Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

V súvislosti s konfliktom na Ukrajine platia zmeny v zákonoch o civilnej ochrane, azyle a kybernetickej bezpečnosti, zriadi sa fond vzájomnej pomoci

26. 02. 2022

paragraf

Ako reakciu na stav po ozbrojenom útoku na Ukrajinu, ktorý môže spôsobiť masovú migráciu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zvýšiť riziko hybridných hrozieb, v piatok 25. februára 2022 schválila vláda návrh na zmeny v niekoľkých zákonoch. Na rokovanie kabinetu ich predložil minister vnútra Roman Mikulec. Poslanci NR SR návrh doplnili a zmeny odhlasovali už večer. Prezidentka Zuzana Čaputová schválené zmeny obratom podpísala. Účinné sú od 26. februára 2022.

Novela zákona o civilnej ochrane vytvára pre vládu právny rámec na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu hromadného prílevu cudzincov. To umožní realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie pre zabezpečenie ich ubytovania, nevyhnutnú organizáciu dopravného a zdravotníckeho zabezpečenia, ako aj s tým súvisiace ukladanie pracovnej povinnosti.

Úpravy v zákone o azyle umožnia vláde vyhlásiť poskytovanie  dočasného útočiska cudzincom, a to aj bez rozhodnutia Rady EÚ.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine, ktorej je cudzinec štátnym občanom, alebo u osoby bez štátnej príslušnosti v krajine jej bydliska.

Cudzinec žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý má zabezpečené ubytovanie, sa podľa zákona nebude musieť dostaviť sa do záchytného tábora. Pre potrebu urýchlenia konania o poskytnutie dočasného útočiska sa bude nebezpečnosť cudzinca pre bezpečnosť SR skúmať následne. V prípade skutočností odôvodňujúcich takýto záver sa bude postupovať podľa súčasne platnej právnej úpravy zákona o azyle a dočasné útočisko sa takejto osobe zruší.

Novela upravuje aj  podrobnosti začatia konania, vrátane rozhodovacích lehôt s ohľadom na očakávaný nápor na kapacity migračného úradu. Pamätá aj na prípady, kedy bude možné poskytnutie dočasného útočiska odmietnuť pre trestnú činnosť cudzinca, prípadne ohrozenie bezpečnosti našej krajiny.

Poslanci v tejto súvislosti v zákone schválili možnosť financovať poskytnutie ubytovania odídencom, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko v SR v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Príspevok sa má poskytovať zo štátneho rozpočtu cez obce, na území ktorých sa bude poskytovať ubytovanie. Príspevok sa poskytne prenajímateľovi, pričom výšku príspevkov určí vláda nariadením v závislosti od reálnych potrieb a možností štátneho rozpočtu.

Na základe novely zákona organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy úrad vlády zriadi fond vzájomnej pomoci pre ľudí postihnutých humanitárnou krízou. Príjmom fondu budú peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ako aj prostriedky štátneho rozpočtu. 

Do zákona o kybernetickej bezpečnosti pribudol inštitút blokovania s cieľom eliminovať šírenie škodlivého obsahu na internete. Polícii v tejto súvislosti pribudne nové oprávnenie, a to požiadať NBÚ o blokovanie dezinformácií a hybridných hrozieb. Inštitút blokovania má platiť do konca júna 2022, rozhodovať o ňom má Národný bezpečnostný úrad.  

Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb. Sofistikovanosť útokov pritom narastá.


Vláda v súvislosti s inváziou na Ukrajine schválila 25. februára 2022  financovanie opatrení ministerstva vnútra nevyhnutných pre posilnenie IT infraštruktúry na vonkajšej hranici s Ukrajinou a dobudovanie infraštruktúry azylových zariadení migračného úradu vo výške 13 mil. eur.

Vyčlenené prostriedky budú použité na rozšírenie ubytovacích, hygienických a personálnych kapacít, ako aj na nákup výbavy pre stanové mestečko pre 500 osôb.  Ministerstvo vnútra posilní technické zabezpečenie vonkajšej hranice s Ukrajinou vrátane dobudovania potrebných komunikačných prepojení policajných pracovísk v tejto oblasti. Nevyhnutné sú aj úpravy v informačných systémoch na evidenciu a lustráciu cudzincov.