Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2024, piatok
 

Poslanci schválili novelu zákona o integrovanom záchrannom systéme z dielne ministerstva vnútra

02. 02. 2023

1-medzinarodne cvicenie IZS-15.05.2014

Národná rada SR vo štvrtok 2. februára 2023  schválila novelu zákona  č. 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme, ktorým sa legislatívne prostredie prispôsobuje  implementácii rozvojových a reformných opatrení vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Novela zároveň posilňuje pôsobnosť rezortu vnútra na úrovni riadenia a koordinácie záchranných zložiek IZS.

Počíta sa so zvýšením kvalifikácie operátorov. Zavádza sa akreditácia ostatných záchranných zložiek, podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je  ochrana života, zdravia a majetku. Vytvára sa tiež možnosť budovania integrovaných bezpečnostných centier, spoločných pracovísk koordinačného strediska IZS na úrovni kraja.

Záchranný systém nám pomáha v najkritickejších situáciách, kedy je ohrozené zdravie či ľudský život. Po ohlásení udalosti je dôležitý rýchly zásah a kooperácia jednotlivých zložiek záchranného systému, a preto je potrebné tento systém či koordináciu postupov záchranných zložiek neustále vyvíjať," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Novou právnou úpravou sa zavádza odborná spôsobilosť na úseku IZS ako predpokladu na výkon činnosti operátora koordinačného strediska IZS. Odborná spôsobilosť sa získava vykonaním odbornej skúšky pred skúšobnou komisiou a získaným osvedčením pre operátora.

Zvyšuje sa  aj odborná úroveň jednotlivých zložiek IZS, a to rozšírením odbornej prípravy. Precizuje sa tiež spôsob poskytovania pomoci v tiesni na strategickej, operačnej a taktickej úrovni,  zásady krízovej komunikácie, krízovej intervencie, psychosociálnej prvej pomoci či vzdelávanie v cudzom jazyku.

Personálne a organizačné úpravy

Personálne sa posilnia okresné úrady v sídle kraja, ktoré  činnosť koordinačných stredísk vykonávajú. Operátori operačného strediska záchrannej zdravotnej služby budú túto činnosť vykonávať len na vyžiadanie okresného úradu.

Po novom sa súčasťou základných záchranných zložiek  IZS stáva Policajný zbor, jeho začlenenie medzi základné záchranné zložky prispeje k efektívnejšej koordinácii  s ostatnými zložkami (Hasičský a záchranný zbor, záchranná  zdravotná služba, kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany, Horská záchranná služba, Banská záchranná služba). Ak príslušník Policajného zboru zaradený na operačnom stredisku PZ rozhodne, že ide o zásah, pri ktorom ide prevažne o plnenie úloh polície, činnosť záchranných zložiek na mieste zásahu riadi a koordinuje ním určený príslušník Policajného zboru. Ak na mieste zásahu nie je veliteľ zásahu určený, veliteľa alebo vedúceho jednotky určí príslušné koordinačné stredisko.

Súčasťou ostatných záchranných zložiek  IZS sa stáva Slovenská inšpekcia životného prostredia. Zabezpečí plnenie neodkladných úloh v integrovanom záchrannom systéme počas udalostí, pri ktorých je ohrozené životné prostredie. A tiež podnikatelia, ktorým bola udelená akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému. Novou právnou úpravou sa  vytvára mechanizmus akreditácie ostatných záchranných zložiek - právnických a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí majú v predmete činnosti ochranu života, zdravia a majetku, aby bola zaistená úroveň ich pripravenosti a kvality poskytovaných služieb.

Ďalšou významnou zmenou je možnosť budovania integrovaných bezpečnostných centier z Plánu obnovy a odolnosti. V podobe integrovaných  bezpečnostných centier sa vytvoria moderné krízové manažérske a technologické priestory s benefitom okamžitej bezprostrednej operatívnej a preventívnej spolupráce záchranných zložiek v SR.

Novou úpravou sa tiež rozširuje možnosť udeliť pokutu za úmyselné zneužitie aj na národné čísla tiesňového volania 150,155 a 158. Za úmyselné blokovanie čísla tiesňového volania neodôvodneným volaním, neodôvodneným vyžiadaním pomoci alebo neodôvodneným zaslaním krátkej textovej správy (SMS) bude môcť okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.

Zmeny budú účinné  od  1. apríla 2023. Operátori operačného strediska záchrannej zdravotnej služby budú nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska vykonávať už len na vyžiadanie okresného úradu v sídle kraja, a to  s účinnosťou v zákone od 1. januára 2024.