Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Nové detekčné prístroje pre Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany

22. 03. 2013

logo

Nové detekčné prístroje pre Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (KCHL) získali špičkové detekčné prístroje v hodnote 478.390,80 €. Obstaranie  týchto prístrojov pre KCHL, aj pre ďalšie záchranné zložky Ministerstva vnútra SR umožnil projekt zameraný na prevenciu a manažment prírodných katastrof „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“. Projekt bol uskutočnený v rámci tzv. Švajčiarskeho finančného mechanizmu

Za obdobie dvoch uplynulých desaťročí na Slovensku výrazne narástol výskyt prírodných katastrof a mimoriadnych udalostí, spojených s únikom nebezpečných látok. Úmerne tomu narástla aj zásahová činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (IZS). Zároveň rastú aj nároky na poskytnutie čo najrýchlejšej a najefektívnejšej pomoci a tým aj na materiálno-technické vybavenie záchranárskych zložiek, ako aj na ich odbornú pripravenosť.

Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktorý umožnil obstaranie nových špičkových detekčných prístrojov, je finančný nástroj, ktorý vytvára možnosti finančnej podpory pre 10 nových členských krajín EÚ vo forme nenávratných grantov. Finančný príspevok predstavuje kompenzáciu za výhody, ktoré získa Švajčiarsko prístupom na trh rozšírenej Európskej únie.

Švajčiarskymi partnermi projektu sú:

  • Federal Office for Civil Protection, Spiez Labolatory, ktoré patrí medzi špičkové chemické laboratória v Európe i vo svete, s vysokým know–how v oblasti merania chemických a rádioaktívnych látok, hodnotenia a prognózovania chemického a radiačného rizika, i v ďalších činnostiach pri ochrane civilného obyvateľstva.
  • Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere, Kdo Armeehundwesen -  záchranársky útvar armády Švajčiarskej konfederácie, ktorý  disponuje vysokým know-how v problematike výcviku služobných psov a psovodov a jeho výcvikové centrum v meste Wangen an der Aare patrí medzi najmodernejšie v Európe.

Do projektu „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“ sa okrem KCHL zapojili aj Hasičský a záchranný zbor a Prezídium Policajného zboru. Ako vysvetlil Ing. Miloš Kosír, vedúci KCHL Nitra, nové detekčné prístroje znamenajú významný pokrok v technickom vybavení všetkých troch KCHL (Nitra, Slovenská Ľupča a Jasov). Pracovníci KCHL zároveň prejdú v októbri 2013 a v októbri 2014 preškolením vo švajčiarskom Laboratóriu Spiez.

Pre lepšie vysvetlenie významu a prínosu nových detekčných prístrojov, predstavme si bližšie dva z nich:

  • plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom
  • prenosný Ramanov spektrometer

Fungovanie plynového chromatografu s hmotnostným spektrometrom (GC-MDS) vysvetlil Ing. Kosír, podľa ktorého je tento prístroj najväčším prínosom do vybavenia KCHL. Tento prístroj totiž v súčasnosti predstavuje vrchol v analytických metódach. Dokáže vykonávať analýzu neznámych látok zo vzoriek vody, zeminy, vzduchu, ale aj z iných špecifických vzoriek. (V prípade mimoriadnej udalosti v oblasti potravinárstva to môže byť napríklad múka.) Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom má široké využitie v rozmanitých prípadoch identifikácie priemyselných toxických látok, drôg, bojových látok, či v oblasti ekológie.

GC-MSD analyzér pozostáva z dvoch systémov:

1) plynový chromatograf
2) hmotnostný detektor

Systémy prístroja umožňujú pracovať aj s veľkými skupinami látok (zmesami) rôznych skupenstiev. Kým plynový chromatograf rozloží zmes na jednotlivé komponenty, hmotnostný detektor následne zmeria ich hmotnosť a to až na úrovni nano gramov (1 nanogram = 1,0 × 10-9 gramov). Hmotnostný detektor teda rozozná aj stopové množstvá látky.

Ďalším z prístrojov obstarných v rámci projektu „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“ je prenosný Ramanov spektrometer. Tento prístroj je určený k identifikácii pevných a kvapalných vzoriek, gélov, kalov a plastových hmôt. Z chemického hľadiska dokáže identifikovať široké spektrum organických i anorganických látok, toxické priemyselné škodliviny, bojové otravné látky, výbušniny, drogy, lieky, prášky a iné látky. Veľmi rýchle a bezproblémové je meranie najmú kvapalín.  

Vďaka prenosnému Ramanovmu spektrometru získa KCHL novú spôsobilosť - merať a identifikovať  aj koncentrované vodné roztoky. Ing. Kosír zdôraznil, že tento prístroj umožňuje aj tzv. bezkontaktné meranie. V praxi je tak možné analyzovať látku uzavretú v priesvitnom sklenenom či plastovom obale. V prípade podozrenia, alebo vedomosti že ide o nebezpečnú látku (napríklad toxickú látku alebo žieravinu), nie je potrebné na jej analýzu otvárať obal v ktorom je uzavretá, ani prelievať ju.

V rámci projektu „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“ budú v budúcnosti obstarané aj ďalšie prístroje pre KCHL.

nové detekčné prístroje, obr.č.5 1 nové detekčné prístroje, obr.č.6 3 2 4