Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Popis:

Projekty Zníženia energetickej náročnosti verejných budov riešia zníženie spotreby energie formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekty majú za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektov, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektov budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Cieľom projektov je realizácia opatrení technického riešenia na zníženie energetickej náročnosti budov na základe vykonaných Energetických auditov (ďalej EA), ktorých predmetom bolo zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností auditovaných budov, zistenie potenciálu úspor energie a návrh opatrení. EA preukázali, že v auditovaných budovách sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budov. Aktivity projektov na zníženie spotreby energie vychádzajú z doporučení EA.

Rekonštrukciou objektov sa očakáva zlepšenie ich tepelno-technických a energetických vlastností. Zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Predpokladané miery úspor energie sú zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investícií a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla. Udržateľnosť výsledkov projektov sa zabezpečia  uvedomelým užívateľským správaním  nielen počas doby udržateľnosti, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektov ale aj po roku 2020. Výsledky projektov budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Termín realizácie projektov: 2014 – 2020
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na:

www.siea.sk
www.op-kzp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

Zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

  • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
  • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
  • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC432-2017-19

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/277
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/067
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/055
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/075
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/061
Dodatok č.9 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/053 výška 144923,50€
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/051
Dodatok č.8 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/281
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/146
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/073
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/I634-výška NFP 521.110,20€
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/050
Zmluva o dielo č. CPKE-ON-2020/000558-131-k-Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/055-vypublikovaná 8.7.2020
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/072
Dodatok č.10 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K205-výška NFP 1 308 057,99€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K726
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K720
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K720
Dodatok č. 1 k ZoD č.OVO1-2019/000249-045 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/280-vypublikovaný 1.7.2020
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K721
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K721-výškaNFP1.815.289,91€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/280
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K165
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K719
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/263
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K200-výška NFP 308.827,43€
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/285-výška NFP 1.179.380,09€
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/073-výška NFP 175.119,62€
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/286-výška NFP 1.674.870,70€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K727-výška NFP767.196,38€
Dodatok č.3 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/000251-036 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/276-vypublikovaný 11.6.2020
Dodatok č.8 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/249
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/257
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/063
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/255
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/252
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/050
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/I634
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K606-výška NFP 231 454,37€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K725
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K762
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I626-výška NFP1 089 595,90€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K201
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/068
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/059
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/281
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/126 výška 67 726,06€
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/264
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/253
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/006056-017 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/056-vypublikovaný 27.5.2020
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/006056-017 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/056-vypublikovaný 27.5.2020
Dodatok č.8 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K606
Dodatok č.8 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/060
Dodatok č.8 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058
Dodatok č.2 k ZoD č.OVO1-2019/000250-032 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/273-vypublikovaný 21.5.2020
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K203
Dodatok č.8 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/126 výška 66110,46€
Komisionárska zmluva č. CPTT-ON-2020/000503-011, OR HaZZ Trnava, vypublikovaná 19.5.2020
Dodatok č.2 ku ZoD č.OVO2-2019/000208-050 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K165-vypublikovaný 6.5.2020
Dodatok č.1 k ZoD č.OVO2-2019/000210-051 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K606-vypublikovaný 28.4.2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K721-výškaNFP1.815.289,91€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K165-výškaNFP 992.107,72€
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056-výška 154 249,79€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K726-výška 213 255,48€
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/262
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/280
Komisionárska zmluva č. CPBB-ON-2020/000223-012,OR PZ Rimavská Sobota, vypublikovaná 10.3.2020
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/000248-054 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/281-vypublikovaný 5.3.2020
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/055
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K204
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K762-výškaNFP176445,17€
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/277
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K719-výškaNFP456632,69€
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/070
Zmluva o dielo č. CPNR-ON-2020/004620-033 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/073-vypublikovaná 18.2.2020
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/000251-036 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/276-vypublikovaný 17.2.2020
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K604
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/251
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/062
