov o zamestnanie  z evidencie uchádzačov o zamestnanie evidovaných v okrese Krupina.

OKR OU Krupina požiadal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene o poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie evidovaných v okrese Krupina profesia doktor, zdravotná sestra, ošetrovateľ na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti.

Na VUC Banská Bystrica bola zaslaná žiadosť na preverenie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v územnom obvode okresu Krupina (prehľad ambulantných zdravotníckych zariadení) a bol  spracovaný prehľad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v okrese Krupina.

Vytipované sú subjekty, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorým môže byť v prípade potreby určený príkaz prednostu okresného úradu na plnenie opatrení HM  (pekárne, ubytovacie zariadenia, mestská televízia, pohrebníctvo a pod.).

Zo skladov CBTČ Čačín boli prevzaté ochranné rúška typ OR 1 v množstve 1 000 ks.

23. 03. 2020: Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Krupina a členmi krízového štábu okresu Krupina a krízovými štábmi miest a obcí okresu Krupina. Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá s pokynmi a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Spracovávanie podkladov na základe Opatrenia MZ SR čl. IV ods. II zoznamy zdravotníckych zamestnancov, ktorí sú povinní podriadiť sa pracovnej povinnosti výkonu zdravotnej starostlivosti : Fakultná nemocnica Nitra, SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p..

Spracované a aktualizované a odoslaná na OU OKR BB údaje HM (obyvateľstvo podľa kategórií, výdajne odberných oprávnení, určené predajne) pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia  dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení  zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

30. 03. 2020: Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Krupina a členmi krízového štábu okresu Krupina a krízovými štábmi miest a obcí okresu Krupina.Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá s pokynmi a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Spolupráca pri hľadaní dobrovoľníkov dokaranténnych zariadení.Prípravy a spracovanie podkladov na PRÍKAZ o určení subjektu hospodárskej mobilizácie a o uložení opatrenia hospodárskej mobilizácie.

14. 04. 2020: Od 06. 04. 2020 do 12. 04. 2020: Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Krupina a členmi krízového štábu okresu Krupina a krízovými štábmi miest a obcí okresu Krupina. Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá s pokynmi a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Prijímanie opatrení civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávaní opatrení na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti, prioritne na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd. Upozornenie o neoprávnenom odber vzoriek pod hlavičkou Slovenského červeného kríža. Spracovanie podkladov pre vydávanie PP - Menný zoznam zamestnancov spoločnosti Falck  Záchranná a.s. Košice – Krupina. Dňa  07. 04.  2020 - vyrozumenie  rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. 04. 2020 od 00:00 hod. do 13. apríla 2020 do 23:59 hod. ROZŠÍRENIE NS – vyrozumených 5 členov BRO Krupina a 36 obcí. V dňoch 10. 04. – 11. 04. 2020 - Usmernenie č. 3 k realizácii niektorých opatrení z Uznesenia Vlády SR č. 218/2020 - Ubytovacie kapacity pre karanténne zariadenia: V okrese Krupina po preskúmaní 5 vhodných subjektov bol vybraný subjekt pre ubytovanie ako karanténne zariadenie – Hotel Flóra Dudince - Peter Biensky Kúpeľná 101 Dudince. Po prekonzultovaní s vybraným subjektom, ktorý bude vykonávať ubytovanie ako karanténne zariadenia podľa dodaných materiálov -  „Zásady pre zariadenia  poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe“ a ostatné „Dokumenty pre zariadenie“ , vybraný subjekt upozornil na to, že subjekt by mal v predstihu dostať oznámenie / aspoň 3 dni/ , že je vybraný na takéto plnenie, aby vedel zabezpečiť požadované hygienické opatrenia pre spustenie zariadenia.

20. 04. 2020: Pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Krupina a členmi krízového štábu okresu Krupina a krízovými štábmi miest a obcí okresu Krupina. Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá s pokynmi a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Postup starostov pri riešení ochorenia COVID 19 v marginalizovaných rómskych komunitách. Prijímanie opatrení civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávaní opatrení na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti, prioritne na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd. Vyrozumenie  rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, s účinnosťou od 18. apríla 2020 v čase 00:00 hod. na celom území Slovenskej republiky pre všeobecné ambulancie a špecializovane ambulancie. ROZŠÍRENIE NS – vyrozumených 5 členov BRO Krupina a 36 obcí v okrese Krupina. Príprava podkladov pre P R Í K A Z o určení subjektu hospodárskej mobilizácie a o uložení opatrenia hospodárskej mobilizácie. Príprava podkladov na P R Í K A Z na pracovnú povinnosť

27. 04. 2020: Prebieha pravidelná komunikácia s členmi Bezpečnostnej rady okresu Krupina a členmi krízového štábu okresu Krupina a krízovými štábmi miest a obcí okresu Krupina. Pravidelne sa zasielajú                    e-mailom na obce a mestá pokyny a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Pre starostov k plneniu úlohy B.10. uznesenia vlády SR č. 196/2020 z 2. apríla 2020 – koordinácia postupu pri karanténe osady a informácia o zverejňovaní zoznamu karanténnych zariadení a oblasti s karanténnymi opatreniami. Prijímanie opatrení civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávaní opatrení na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti, prioritne na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.

04. 05. 2020:  pravidelné zasielanie na obce a mestá s pokynmi o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatrení a návrhy na opatrenia – Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Opatrenia úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19

Prijímanieopatrení civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávaní opatrení na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti, prioritne na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.

Vyžiadanie predloženia podkladov od obcí a miest pre priebežnú úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19.

Program EPSIS – príprava a spracovanie príkazu na pracovnú povinnosť a k spracovaniu požiadavky na doplnenie ľudských zdrojov v KS.

Spracovávanie podkladov na základe Opatrenia MZ SR čl. IV odst. II zoznamy zdravotníckych zamestnancov, ktorí sú povinní podriadiť sa pracovnej povinnosti výkonu zdravotnej starostlivosti:

-          ProCare, a .s. Svet Zdravia, a. s Einsteinova 23 – 25, 851 01 Bratislava
-          Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Bratislava

11. 05. 2020

Pravidelné zaslanie e-mailom na obce a mestá s pokynmi a informácie o celkovej bezpečnostnej situácii, prijatých opatreniach a návrhy na opatrenia - Uznesenie vlády SR, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
Prijímanie opatrení civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávaní opatrení na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti, prioritne na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.

Spracovanie podkladov od obcí a miest pre priebežnú úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 a predloženie sumárnych údajov za okres Krupina na Sekciu krízového riadenia MV SR a Okresný úrad Banská Bystrica- odbor KR.