Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Vláda po dvoch desaťročiach prijala zásadné koncepčné zmeny v nastavení bezpečnostného systému štátu

07. 06. 2023

paragraf

Vláda v stredu 7. júna 2023 schválila novú koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Nahradí koncepčný materiál prijatý ešte  roku 2002. Návrh koncepcie, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Ivan Šimko, vypracovala medzirezortná pracovná skupina zástupcov rezortov vnútra, zahraničných vecí, obrany, hospodárstva a kancelárie Bezpečnostnej rady.

Súčasné nastavenie bezpečnostného systému SR už nereflektuje bezpečnostné prostredie v súvislosti s naším členstvom v EÚ a NATO. Dlhé roky nedošlo k žiadnym systémovým zmenám, bezpečnostný systém je postavený na delení problematiky vojenských a nevojenských hrozieb, pričom možnosti reakcie na vnútorné a vonkajšie bezpečnostné hrozby sú limitované.

Nová koncepcia je založená na zefektívnení bezpečnostného systému, a to bez zriaďovania nových inštitúcií.  Ťažisko zvyšovania odolnosti štátu bude spočívať v koordinácii jednotlivých subjektov Bezpečnostnou radou SR.

BR SR bude v rámci dlhodobých systémových opatrení prerokúvať vybrané plány odolnosti štátu, ktorých súčasťou budú aj spoločné situačné plány reakcie na hrozby.

Koncepcia ráta s posilnením  jednotlivých výkonných zložiek po personálnej, odbornej i materiálnej stránke. Malo by dôjsť k úprave zloženia Ústredného krízového štábu – v jeho riadiacich štruktúrach pribudne pozícia výkonného podpredsedu v osobe ministra rezortu zodpovedného za plnenie úloh podľa špecifického druhu hrozby.

Nová koncepcia kladie dôraz aj na potrebu efektívneho vynakladania rozpočtových prostriedkov v spolupráci s rezortom financií.  Otvára priestor na odborné diskusie o schopnosti zhromažďovať, vyhodnocovať a koordinovane zdieľať informácie o hrozbe krízových situácií, možnostiach ich riešenia a rizikách.

Charakteristické aspekty koncepcie:

  • posilnenie preventívnych opatrení a dôsledné komplexné plánovanie opatrení pri vzniku krízovej situácie s dôrazom aj na stav pripravenosti na jej zvládanie,
  • plnenie záväzkov SR ako člena NATO a EÚ vytvárať predpoklady pre kvalitatívne vyšší stupeň zaručenia bezpečnosti občana a štátu,
  • stanovenie prierezových požiadaviek na bezpečnostný systém,
  • efektívnejší spôsob krízového riadenia, kde navrhované postavenie jednotlivých prvkov krízového riadenia v BS určuje princípy ich zriaďovania.

Slovenská republika stojí pred fázou vytvorenia integrovaného prístupu k bezpečnostným hrozbám v súlade s koncepciou. Opatrenia v nej uvádzané je potrebné nielen implementovať do všeobecne záväzných právnych predpisov, ale aj zohľadniť pri tvorbe ďalších súvisiacich koncepčných materiálov, stratégií a plánov.