Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Národný projekt Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk

 logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 38 063 966,43 eura
Účinnosť rozhodnutia o poskytnutí NFP: 19. 11. 2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 01/2014 - 12/2020

Popis projektu

Tento projekt sa realizuje v súlade s cieľom programu ESO a  má synergiu s projektmi  Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov a Optimalizácia procesov vo verejnej správe, pričom je samostatným projektom, ktorý je ďalším pilierom komplexného  zabezpečenia reformy verejnej správy v súlade s cieľmi projektu. 

Cieľom projektu a hlavnou aktivitou je stabilizácia transformácie výkonu miestnej štátnej správy na proklientsky orientovaný prístup k občanovi prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk. Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci miestnej štátnej správy, ktorí sa transformačným procesom preklasifikovali zo štandardnej agendovej činnosti na agendu front office pracoviska (klientskeho pracoviska) okresného úradu a zastávajú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front office pracoviskách a supervízori klientskych pracovísk). Miestom realizácie projektu je 79 úradov špecializovanej štátnej správy integrovaných do štruktúry okresných úradov v zmysle územno-správneho členenia SR.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity: Podpora vybraných zamestnancov poskytujúcich proklientsky orientované služby, ktorej hlavným cieľom je zefektívnenie kvality fungovania a poskytovania proklientsky orientovaných služieb prostredníctvom podpory vybraných zamestnancov a stabilizácia personálnych kapacít, ktoré zabezpečia poskytovanie dostupných, primeraných a kvalitných služieb zameraných na podporu inovácií vo VS,  a podpora supervízie klientskych pracovísk, ktorej cieľom je podpora supervízie klientskych pracovísk  a stabilizácia personálnych kapacít, ktoré zabezpečia poskytovanie dostupných, primeraných a kvalitných služieb zameraných na podporu inovácií vo VS. Supervízia spočíva v podpore klientov  pri používaní vyvolávacieho systému, pri vypĺňaní tlačív a pri úhrade správneho poplatku prostredníctvom elektronického platobného systému pre jednotlivé životné situácie, v informovaní klientov o potrebe zakúpenia e-kolkov a vyplnenia formulárov, v prijímaní, evidovaní a vybavovaní podnetov  FO a PO súvisiacich s činnosťou klientskeho pracoviska, v kontrole prítomnosti zamestnancov klientskych pracovísk a v dohľade na jeho optimálne personálne obsadenie. Aktivita bude zabezpečená personálnymi kapacitami MV SR.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj

Info o projekte na novom portáli OP EVS