Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Povinnosti občanov na úseku občianskych preukazov

Občan je povinný:

 • požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu, od nadobudnutia štátneho občianstva alebo od prihlásenia sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; počas tohto obdobia a počas lehoty na vydanie občianskeho preukazu nie je občan povinný byť držiteľom občianskeho preukazu,
 • chrániť občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
 • odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu; okrem prípadov, keď je občiansky preukaz neplatný z dôvodu zmeny údajov alebo výraznej zmeny podoby tváre (z týchto dôvodov ho odovzdá pri prevzatí nového občianskeho preukazu); po strate štátneho občianstva je osoba povinná odovzdať občiansky preukaz bezodkladne,
 • odovzdať príslušnému útvaru neplatný občiansky preukaz bez podoby tváre,
 • odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí občianskeho preukazu pred uplynutím platnosti doterajšieho občianskeho preukazu; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá za občana prevezme občiansky preukaz,
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému útvaru, zastupiteľskému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru alebo prostredníctvom portálu ministerstva,
 • ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu bez podoby tváre príslušnému útvaru,
 • dostaviť sa na vyzvanie príslušného útvaru alebo zastupiteľského úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu okrem občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia tak nemôže urobiť,

Povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu, od nadobudnutia štátneho občianstva alebo od prihlásenia sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa nevzťahuje na občana mladšieho ako 15 rokov. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, má povinnosti buď zákonný zástupca, alebo štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu, alebo opatrovník.

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloh a nesmie sa odovzdať  ani odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať ani odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Občan nesmie ponechávať občiansky preukaz ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Občan má povinnosť odovzdať občiansky preukaz:

 • pri vzatí do väzby alebo pri nástupe do výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnice pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,
 • pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu na adresu,
 • občiansky preukaz bez podoby tváre pri prevzatí občianskeho preukazu; to neplatí, ak ide o občana mladšieho ako 15 rokov.
 • ak nájde alebo získa občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Vojenskej polície, príslušníkovi obecnej polície, obci alebo zastupiteľskému úradu, ktorí bezodkladne zabezpečia jeho odovzdanie príslušnému útvaru. Túto povinnosť má aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu alebo občianskeho preukazu bez podoby tváre a tento občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre získa späť, ako aj ten, kto má alebo získa občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre osoby, ktorá zomrela alebo ktorá bola vyhlásená za mŕtvu.
 • občana, ktorý zomrel, a to matričnému úradu ten, kto vybavuje úmrtný list, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou; matričný úrad zabezpečí jeho odovzdanie príslušnému útvaru. Ak nebol občiansky preukaz odovzdaný matričnému úradu, možno ho odovzdať na príslušnom útvare.
 • v prípade, že občan ohlásil prostredníctvom zastupiteľského úradu skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky odovzdá občiansky preukaz zastupiteľskému úradu; zastupiteľský úrad zabezpečí jeho odovzdanie príslušnému útvaru.

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnica pre obvinených a odsúdených odovzdá občiansky preukaz občanovi pri prepustení z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody na slobodu.