Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Popis:

Projekty Zníženia energetickej náročnosti verejných budov riešia zníženie spotreby energie formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekty majú za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektov, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektov budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Cieľom projektov je realizácia opatrení technického riešenia na zníženie energetickej náročnosti budov na základe vykonaných Energetických auditov (ďalej EA), ktorých predmetom bolo zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností auditovaných budov, zistenie potenciálu úspor energie a návrh opatrení. EA preukázali, že v auditovaných budovách sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budov. Aktivity projektov na zníženie spotreby energie vychádzajú z doporučení EA.

Rekonštrukciou objektov sa očakáva zlepšenie ich tepelno-technických a energetických vlastností. Zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Predpokladané miery úspor energie sú zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investícií a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla. Udržateľnosť výsledkov projektov sa zabezpečia  uvedomelým užívateľským správaním  nielen počas doby udržateľnosti, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektov ale aj po roku 2020. Výsledky projektov budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Termín realizácie projektov: 2014 – 2020
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na:

www.siea.sk
www.op-kzp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

Zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

  • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
  • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68