Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Kabinet schválil Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027

12. 06. 2024

paragraf

Koncepčný dokument, ktorý na rokovanie vlády v stredu 12. júna 2024 predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, vychádza  z Bezpečnostnej stratégie SR, strategických dokumentov prijatých na úrovni EÚ a úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov. Na vypracovaní akčného plánu participovali všetky zložky bezpečnostného systému štátu.

Prostredníctvom navrhnutých úloh Slovenská republika reaguje na zmeny bezpečnostného prostredia berúc do úvahy súčasnú dynamiku a trendy terorizmu v Európe a vo svete.

Schválený akčný plán  predstavuje koordinované strategické riešenie, obsahuje 30 úloh, ktoré sú koncipované do štyroch hlavných pilierov – prevencia, ochrana, pripravenosť a koordinácia", povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Dôraz sa kladie najmä na oblasť prevencie a koordinovaného zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov v oblasti boja proti terorizmu, ako aj na zabezpečenie efektívnej národnej a medzinárodnej spolupráce.

Kľúčovým predpokladom efektívnej reakcie štátu na teroristické hrozby je celospoločenský prístup k bezpečnosti.

V tejto súvislosti je nevyhnutné precízne nastavenie procesov zapojenia a vzájomnej koordinácie bezpečnostných zložiek, štátnych orgánov, akademickej obce, ako aj občianskej verejnosti.

Aktuálnym fenoménom je značne zraniteľné prostredie v školách, nepriaznivo ovplyvňované aj sociálnymi médiami a internetom, ktoré ohrozujú zdravý vývoj a formovanie detí a mládeže. Výzvou súčasnosti je zachytiť akýkoľvek prejav rizikového správania v školskom prostredí a následne náležitým a včasným spôsobom intervenovať. V tejto súvislosti akčný plán ukladá ministerstvu vnútra do konca roku 2025 vypracovať stratégiu ochrany tzv. mäkkých cieľov, čiže koncept opatrení,  ktoré pomôžu vyrovnať sa so situáciou závažného násilného útoku.  Ministerstvo vnútra bude tiež vyvíjať aktivity pre zvyšovanie povedomia obyvateľstva o nahlasovaní podozrivých aktivít a o správaní sa v prípade teroristického ohrozenia.  

Štát v spolupráci s mimovládnym sektorom musí zaviesť systematický prístup na včasnú identifikáciu prejavov násilného extrémizmu a terorizmu, samovražedných a iných sklonov u mládeže, a to najmä v školskom prostredí, a následne aj vhodnú komplexnú intervenciu.

V oblasti prevencie je potrebné intenzívne využívať európske informačné systémy na odhaľovanie, monitorovanie a identifikáciu osôb predstavujúcich teroristickú hrozbu, a to najmä v procese migrácie a azylu.

Ministerstvá musia analyzovať predpisy upravujúce vytváranie účinných predpokladov na boj proti terorizmu, ako aj posilniť pripravenosť zložiek participujúcich na hospodárskej mobilizácii.

V oblasti ochrany je potrebné systematicky identifikovať  potenciálne teroristické hrozby v online priestore, vyhodnocovať ich a prijímať opatrenia, súčasťou úsilia  má byť aj výmena poznatkov o komunikačných platformách, nových technológiách a teroristických hrozbách v kyberpriestore.

Rezort spravodlivosti má na základe akčného plánu iniciovať diskusiu o legislatívnej úprave použitia ITP spravodajskými službami, ktorá by v mimoriadne závažných prípadoch umožnila využívať ich aj bez predchádzajúceho súhlasu sudcu. Súhlas by sa vydával dodatočne.

Spravodajské  služby silových rezortov by zároveň mali pristúpiť k optimalizácii legislatívnych a organizačno-technických možností prístupu do informačných systémov verejnej správy či technických systémov určených na zhotovovanie zvukovo-obrazových záznamov z verejne prístupných miest, čo je podľa akčného plánu dôležité pre plnenie úloh na úseku boja proti terorizmu, ako aj násilného extrémizmu. Rovnako by mali aktualizovať zmluvy o vzájomnej spolupráci na domácej úrovni, spolupracovať so zahraničnými partnermi a aktívne prispievať do zahraničnej výmeny informácií.

Nevyhnutné bude navyšovanie personálnych a materiálno-technických kapacít. V prostredí ministerstva vnútra akčný plán ukladá výrazne zvýšiť kapacity úradu zvláštnych policajných činností MV SR či  organizačne zabezpečiť  a materiálno-technicky obmeniť, zrekonštruovať a doplniť  pyrotechnickú službu.

Plán predpokladá aj zvyšovanie odbornosti a výcvikov, pričom je potrebné zamerať sa na koordináciu zainteresovaných zložiek v prípade vzniku vysokoprofilových incidentov teroristického charakteru.