Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2024, streda
 

Odborná spôsobilosť zamestnancov integrovaného záchranného systému sa bude zvyšovať

04. 04. 2023

Linka 112

Od 1. apríla 2023 je účinná  novela zákona č. 129/2002 Z. Z. o integrovanom záchrannom systéme. Prináša viacero rozvojových a proreformných opatrení v oblasti integrovaného záchranného systému (IZS).

Snahou ministerstva vnútra je neustále zvyšovať úroveň  pripravenosti jednotlivých zložiek záchranného systému pri poskytovaní pomoci ľudom v tiesni . Predmetná novela zvyšuje pripravenosť aktérov systému cez odbornú spôsobilosť určenú pre zamestnancov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a rozširuje odbornú prípravu zložiek," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Pre získanie odbornej spôsobilosti  na výkon činnosti operátora koordinačného strediska na úseku IZS bude  potrebné absolvovať dvojtýždňové odborné vzdelávanie, ktoré bude ukončené odbornou skúškou. Táto odborná skúška bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. Absolvent získa osvedčenie s platnosťou 5 rokov.

Prvé osvedčenia o odbornej spôsobilosti by mohli byť odovzdané  prvým úspešným absolventom už  koncom apríla," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

„Rozšírením odbornej prípravy zložiek  integrovaného záchranného systému ešte viac skvalitníme  spôsob poskytovania pomoci v tiesni na strategickej, operačnej a taktickej úrovni, postupy zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie koordinačnými strediskami a operačnými strediskami tiesňového volania, zásady krízovej komunikácie, krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci,“ vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová.

Okrem odbornej spôsobilosti operátov koordinačných stredísk, rozšírenia odbornej prípravy zložiek integrovaného záchranného systému  sa zavádza aj inštitút akreditácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému. Ide predovšetkým o právnické a fyzické osoby–podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku. Cieľom je zvýšiť kooperáciu základných a ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému tak, aby bola zaistená úroveň ich pripravenosti a kvality poskytovaných služieb.

Významným ďalším krokom v rámci spomínaných opatrení je zaradenie Policajného zboru medzi základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému. Jeho začlenením sa postavenie záchranných zložiek stane prehľadným a zefektívni sa vzájomná spolupráca pri poskytovaní pomoci v tiesni  a riešení mimoriadnych udalostí. „Ak príslušník Policajného zboru zaradený  na operačnom stredisku PZ rozhodne, že ide o zásah, pri ktorom ide prevažne o plnenie úloh polície, činnosť záchranných zložiek na mieste zásahu riadi  a koordinuje ním určený príslušník Policajného zboru. Ak na mieste zásahu nie je veliteľ určený, veliteľa alebo vedúceho jednotky určí príslušné koordinačné stredisko,"  povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.