Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky na úseku vydávania občianskych preukazov:

1. Musím si požiadať o vydanie občianskeho preukazu v mieste trvalého bydliska alebo môžem kdekoľvek?

O vydanie občianskeho preukazu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ, alebo ak žijete v zahraničí aj na zastupiteľskom úrade SR.

2. Kedy môžem najskôr požiadať o vydanie občianskeho preukazu pred skončením jeho platnosti a je to bez poplatku?

Najskôr môžete požiadať o vydanie občianskeho preukazu 180 dní pred skončením jeho platnosti a v uvedenom prípade je to bez poplatku.

3. Musím byť prihlásený na trvalý pobyt v Slovenskej republike, keď chcem požiadať o vydanie občianskeho preukazu?

Nie – aj občania , ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt mimo územia SR môžu byť držiteľmi občianskeho preukazu.

4. Keď chcem občiansky preukaz s elektronickým čipom, môžem o jeho vydanie požiadať aj bez iného zákonného dôvodu?

Áno - je to dôvod na vydanie občianskeho preukazu, to znamená, ak ešte nemáte tzv. elektronický občiansky preukaz, môžete o jeho vydanie požiadať; v tomto prípade bude jeho vydanie bezplatné.

5. Môžem niekoho splnomocniť na prevzatie môjho občianskeho preukazu?

Áno je to možné, blízka osoba (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, dospelé dieťa) môže prevziať Váš občiansky preukaz aj bez splnomocnenia po predložení ich dokladu totožnosti; iná osoba môže Váš občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Plnomocenstvo sa však nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti splnomocní na prevzatie inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva, alebo zastupiteľským úradom

V prípade, že žiadosť o vydanie bola podaná prostredníctvom portálu ministerstva, tento si občan musí prevziať osobne na príslušnom útvare, ktorý uviedol v žiadosti; nemôže ho prevziať jemu blízka osoba ani iná osoba na základe osvedčeného plnomocenstva na zastupovanie.

6. Môžem požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj v zahraničí?

Áno - občania môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu aj prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

7. Môžem si dať doručiť vyhotovený občiansky preukaz aj na adresu, prípadne na iné oddelenie dokladov ako to, kde som si požiadal o občiansky preukaz?

Je to možné - občan si môže prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan tiež môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky kuriérnou službou zavedenou na tento účel. Bližšie informácie v sekcii "Prevzatie dokladu".

8.   V prípade zmeny údajov v občianskom preukaze (zmena mena, priezviska, zápis titulu) je potrebné odovzdať osvedčené kópie dokladov?

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise (originál), osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii ak nemáte originál. Dokumenty sa predkladajú k nahliadnutiu a budú občanovi vrátené, nie je potrebné vyhotovovať fotokópiu, ktorú občan odovzdá.

9.   Čo v prípade ak občanovi uplynie platnosť občianskeho preukazu a nepožiada o vydanie nového v zákonom stanovenej lehote do 30 dní?

V prípade, že si občan nesplní povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní (okrem občanov mladších ako 15 rokov) od jeho neplatnosti, dopustí sa priestupku, pričom za tento priestupok občanovi možno uložiť pokutu do výšky 150 Eur a v blokovom konaní do 50 Eur.

Od uloženia sankcie možno tiež upustiť a pri určení jej druhu a výmery sa prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a okolností, za ktorých bol spáchaný.  Rozhodnutie o uložení sankcie je na posúdení pracovníka, ktorý Vám bude prijímať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu.  

 10.  Ak som si podal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu v zákonnej lehote (do 30 dní) dá sa táto skrátiť a doplatiť si za dvojdňovú expresnú lehotu na vydanie občianskeho preukazu?

V prípade, ak si občan podal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu v zákonnej lehote, do tohto procesu sa už technicky nedá zasiahnuť a požiadať o expresnú dvojdňovú lehotu, občan musí počkať pokiaľ mu bude doručený občiansky preukaz v zákonnej 30 dňovej lehote.

11.  Dá sa využiť „Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu“ alebo „Potvrdenie o občianskom preukaze“ ako náhradný doklad, pokiaľ mi bude vydaný nový občiansky preukaz?

"Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu" ani "Potvrdenie o občianskom preukaze" nie je dokladom totožnosti a závisí od každej inštitúcie, kde sa nimi bude občan preukazovať, či ich bude akceptovať.