Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Stretnutie Rady Európy

05. 11. 2019

1_paris

V dňoch 5. a 6. novembra sa v hlavnom meste Francúzska konalo každoročné stretnutie riaditeľov Špecializovaných centier a Výboru stálych korešpondentov Rady Európy platformy EUR-OPA Rady Európy.

Dohoda EUR-OPA o závažných hrozbách je platformou Rady Európy pre spoluprácu v oblasti veľkých prírodných a technologických katastrof medzi Európou a južným Stredomorím. Jeho pôsobnosť sa týka najmä znižovania rizika katastrof; zahŕňa však aj oblasť vzdelávania, prevencie, pripravenosti, riadenia rizík a analýzy. Hlavným cieľom dohody EUR-OPA o závažných hrozbách je posilniť a podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi v multidisciplinárnom kontexte s cieľom zabezpečiť lepšiu prevenciu, ochranu pred rizikami a lepšiu prípravu v prípade veľkých prírodných alebo technologických katastrof.

EUR-OPA má v súčasnosti 25 členských a pridružených štátov, Slovenská republika je členom od 1.1.2018 a v prostredí tejto platformy Slovenskú republiku reprezentuje stály korešpondent, špecializované centrá nemáme. S členstvom je prirodzene pre nás, ako aj pre všetkých ostatných členov, spojená príspevková povinnosť. Značná časť rozpočtu, tvorená z príspevkov členov, je venovaná rozvíjaniu projektov na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni, ktorých cieľom je zlepšiť informovanosť o hlavných rizikách pre obyvateľstvo a ich odolnosť voči nim. Príprava projektov je osobitnou úlohou Špecializovaných centier a následne sú tieto projekty realizované na vnútroštátnej, prípadne aj medzinárodnej úrovni.

Rozpočet na rok 2020/21 je vo výške viac ako 700 000 EUR, z čoho na špecializované projekty bude pripadať cca 200 000 EUR. Na stretnutí bolo prezentovaných približne 10 projektov, z ktorých bol obzvlášť zaujímavý projekt Republiky San Marino – International Training School – systému medzinárodného vzdelávania prostredníctvom medzinárodných expertov civilnej ochrany a problematiky ochrany pred rizikami z  oblastí pokrývajúcich široký diapazón od geologických rizík, verejného ohrozenia zdravia, cez psychologické aspekty a komunikáciu, po krízové riadenia. Program vzdelávania by bol určený prioritne dvom skupinám: 1. odborníkom z oblasti civilnej ochrany a krízového plánovania, ktorí by okrem možnosti získať vedomosť o tom, ako systém civilnej ochrany a krízového plánovania funguje v zahraničí, zároveň dostali príležitosť zdieľať svoje vedomosti v širšom kontexte na zahraničných fórach a univerzitách; 2. študentom slovenských fakúlt orientovaných najmä na problematiku bezpečnostných rizík a inžinierstva. Slovenská republika prejavila záujem o participáciu na predmetnom projekte, okrem  nás majú o projekt záujem aj Grécko, Ruská federácia, krajiny južného Stredomoria a iní. Rozbehli sa predbežné rokovania s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave ohľadne možnosti zastrešenia projektu na akademickej úrovni.

Mgr. Ing. Dominika Reynolds
SKR MV SR
(stály korešpondent EUR-OPA)