Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 5 582 078,12 eura
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí NFP: 25. 8. 2020
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2017
Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 7/2020 - 9/2023

Opis projektu:

Projekt rieši zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na zníženie negatívnych dopadov šírenia COVID-19, prípadne iných epidemiologických rizík spojených s ohrozením zdravia príslušníkov HaZZ a samotného obyvateľstva SR. 
Materiálno-technické vybavenie zabezpečí dodržiavanie epidemiologicko-hygienických zásad na zabránenie vzniku nákazlivých ochorení, ako aj ochrany pred šírením infekcií. Projektom sa zabezpečí pre HaZZ špeciálne vybavenie nevyhnutné pre včasnú a efektívnu intervenciu s cieľom zvýšiť efektívnosť manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Hlavnou aktivitou projektu je optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni zameranej na zníženie  negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19 a podaktivitou zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a ostatné intervenčné kapacity sú rozmiestnené rovnomerne na úroveň ôsmich krajských riaditeľstiev HaZZ. OOPP a posilnené intervenčné kapacity nadobudnuté realizáciou projektu budú použité pri činnostiach príslušníkov HaZZ v lokalitách postihnutých mimoriadnou situáciou. Distribúcia OOPP a potrebných intervenčných kapacít z KR HaZZ bude odzrkadľovať aktuálnu potrebu vzhľadom na vývoj situácie so šírením COVID-19. OOPP a intervenčné kapacity neslúžia len na priamy zásah v inkriminovanom čase, ale aj na odstraňovanie alebo zmierňovanie dopadov mimoriadnych udalostí ovplyvnených  zmenou klímy, čo zvyšuje efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tlačová správa o projekte z 25. 8. 2020