Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Mimoriadna situácia z dôvodu zemetrasenia platí v celom Prešovskom kraji, dokumentujú sa škody, prioritou je bezpečnosť obyvateľstva

10. 10. 2023

zemetrasenie-vychod1

Po zemetrasení na východnom Slovensku v pondelok 9. októbra 2023 sú naďalej v teréne prednostovia okresných úradov so zamestnancami odborov krízového riadenia, ktorí monitorujú situáciu v zasiahnutých obciach a v spolupráci so samosprávami mapujú rozsah vzniknutých škôd. Mimoriadna situácia bola 10. októbra 2023 popoludní z dôvodu zemetrasenia vyhlásená prednostom Okresného úradu v Prešove pre celé územie Prešovského kraja.

Zemetrasenie si vyžiadalo nasadenie viacerých zložiek rezortu vnútra, okrem miestnej štátnej správy aj hasičov, polície, zvýšený počet tiesňových volaní prijali operátori čísel tiesňových volaní.

Po zemetrasení neevidujeme následky na životoch a zdraví, hlásené sú poškodenia budov a obydlí rôznej závažnosti z viacerých obcí, najmä z okresov Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a okresné úrady aktuálne koordinujú vykonanie prieskumu dotknutých nehnuteľností statikmi, ktorí zhodnotia bezpečnosť ich využívania.

Škody sú evidované zatiaľ najmä v obciach: Nižná Sitnica, Ďapalovce, Holčíkovce, Kolbovce a Girovce. Ide o škody ako poškodenie vedení, rozvodov, popretrhávané plynové a vodovodné prípojky k rodinným domom, popraskané omietky a narušená statika. Výška škôd nie je zatiaľ vyčíslená. Najvážnejšia situácia je v obci Ďapalovce, kde pre poškodenie rodinných domov bolo evakuovaných viac ako 40 ľudí.

Refundácia výdavkov

Preplácanie vynaložených výdavkov na úlohy a opatrenia civilnej ochrany je možné uskutočňovať v zmysle zákona o civilnej ochrane.  Zo štátneho rozpočtu sú refundované výdavky za vykonané úlohy a opatrenia civilnej ochrany pri vyhlásených mimoriadnych situáciách, a to najmä vynaložené výdavky za záchranné práce, evakuáciu, núdzové ubytovanie, núdzové zásobovanie a pod. počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Obce si požiadavky na úhradu výdavkov uplatňujú na príslušnom okresnom úrade, ktorý ich zverifikuje a overí ich oprávnenosť, správnosť a primeranosť. Výdavky sú refundované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

Na preplatenie samotných škôd je prioritne určené komerčné poistenie nehnuteľností. Zákon o civilnej ochrane umožňuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu fyzickej osobe po posúdení jej sociálnej situácie, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu jej obydlia (tzn. byt, rodinný dom alebo iné obydlie vrátane zariadenia). Na poskytnutie tejto výpomoci nie je právny nárok.

Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je v hmotnej núdzi, poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, prípadne či ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelého rodiča, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa alebo osobu, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

Ďalším zo spôsobov výpomoci obyvateľstvu je poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické a právnické osoby podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Po mimoriadnej udalosti je možné postihnutému obyvateľstvu zabezpečiť núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie, predovšetkým najmä v zmysle plánu ochrany obyvateľstva vypracovaného pre potreby územia okresu/obce, ktorý je vypracovaný na základe záverov a odporúčaní analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí.