Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Správne poplatky

Správne poplatky za:

 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov)   4,50 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou)   9 eur,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov (vydávané po dovŕšení 15 rokov veku)    16,50 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou)  z dôvodu odcudzenia ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala 4,50 eur,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa   20 € + základný poplatok,
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel   3 € + základný poplatok.

 Oslobodenie od správnych poplatkov:

Od základného poplatku 4,50 eur sú oslobodení občania:

 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorí majú trvalý pobyt na území SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená  útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz s elektronickým čipom, ak na elektronický čip nemožno zapísať údaje z dôvodu, že elektronický čip bez zavinenia občana nespĺňa podmienky na ich zápis podľa osobitných predpisov,
 • starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od toho poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,
 • občania starší ako 60 rokov; občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, takýto občania sú oslobodení aj od poplatku (16,50 eur) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene priezviska po uzavretí manželstva, takíto občania sú oslobodení aj od poplatku (16,50 Eur) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorí majú nárok na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň si dávajú zapisovať nové údaje alebo menia údaje uvedené v občianskom preukaze.

Počas krízovej situácie je doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel oslobodené od správneho poplatku.

Od poplatku 16,50 Eur sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.