Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Prevzatie vyhotoveného občianskeho preukazu

 • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať na príslušnom útvare, kde si podal žiadosť o vydanie osobne po jeho vyhotovení,
 • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti,
 • za občana môže občiansky preukaz prevziať aj osoba jemu blízka (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, plnoleté dieťa) po predložení svojho dokladu totožnosti,
 • občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a osvedčeného plnomocenstva na zastupovanie udeleného osobou, ktorá podala žiadosť o vydanie; osvedčené plnomocenstvo sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva
 • za občana obmedzeného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti; opatrovník sa nemôže dať zastupovať,
 • občiansky preukaz občana, ktorý je umiestnený v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo v zariadení pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, môže prevziať aj štatutárny orgán  zariadenia, v ktorom je občan umiestnený alebo ním poverená osoba,
 • za občana mladšieho ako 15 rokov prevezme občiansky preukaz zákonný zástupca, ktorý sa nemôže dať zastupovať,
 • za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo o ktorého sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu prevezme občiansky preukaz štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu, táto fyzická osoba sa nemôže dať zastupovať.

 

Doručenie občianskeho preukazu na adresu

 

 • občan si môže prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel,
 • občan je povinný odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu službou zavedenou na tento účel. V prípade, ak toto občan odmietne, doručenie občianskeho preukazu na adresu mu nebude umožnené,
 • občan si občiansky preukaz prevezme osobne, pričom pri preberaní občianskeho preukazu na adrese, ktorú si určil pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu bude vyzvaný kuriérom v zmysle všeobecných poštových podmienok, aby preukázal svoju totožnosť a to niektorým z nasledovných spôsobov: platným potvrdením o občianskom preukaze, vydaným príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; platným cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas),
 • za občana môže aj v prípade doručenia na adresu občiansky preukaz prevziať blízka osoba, zákonný zástupca a taktiež iná osoba, po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom,
 • ak sa občan nebude v dohodnutom čase doručenia nachádzať na adrese, občiansky preukaz mu bude doručený na oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, na ktorom si občan žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia,
 • doručovanie občianskych preukazov na adresu bude vykonávať Slovenská pošta, a. s., pričom pre prípad poskytovania informácií o zásielke boli pre občanov zriadené kontaktné telefónne čísla: 0903233233, 0903553593 a 02/49222630,
 • ak si občan pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zadal kontaktné údaje (sms, email), pri prevzatí zásielky kuriérom sa mu automaticky vygeneruje správa, ktorá obsahuje č. zásielky s jeho občianskym preukazom. Občan má od tohto momentu možnosť sledovať pohyb zásielky na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s..