Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Vláda schválila novú koncepciu fungovania integrovaného záchranného systému

19. 01. 2011

Logo112 - velke

Ministerstvo vnútra vypracovalo novú Koncepciu organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému v SR na roky 2011 - 2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu do roku 2010. Nová koncepcia analyzuje súčasný stav IZS a navrhuje jeho riešenie. Vychádza pritom z programového vyhlásenia vlády, ktorá sa zaviazala vybudovať lepšie fungujúci integrovaný záchranný systém. Tento cieľ chce dosiahnuť integráciou a reštrukturalizáciou operačného riadenia orgánov krízového riadenia a základných záchranných zložiek najmä prostredníctvom rozvoja služieb na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112.

SÚČASNÝ STAV:

 • doterajšia štruktúra IZS a organizačné väzby sú nevyhovujúce, nekorenšpondujú s potrebami, zámermi a rozvojom záchranných zložiek v kraji;
 • príliš všeobecná legislatíva - zákon o IZS nevyriešil systémové zmeny vo vzťahu k fungovaniu čísla 112, koordinačných stredísk IZS a IZS ako celku /nedoriešená odborná príprava, zabezpečenie operačného dohľadu nad činnosťou koordinačných stredísk, ich personálne zabezpečenie atď./;
 • chýba jasná definícia IZS, jeho použitia, zásady koordinácie záchranných zložiek na taktickej úrovni;
 • predpisy sú prekonané aplikačnou praxou;
 • nejednotná komunikačná a informačná infraštruktúra základných záchranných zložiek IZS;
 • rôznorodosť úrovne príjmu tiesňových volaní na národných číslach tiesňového volania 112 /krajská úroveň/, 150 /okresná i krajská úroveň/, 155 /krajská úroveň/ a 158 /okresná i krajská úroveň/
 • doteraz nie je organizačne vyriešený spôsob zabezpečenia činnosti koordinačného strediska IZS náhradným koordinačným strediskom;
 • zlé podmienky pre prácu operátorov /nízke platové ohodnotenie, nevyhovujúce priestory/, nedostatočná odborná príprava a poddimenzované personálne zabezpečenie IZS;
 • absencia jednotnej komunikačnej sústavy medzi zložkami na mieste zásahu;
 • povodne v lete minulého roka ukázali, že IZS nie je dostatočne pripravený riešiť na centrálnej úrovni dlhodobejšie nasadenie pri odstraňovaní následkov udalostí veľkého rozsahu;
 • jednotlivé záchranné zložky nemajú adekvátne vybavenie pre riešenie takýchto udalostí;
 • vzájomné prepojenie medzi IZS a krízovým riadením funguje nedostatočne, čoho dôsledkom je oneskorenie výkonu činností na mieste mimoriadnej udalosti.


MV SR preto predložilo novú Koncepciu IZS, ktorej cieľom je efektívnejším koordinovaním činností a postupov záchranných zložiek vytvoriť lepšie fungujúci integrovaný záchranný systém. Na zlepšenie situácie je potrebné vykonať zmeny v oblastiach:

 • prípravy záchranných zložiek na riešenie nežiaducej udalosti;
 • príjmu tiesňového volania;
 • integrovanej reakcie na riešenie nežiaducej udalosti.

Koncepcia rieši súčasné problémy, stanovuje princípy organizácie, fungovania a rozvoja IZS v SR, vrátane zavedenia tzv. superšpeciálneho modelu operačného riadenia. Zvýši sa tým kvalita služieb pri poskytovaní pomoci v tiesni. Počíta sa tiež s vytvorením podmienok pre implementáciu harmonizovaných služieb sociálneho významu 116 xxx v SR, čím sa zníži počet volaní na jednotné číslo 112 a národné čísla tiesňového volania.


V súlade s koncepciou MV SR plánuje pilotný projekt na reštrukturalizáciu organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia základných záchranných zložiek IZS. Overí funkčnosť navrhovaného modelu a smerovanie ďalšieho postupu.NAVRHOVANÉ RIEŠENIA:

 • nový zákon o IZS – upraví zásady spolupráce a koordinácie zúčastnených subjektov veliteľom zásahu na taktickej úrovni, koordinačným strediskom IZS na operačnej úrovni;
 • previazanosť systému IZS so systémom civilnej ochrany a systémom krízového riadenia;
 • koordinačné stredisko ako centrálny zdroj informácií – zabezpečí sa tak aktuálnosť a komplexnosť toku informácií od miesta nežiaducej udalosti až po orgány krízového riadenia.

