Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zastupiteľské úrady

 •  občania môžu podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí a to z akéhokoľvek dôvodu,
 •  bezvládny občan alebo občan psychicky chorý, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zastupiteľský úrad SR zabezpečí nasnímanie podoby tváre a podpisu prostredníctvom mobilného zariadenia po dohode s občanom, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný alebo osobou, ktorá za takého občana podala žiadosť; náklady spojené s týmto úkonom znáša zastupiteľský úrad SR.
 •  na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní,

 Prevzatie dokladu:

 • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení,
 • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom; ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti,
 • ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná na zastupiteľskom úrade, občiansky preukaz sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom ho prevezme občan osobne, alebo mu ho prevezme osoba blízka, alebo iná osoba na základe osvedčeného plnomocenstva na zastupovanie udeleného osobou, ktorá podala žiadosť o vydanie občianskeho preukazu; osvedčené plnomocenstvo na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu, túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu,
 • v odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad SR občiansky preukaz doručiť na adresu určenú občanom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie občianskeho preukazu občanom.

 Správne poplatky:

 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.............................................................. 15 eur
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov................................. 30 eur
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov................................................. 50 eur

Oslobodenie

Od poplatku 15 eur sú oslobodení občania:

 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorý má trvalý pobyt na území SR a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená  útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
 • starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,
 • sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, títo občania sú oslobodení aj od poplatku aj za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia.

 Ďalšie oslobodenia

 • od poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (30 eur) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.
 • od poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov (50 eur) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.