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000176-023 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/251-vypublikovaný 10.2.2020
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/060
Dodatok č.1 ku ZoD č.OVO2-2019/000209-040 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K762-vypublikovaný 31.1.2020
Dodatok č.1 ku ZoD č.OVO2-2019/000208-050 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K165-vypublikovaný 31.1.2020
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/253
Dodatok č.2 ku ZoD č.OVO2-2019/000211-051 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K726-vypublikovaný 27.1.2020
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/051
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/146
Dodatok č.2 ku ZoD č.OVO-2019/000158-16 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K604-vypublikovaný 13.12.2019
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/063
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/279 výška 672.244,51€
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/255
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/264
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/263
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2018/000174-031 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/263-vypublikovaná 29.11.2019
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/000248-054 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/281-vypublikovaný 29.11.2019
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000161-031 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/279-vypublikovaný 29.11.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/279
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/281
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/067
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/075
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/256
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273-výška 492685,81€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K720-výškaNFP363247,74€
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056-výška 154382,40€
Zmluva o dielo č.OVO1-2019/000246-059 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/286-vypublikovaná 31.10.2019
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/000250-032 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/273-vypublikovaný 31.10.2019
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000250-032 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/2736-vypublikovaná 31.10.2019
Dodatok č.4 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000036-038 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/253-vypublikovaný24.10.2019
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000176-023 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/251-vypublikovaný24.10.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K203-výškaNFP302291,86€
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/068
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/070 výška 123001,84€
Zmluva o dielo č.OVO1-2019/000249-045 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/280-vypublikovaná19.3.2019
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2019/000251-036 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/276-vypublikovaný 17.10.2019
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/251-výška 633745,33€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/059
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/065
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/126
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/072
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/054
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000260-038-k-Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/285-zverejnené 8.10.2019
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/069
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/074
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/248
Dodatok č.9 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON-2019/000395-039, OO PZ Liptovský Hrádok, vypublikovaná 2.10.2019
Zmluva o dielo č. CPZA-ON-2019/004243-024 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/062-vypublikovaná 2.10.2019
Zmluva o dielo č. OVO1-2019-000174-040 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/I634-vypublikovaná 2.10.2019
Komisionárska zmluva č. CPKE-ON-2019/002846-033, KR PZ Košice, vypublikovaná 2.10.2019
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K604
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/I634
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/062
Dodatok č.1 ku ZoD č.OVO-2019/000158-16 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K604-vypublikovaný 18.9.2019
Dodatok č.1 ku ZoD č.OVO2-2019/000211-051 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K726-vypublikovaný 11.9.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/262
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/055 výška 219 422,65€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K725
Komisionárska zmluva č. CPPO-ON-2019/000661-026, OÚ Kežmarok, vypublikovaná 22.8.2019
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.CPZA-2014/002168-021 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/K726-vypublikovaný 20.8.2019
Zmluva o dielo č.CPZA-2014/002168-021 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/K726-vypublikovaná 20.8.2019
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON-2019/003035-011,OO PZ Liptovská Osada, vypublikovaná 15.8.2019
Zmluva o dielo č. CPZA-ON-2019/004255-019 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/126-vypublikovaná 15.8.2019
Komisionárska zmluva č. CPKE-ON-2019/0000304-023,OR PZ Trebišov, vypublikovaná 14.8.2019
Zmluva o dielo č. CPNR-ON-2019/006056-017 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/056-vypublikovaná 13.8.2019
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2019/0004234-014, OO PZ Šahy, vypublikovaná 13.8.2019
Komisionárska zmluva č. CPTN-ON-2019/0005139-025, OR a OO PZ Prievidza, vypublikovaná 13.8.2019
Komisionárska zmluva č. CPPO-ON/2019-002678-016, OO PZ Slovenská Kajňa, vypublikovaná 13.8.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/277
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000196-026 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/K200-vypublikovaná 1.8.2019
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276-výška NFP 406695,14€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I634-výška NFP532438,536€
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/248-výška NFP 91516,78€
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON-2019/0004107-016, HaZZ Žilina, vypublikovaná 9.7.2019
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276 - výška NFP 407782,42€
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000251-036 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/276-vypublikovaná 27.3.2019
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/053
Komisionárska zmluva č. CPTT-ON-2019/000502-014, OR PZ Trnava, vypublikovaná 26.6.2019
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/146
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K604
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000210-051 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/K606-vypublikovaná 20.6.2019
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000209-040 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/K762-vypublikovaná 20.6.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4059492
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K725-výška NFP469019,89€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K726-výška NFP262443,26€
Zmluva o dielo č.OVO1-2019/000248-054 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/281-vypublikovaná 6.6.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058
Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2018/000180-045 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/248-vypublikovaný 22.5.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/146
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/063-výškaNFP255.284,94€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/066-výškaNFP204.429,23€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/069-výškaNFP274.510,86€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/074-výškaNFP200.408,43€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/049-výškaNFP290.127,77€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/050-výškaNFP144.855,57€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/052-výškaNFP141.805,78€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/055-výškaNFP224.346,29€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/059-výškaNFP177224,24€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/062-výškaNFP85.868,40€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/068-výškaNFP173.899,47€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/072-výškaNFP134.476,32€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/144-výškaNFP103373,57€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/146-výškaNFP205519,02€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/255-výškaNFP601.349,47€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/281-výškaNFP575.897,96€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/249-výška NFP610.656,84€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/126-výškaNFP67.726,06€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/076-výškaNFP218.212,45€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/285-výškaNFP1.508.667,45€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/280-výškaNFP577.616,41€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/279-výškaNFP798.341,62€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/262-výškaNFP1.251.682,88€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/263-výškaNFP619.485,30€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/286-výška NFP1.936.205,83€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/073-výška NFP186.057,53€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/070-výškaNFP186.472,22€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/248-výškaNFP164.246,03€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/277-výškaNFP675.088,89€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/276-výškaNFP647.011,79€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/264-výškaNFP1.361.420,10€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/253-výškaNFP1.796.181,27€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/273-výškaNFP536.941,60€
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/065-výškaNFP85.388,38€
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000122-040-k-Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/063
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000136-025-k-zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/054
Komisionárska zmluva č.CPZA-ON-2017/005641-011-OÚČadca,uverejnené dňa:15.6.2017
Komisionárska zmluva č.CPZA-ON-2017/005638-011-ORPZČadca,uverejnené dňa:15.6.2017
Komisionárska zmluva č.CPTT-ON-2017/000484-020, OÚ Trnava, uverejnená dňa:27.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPTT-ON-2017/000479-014,OOPZ Holíč, uverejnená dňa: 27.6.2017
Komisionárska zmluva č. 1-41/2017-CPKE-ON,OOPZ Jasov, uverejnená dňa: 27.6.2017
Komisionárska zmluva č. 1-42/2017-CPKE-ON,OOPZ, Moldava n/Bodvou, uverejnená dňa: 27.6.2017
Komisionárska zmluva č. 98/ON-2017, OÚ Stropkov, uverejnená dňa:30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2017/007744-017 , OO PZ Lužianky, uverejnená dňa:30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2017/007745-015 , OO PZ Hurbanovo, uverejnená dňa: 30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2017/007746-017, OO PZ Dvory n/ Žitavou,uverejnené dňa:30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2017/007757-017,OO PZ Šurany,uverejnená dňa:30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2017/007828-017,OO PZ Šaľa, uverejnená dňa:30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2017/007830-015,OO PZ Želiezovce,uverejnená dňa.30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPBB-ON-2017/000289,OÚ Rimavská Sobota,uverejnené dňa30.6.2017
Komisionárska zmluva č. CPBB-ON-2017/000293,OR PZ Rimavská Sobota, uverejnené dňa:30.6.2007
Komisionárska zmluva č. 1-38/2017-CPKE-ON, OO PZ Kráľovský Chlmec,uverejnené dňa:30.6.2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000102-042-k-zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/250-zverejnené 30.6.2017
Komisionárska zmluva č. 1-39/2017-CPKE-ON,OO PZ Krompachy, uverejnená dňa 4.7.2017
Komisionárska zmluva č. 1-40/2017-CPKE-ON,OO PZ Gelnica, uverejnená dňa 4.7.2017
Komisionárska zmluva č. 1-46/2017-CPKE-ON,OO PZ Strážske, uverejnená dňa 15.07.2017
Komisionárska zmluva č. 1-44/2017-CPKE-ON, OKP Michalovce, uverejnená dňa 15.07.2017
Komisionárska zmluva č. 1-43/2017-CPKE-ON, OO PZ Trhovište, uverejnená dňa 15.07.2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000134-036 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/069-zverejnená 15.07.2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000131-032 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/061-zverejnená 15.07.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KZP-PO4-SC431-2015-6/251-výškaNFP672243,50
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KZP-PO4-SC431-2015-6/257-výškaNFP664734,28
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/049- výška 283760,48€
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000126-024 k zmluve o NFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/067-zverejnená 26.7.2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000124-038 k zmluve o NFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/072-zverejnená 26.7.2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/00093-028 k zmluve o NFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/254-zverejnená 26.7.2017
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/049
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000121-020 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/060-zverejnená 16.8.2017
Komisionárska zmluva č. 1-80/2017-CPKE-ON: Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Komisionárska zmluva č. CPZA – ON -2017/007737 - 008 - Dolný Kubín OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000128-029 - Trhovište, OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/075
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/061
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/256
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/054
Komisionárska zmluva č. 1-52/2017-CPKE-ON, OO PZ Markušovce, uverejnená dňa 2.8.2017
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/144
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/074
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000101-044 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/264-zverejnená 27.09.2017
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/250-výška 617.752,26€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/281
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/063
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/053
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/073
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/050
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/263
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/255