Jedným z najdôležitejších opatrení je reštrukturalizácia IZS, navrhnutá do troch časových etáp. Dotkne sa niekoľkých oblastí.

 • koordinačné strediská - veliteľ zásahu bude koordinovať činnosť záchranných zložiek IZS na mieste ich nasadenia a riadiť ich súčinnosť /kto bude veliteľom sa podľa druhu udalosti ustanoví v novom zákone o IZS/. Zabezpečí ju legislatívne jasne popísaná komunikácia medzi veliteľom zásahu a vedúcimi jednotlivých zúčastnených záchranných zložiek;
 • vedúci zmeny bude zodpovedný za koordinovanie činností a riadenie súčinnosti na koordinačnom stredisku;
 • koordináciu a riadenie súčinnosti na strategickej úrovni budú ako doteraz vykonávať orgány krízového riadenia;
 • príjem tiesňových volaní bude prebiehať na 8 koordinačných strediskách, v rámci ktorých budú pôsobiť operačné strediská jednotlivých základných záchranných zložiek;
 • v HaZZ a PZ dôjde k integrácii operačných stredísk tiesňového volania z okresnej na krajskú úroveň – súčasných 51 operačných stredísk tiesňového volania OR HaZZ a 44 PZ sa zredukuje na 8 krajských operačných stredísk. Pozitívom tejto zmeny bude zjednotenie zásahových obvodov PZ a HaZZ s územnosprávnym členením Slovenska na krajskej úrovni. Prechodom na krajskú úroveň dôjde v rámci HaZZ k úspore cca 66 funkčných miest operačných dôstojníkov, ktorí budú presunutí do zmenovej zásahovej služby. Zefektívni sa tak výkon operačného riadenia a zároveň posilní výkon záchranárskych činností na mieste udalosti. PZ v rámci funkčných miest operačných dôstojníkov úsporu nepredpokladá;
 • pre prípad potreby posilnenia výkonu služby bude potrebné jednotlivé koordinačné strediská vybaviť záložnými pracoviskami.

Novým prvkom v IZS bude centrálne monitorovacie a riadiace stredisko, ktoré zriadi MV SR. Stredisko bude monitorovať funkčnosť komunikačnej a informačnej technológie IZS, činnosti operátorov a informačného toku o nežiaducich udalostiach. Budú v ňom pôsobiť zástupcovia Prezídia PZ, HaZZ, operačného strediska zdravotnej záchrannej služby a MV SR. Stredisko bude zároveň kontaktným miestom pre Monitorovacie a informačné centrum EÚ, Euroatlantické centrum pre koordináciu pomoci pri katastrofách pri NATO, OSN a iné medzinárodné organizácie.

Ďalšou oblasťou reštrukturalizácie IZS je personálne zabezpečenie. Neexistujú jednotné kritériá psychických a vzdelanostných predpokladov, zručností a schopností operátorov záchranných zložiek. Z dôvodu skvalitnenia príjmu tiesňového volania sa navrhuje vypracovať štandardy osobných predpokladov a odborných vedomostí a zručností, ktoré by sa premietli do stanovenia požadovaného profilu operátora:

 • podmienkou prijatia uchádzača do funkcie operátora by bolo overenie predpokladov aj formou psychologického vyšetrenia;
 • takisto by sa pre všetkých operátorov záchranných zložiek mali vytvoriť porovnateľné platové podmienky;
 • koncepcia zároveň navrhuje vytvorenie novej komplexnej stratégie vzdelávania.

Zmeny nastanú aj v oblasti financovania. Doterajší spôsob financovania jednotlivých záchranných zložiek v rámci IZS nebude v rokoch 2011 a 2012 dotknutý. V budúcnosti sa však uvažuje predložiť návrh na vytvorenie medzirezortného programu financovania IZS s vlastným programovým rozpočtovaním. Rozvojové aktivity v oblasti investičných nákladov sa budú napĺňať doplnkovými nástrojmi financovania, najmä z 8% podielu z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a prostriedkami zo štrukturálnych fondov Európskej únie a európskych programov.

 • dôležitou úlohou vyplývajúcou zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady je zabezpečiť užívateľom so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k tiesňovým službám, aký majú ostatní užívatelia - to si bude vyžadovať implementáciu nových technológií.