Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Slovenská republika po 7 rokoch pristúpila k zmenám v stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb

07. 06. 2023

paragraf

Vláda SR v stredu 7. júna 2023 prijala dôležitý krok k posilneniu bezpečnosti a ochrany občanov prostredníctvom schválenia Akčného plánu k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb do roku 2025. Materiál na rokovanie vlády predložil minister vnútra SR Ivan Šimko. K aktualizácii akčného plán sa pristupuje po siedmych rokoch.

„Odborníci rezortu vnútra pripravili stratégiu v reakcii na aktuálne bezpečnostné výzvy a riziká, ktorým Slovensko čelí a zároveň tvorí východiskovú pozíciu pre výzvy, ktoré nás môžu v tejto oblasti čakať, povedal minister vnútra SR Ivan Šimko

Národná stratégia riadenia rizík bezpečnostných hrozieb do roku 2025 je výsledkom komplexného hodnotenia súčasnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike, na základe ktorej boli identifikované kľúčové oblasti na zlepšenie bezpečnosti občanov, ochrana kritickej infraštruktúry a posilnenie ochranyschopnosti krajiny. 

„Činnosti a aktivity sú naplánované na obdobie 10 rokov a ich výsledkom bude konsolidovanie systému civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia ako nástroja založeného na integrovanom prístupe k riadeniu rizík a multisektorovej spolupráce, pričom dokumenty budú tvorené na trojročné obdobie," povedala Michaela Kaňová, generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR.

Akčný plán je prvým z plánovaných materiálov na realizáciu zámerov a cieľov stratégie. 

Cieľom akčného plánu je vytvorenie podmienok pre postupné prijímanie opatrení potrebných na znižovanie rizika bezpečnostných hrozieb vo všetkých aktivitách Slovenskej republiky a zlepšenie pripravenosti na riadenie rizík vrátane pripravenosti a reakcie na mimoriadne udalosti. 

Vláda bude zavádzať opatrenia na posilnenie ochrany kritických infraštruktúr pred rôznymi hrozbami, vrátane živelných pohrôm, ale aj kybernetických útokov či napríklad terorizmu.

Boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám sa zároveň stáva integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného systému Slovenskej republiky. 

Realizácia opatrení uvedených v akčnom pláne je jedným z krokov, ktoré musia byť prijaté na zlepšenie ochrany života a zdravia, na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva a na zníženie možných škôd vyvolanými prírodnými alebo človekom spôsobenými mimoriadnymi udalosťami. Zároveň vytvárajú predpoklady na zníženie zraniteľnosti a zvýšenie odolnosti obyvateľstva a územia Slovenskej republiky. 

„Vďaka tomuto materiálu zlepšíme pripravenosť na riadenie rizík vrátane pripravenosti reakcie na mimoriadne udalosti," povedal minister vnútra Ivan Šimko.

„Na základe pravidelne aktualizovaného zoznamu kľúčových hrozieb zavedieme efektívny systém plánovania na národnej a miestnej úrovni. Je to tiež dôležitá podmienka pre čerpanie eurofondov, vďaka ktorej môžeme následne vyhlasovať výzvu," uzavrela šéfka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová.