Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Správne poplatky

Správne poplatky za:

 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 7 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou)  14 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov (vydávané po dovŕšení 15 rokov veku)  25 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou)  z dôvodu odcudzenia ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala 7 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa   20 € + základný poplatok,
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel   4 € + základný poplatok.

 Oslobodenie od správnych poplatkov:

Od základného poplatku 7 € sú oslobodení občania:

 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorí majú trvalý pobyt na území SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená  útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz s elektronickým čipom, ak na elektronický čip nemožno zapísať údaje z dôvodu, že elektronický čip bez zavinenia občana nespĺňa podmienky na ich zápis podľa osobitných predpisov,
 • starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od toho poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,
 • občania starší ako 60 rokov; občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, takýto občania sú oslobodení aj od poplatku za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene priezviska po uzavretí manželstva, takíto občania sú oslobodení aj od poplatku za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorí majú nárok na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň si dávajú zapisovať nové údaje alebo menia údaje uvedené v občianskom preukaze.

Od poplatku 25 € sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.