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/061-výška 168.477,27€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/068-výška 160.723,49€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/072-výška101.291,45€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/067-výška 109.711,60€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/060-výška 194.266,29€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/063-výška 206.429,20€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/254-výška 315.546,31€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076-výška 211.085,39€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/066-výška 159.760,69€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/264
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000135-034 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/076-zverejnená 8.11.2017
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/252
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/249
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000127-014 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/058-zverejnená 13.11.2017
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/252
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/249-výška 597.255,02€
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/249-výška 491.268,63€
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000093-028 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/254-zverejnená 15.11.2017
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/126
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/262
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/277
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/146
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/286
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/285
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/263
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/070
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/248
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/279
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/144
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076-výška 209.405,06€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/062
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/254
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/253
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/255-výška 594.931,88€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/065
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/252-výška 291797,56€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/051
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/054
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000133-047 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/065-zverejnená 13.12.2017
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000118-036 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/074-zverejnená13.12.2017
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000097-035 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/256-zverejnená14.12.2017
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000098-037 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/257-zverejnená14.12.2017
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000125-018 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/064-zverejnená14.12.2017
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000096-036 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/255-uverejnená21.12.2017
Zmluva o dielo č.OVO1-2017/000139-040 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/052-uverejnená2.1.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000102-042 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/250-uverejnená 4.1.2018
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/055
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/252
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000122-025 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-6/054-uverejnená22.1.2018
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/069-výška 192944,84€
Dodatok č.1 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/257-výška 501.476,08€
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058 výška 185778,49€
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000200-041 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/144-uverejnená 12.2.2018
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000188-019 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/075-uverejnená15.2.2018
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000187-017 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/051-uverejnená22.2.2018
Dodatok č. 2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/624 - výška 1378829,75 €
Dodatok č. 4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/249
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/255 výška 536070,40€ OÚ Rimavská Sobota, Hostinského 4
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064 výška 173049,15€ OO PZ Moldava nad Bodvou
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/065 výška 72957,74€ OO PZ Turzovka
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/256výška 476757,18€ OÚ Trnava Vajanského 2
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/074výška188543,94€
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000180-045 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/248-uverejnená22.3.2018
Komisionárska zmluva č. CPBB-ON-2018/000253-011, OR PZ Lučenec, uverejnená dňa 23.3.2018
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2018/004991-021, OR PZ Komárno, uverejnená dňa 23.3.2018
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON-2018/005552-002, OÚ Dolný Kubín, uverejnená dňa 23.3.2018
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON-2018/000404-040, OO PZ T. Teplice, uverejnená dňa 23.3.2018
Komisionárska zmluva č. CPTN-ON-2018/004252-029, OO PZ S. Turá, uverejnená dňa 23.3.2018
Komisionárska zmluva č. CPTN-ON-2018/004253-017, OO PZ Myjava, uverejnená dňa 23.3.2018
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052 výška 104.917,12€
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/254
Komisionárska zmluva č. CPBB-ON-2018/000239-011, OO PZ Banská Bystrica, uverejnená dňa 27.3.2018
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON-2018/000411-037, ODI Dolný Kubín, uverejnená dňa 16.4.2018
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2017/000128-029 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/068-uverejnená 16.4.2018
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000161-031 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/279-uverejnená16.4.2018
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000189-021 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/146-uverejnená4.5.2018
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/144 výška 96.694,54€
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/249 výška 486.586,88€
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2017/000129-020 k Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/066-uverejnený8.6.2018
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000036-038 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/253-uverejnená16.7.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000180-045 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/248-uverejnený 20.7.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000135-034 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/076-uverejnený 20.7.2018
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/252
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000174-031 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/263-uverejnená31.7.2018
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/066
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/062
Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2017/000129-020 k Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/066-uverejnený9.8.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000139-040 k Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/052-uverejnený 9.8.2018
