Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Poškodení mimoriadnou udalosťou budú môcť požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc

02. 01. 2012

povodne

Ľudia, ktorým mimoriadna udalosť poškodila alebo zničila obydlie, už budú môcť získať jednorazovú finančnú výpomoc. Systém pomoci štátu na zmiernenie následkov mimoriadnych udalostí a zachovanie životnej úrovne poškodených ľudí upravuje novela zákona o civilnej ochrane, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2012. O výpomoc bude možné požiadať do 30 dní od vyhlásenia mimoriadnej udalosti. Žiadosť sa spolu s výpisom z listu vlastníctva a kópiou listu vlastníctva či nájomnej zmluvy musí predložiť obci, na ktorej území sa obydlie nachádza. Obec v spolupráci s obvodným úradom posúdi rozsah jeho poškodenia a s úradom práce preskúma sociálnu situáciu žiadateľa - či je v hmotnej núdzi, s ťažkým zdravotným postihnutím, či je žiadateľ osamelý rodič starajúci sa o nezaopatrené dieťa alebo starobný dôchodca. Zoznam žiadostí o výpomoc obec predloží príslušnému obvodnému úradu, ktorý ho so svojim stanoviskom posunie ministerstvu vnútra. Rezort následne vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, o ktorom rozhodne vláda.

Výpomoc bude nenávratná a nie je na ňu právny nárok. Poskytne sa z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zoznam ľudí, ktorí ju získali, obec zverejní na úradnej tabuli alebo svojej webovej stránke.