Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

25. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany

17. 06. 2019

DSC_0999

25. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany pre školský rok 2018/2019 sa konal 12. – 14. júna 2019 v prekrásnom prostredí Sninských Rybníkov – hotel VIHORLAT Resort.

Vyhlasovateľom Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre školský rok 2018/2019 je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízového riadenia (ďalej len SKR MV SR). V 25. ročníku Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany Slovenskej republiky sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pridelila finančné prostriedky celkovo pre 803 družstiev.

Súťaž je organizovaná na celom území SR v priamej pôsobnosti orgánov štátnej správy – okresnými úradmi na úseku preventívno-výchovnej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z.z., o civilnej ochrane obyvateľstva v súlade so schváleným Organizačným poriadkom Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28. septembra 2017, pod číslom 2017/12394-2-10BO, s účinnosťou od 1. januára 2018 a Štatútom súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre školský rok 2018/2019.

Cieľom Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany SR je overiť si a precvičiť u žiakov vedomosti získané učivom Ochrana života a zdravia, vedieť poskytnúť prvú pomoc, pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií a teroristických útokov.

Úlohou súťaže je pripraviť žiakov na to, ako sa správať a čo robiť pri dopravných nehodách, na výlete, doma, či v obchodnom centre, napríklad privolaním záchranných zložiek na čísle tiesňového volania 112 a tým zachrániť to najdôležitejšie – ľudský život.

V roku 2019 v jednotlivých okresoch prebiehali od 17. apríla do 20. mája 2019 okresné kolá súťaže. Prvé tri víťazné družstvá postúpili na krajské kolá, v ktorých súťažilo celkom 216 družstiev. Krajské kolá prebiehali od 21. do 28. mája 2019, z ktorých 27 družstiev postúpilo na Majstrovstvá Slovenskej republiky do rekreačného zariadenia ViHORLAT Resort na Sninských rybníkoch v okrese Snina. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany sa zúčastnilo aj 1 hosťujúce družstvo z gymnázia z Velykého Berezného (Ukrajina).

Organizátorom majstrovstiev pre školský rok 2018/2019 bol odbor krízového riadenia Okresného úradu Snina a Okresného úradu Prešov za úzkej spolupráce sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR).

Súťažné disciplíny majstrovstiev :

 

  1. 1.      Testy
  2. 2.      Civilná ochrana

2.1.   Použitie ochrannej masky

2.2.   Improvizované PIO

2.3.   Evakuačná batožina

2.4.   Rozoznávanie varovných signálov

  1. 3.      Pohyb a pobyt v prírode
  2. 4.      Zdravotnícka príprava

4.1.   Ošetrenie úrazu

4.2.   Volanie na číslo tiesňového volania 112

  1. 5.      Hasenie malých požiarov
  2. 6.      Streľba zo vzduchovej pušky

 V uvedených disciplínach sa víťazmi 25. Majstrovstiev Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany stali družstvá:

1. miesto:        ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
2. miesto:        ZŠ A. Brunovského,  Zohor
3. miesto:        ZŠ Hermanovská 347/7, Bystré

Z tohto miesta si dovoľujeme zablahoželať víťazom a samozrejme všetkým účastníkom Majstrovstiev Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany v Snine.

Blahoželanie a poďakovanie patrí aj všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili okresných a krajských kôl, školám, pedagógom za ich čas, energiu a lásku, s ktorou sa venujú našim mladým záchranárom.

Poďakovanie patrí kolegovi z odboru krízového riadenia Okresného úradu Snina, primátorke Mesta Snina, prednostovi Okresného úradu Snina, všetkým kolegom z odborov krízového riadenia Prešovského kraja, rozhodcom, Prezídiu Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, krajským a okresným hasičským zborom Prešovského a Košického kraja, dobrovoľným hasičským jednotkám Slovenskej republiky, Policajnému zboru, tlačovému odboru Kancelárie MV SR, odboru protokolu Kancelárie MV SR, dobrovoľníkom, zástupcom záchrannej zdravotnej služby, Slovenskému Červenému krížu, Prešovskej univerzite, Fakulte zdravotníckych odborov, DHZ Belá nad Cirochou, Územnému spolku SČK Snina, prednostkám, prednostom, primátorom, sponzorom, kolegom z oddelenia prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu sekcie krízového riadenia MV SR Bratislava a riaditeľovi odboru civilnej ochrany a krízového plánovania sekcie krízového riadenia MV SR Bratislava.

Je nám cťou poďakovať sa všetkým, ktorí sa zúčastnili a ktorí sa podieľali na príprave a realizácií Majstrovstiev Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany v Snine.

Víťazom a všetkým účastníkom okresných, krajských kôl a majstrovstiev srdečne blahoželáme.

Prajeme vám príjemné prežitie dovoleniek a letných prázdnin, nech sú bohatšie o nové priateľstvá, skúsenosti a zážitky.

Už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami.

S úctou

Ing. Lýdia Keruľová, PhD.
riaditeľka Majstrovstiev Slovenskej republiky v Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany

plk. Ing. Marián Dritomský
generálny riaditeľ sekcia krízového riadenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky