Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Vláda prijala opatrenia, ako zlepšiť fungovanie integrovaného záchranného systému

09. 02. 2011

Víťaz kategórie "Výnimočné koordinačné stredisko" - KS IZS Nitra

Hlavným organizačným prvkom integrovaného záchranného systému sú koordinačné strediská. Musia byť schopné adekvátne reagovať na akúkoľvek situáciu. V systéme podpory riadenia a spracovania informácií dochádza k množstvu porúch a zlyhaní, v dôsledku ktorých je ovplyvnená kvalita činnosti koordinačných stredísk a tým aj poskytované služby obyvateľom. Poruchovosť niektorých technologických komponentov, absencia komplexného systému monitorovania prevádzky koordinačných stredísk IZS a tiež havarijných plánov majú za následok neskoré zistenie vzniku poruchy, zdĺhavé hľadanie príčin a ich odstránenie - viď nedávny výpadok tiesňových liniek v Žilinskom kraji. Na všetkých koordinačných strediskách dochádza k poruchám v spracovaní hovorov a takisto pri prepájaní na záchranné zložky IZS. Za tento kritický stav nemôže len nedostatok finančných zdrojov ale tiež dlhodobá nerealizácia rozvojových potrieb informačno-komunikačných technológií. Preto je nutné prijať zásadné rozhodnutia o ďalšom postupe organizácie, rozvoja a prevádzky IZS. Ministerstvo vnútra vypracovalo Nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti informačno-komunikačnej technológie, ktoré ponúkajú 2 alternatívy – komplexné systémové riešenie /ktoré MV SR preferuje/ alebo udržiavanie súčasného stavu s malými obmenami /pri čom však nemožno úplne vylúčiť opakovanie porúch/.

Komplexné systémové riešenie pozostáva z okamžitých, krátkodobých a dlhodobých opatrení. Vyžiada si investície 103 miliónov eur.

Okamžité opatrenia – zminimalizujú riziko výpadku technológie alebo obmedzenie činnosti koordinačných stredísk. Zahŕňajú:

 • súbor opatrení pre stabilizáciu telekomunikačných sietí MV SR s výmenou najporuchovejších komponentov
  • zavedenie automatického systému presmerovania liniek od T-Comu pomocou signalizačného systému SS 7
  • prenos tiesňového volania 112 od telekomunikačného operátora do koordinačného stredisk. Toto riešenie v prípade poruchy umožní presmerovať hovory cez iné koordinačné stredisko, prípadne ich vybaviť na inom funkčnom koordinačnom stredisku IZS
  • realizácia záložného riešenia pri výpadku prenosu tiesňového volania 112 – prenos tiesňového volania so signalizáciou SS7 priamo od mobilného telekomunikačného operátora /Orange/ do koordinačného strediska
 • zavedenie monitorovania prevádzky hlavných technologických komponentov a poskytovania služieb tiesňového volania
 • posilnenie technologického a organizačného riešenia príjmu a odozvy na tiesňové volania so záložnými možnosťami v prípade výpadku
 • vypracovanie havarijných plánov
 • dovybavenie záchranných zložiek mobilnými komunikačnými a rádiokomunikačnými prostriedkami pre riadenie a koordináciu záchranných zložiek IZS na mieste
 • organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie nepretržitého príjmu a spracovania tiesňového volania na čísle 112

Krátkodobé a dlhodobé opatrenia – ich cieľom je dosiahnuť efektívnu formu výkonu štátnej správy a záchranných zložiek pri poskytovaní služieb občanom. Zabezpečí sa nepretržitý prístup k službám tiesňového volania aj v prípade porúch a výpadkov siete, zvýši efektívnosť operačného riadenia v oblasti integrovanej pripravenosti a reakcie na tieseň.
Krátkodobo je potrebné:

 • prehodnotiť priestory, materiálno-technické zabezpečenie a dispozície koordinačných stredísk IZS
 • ďalšie rozširovanie a aktualizácia dátovej základne geografického informačného systému na koordinačné strediská
 • zavedenie systému na lokalizáciu mobilných prostriedkov záchranných zložiek
 • zdokonalenie systému lokalizácie volajúceho
 • zavedenie komunikačných technológií, ktoré umožnia kontakt s osobami so zdravotným znevýhodnením
 • zavedenie jednotného európskeho automatizovaného systému tiesňových správ súvisiacich s bezpečnosťou na cestách e-Call
 • doplnenie systému pre včasné varovanie obyvateľov v ohrozených oblastiach pomocou SMS a elektronických médií cez vysielanie aktuálnych správ
 • zavedenie jednotného systému podpory riadenia v komunikačnej a informačnej infraštruktúre IZS – s cieľom zabezpečenia jednotného príjmu a spracovania tiesňových informácií
  • systém bude vytvorený prepojením špecializovaných systémov podpory riadenia jednotlivých zložiek IZS pomocou štandardizovaného rozhrania
  • prepoja sa tak informačné systémy verejnej správy s integrovaným informačným systémom IZS
  • koordinačné strediská tým podporia činnosť záchranných zložiek IZS, útvarov PZ a orgánov verejnej moci

Dlhodobo je potrebné:

 • vybudovanie centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska a národného systému dopravných informácií

Okamžité opatrenia by sa mali realizovať v horizonte najbližších mesiacov, krátkodobé a dlhodobé do konca roka 2013.