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/075 výška 118380,07€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/146 výška204976,92€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/068
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/279 výška 676.200,90€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/070
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/254
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/248 výška 119476,81€
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000102-042 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/250-uverejnený 20.8.2018
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/126
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K604-výškaNFP232.710,15€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/060
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/262
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000098-037 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/257-uverejnený 5.9.2018
Komisionárska zmluva č. CPKE-ON-2018/002300-042, OÚ Košice, uverejnená dňa 5.9.2018
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/263
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/277
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/285
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/051 výška 181.064,41€
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000127-014 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/058-uverejnený 12.9.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000125-018 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/064-uverejnený 12.9.2018
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000139-040 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/052-uverejnený 12.9.2018
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/072 výška 98.624,76€
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2017/000097-035 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/256-uverejnený 19.9.2018
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/257 výška 482.420,89€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/250
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/250
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/144
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/254
Zmluva o dielo č.OVO1-2018/000176-023 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/251-uverejnená24.10.2018
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/063
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000121-020 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/060-uverejnený 26.10.2018
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000127-014 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/058-vypublikovaný 7.11.2018
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000125-018 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/064-vypublikovaný 7.11.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K200-výškaNFP346.016,37€
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/066 výška 150.903,46€
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/056
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K204-výškaNFP385.986,09€
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000098-037 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/257-vypublikovaný 12.11.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000036-038 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/253-vypublikovaný14.11.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/0000124-038 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/072-vypublikovaný20.11.2018
Dodatok č.3 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000129-020 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/066-vypublikovaný20.11.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000136-40 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/063-vypublikovaný20.11.2018
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000187-017 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/051-vypublikovaný 23.11.2018
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000036-038 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/253-vypublikovaný04.12.2018
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/264
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/126
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2017/000101-044 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/264-vypublikovaná 13.12.2018
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/255
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/253 výška 1 462.284,51€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/281
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/248
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/055
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/070
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/076
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/058
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/062
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/064
Dodatok č.3k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/075
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000096-036 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/255-vypublikovaný 14.1.2019
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/050
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/264
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/063
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K606-výška NFP279.326,09€
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/067
Dodatok č.5 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/144
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/051
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/277
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/054
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/065
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/276
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/286
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/146
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/066
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/262
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/256
Dodatok č.2 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/073
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/285
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000158-16 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/K604-vypublikovaná 11.2.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/263-výška NFP 523.053,67€
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000135-034 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/076-vypublikovaný 15.2.2019
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000161-031 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/279-vypublikovaný 15.2.2019
Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2017/000101-044 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/264-vypublikovaná 15.2.2019
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/279
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/257
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/248
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000195-030 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/053-vypublikovaná 11.3.2019
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.OVO1-2017/000134-036 k Zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/069-vypublikovaný 11.3.2019
Komisionárska zmluva č. CPTN-ON-2018/005275-030,OR PZ Trenčín, vypublikovaná dňa 22.3.2019
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/060
Komisionárska zmluva č. CPRN-ON-2019/004236-016,OO PZ Levice, vypublikovaná dňa 28.3.2019
Komisionárska zmluva č. CPRN-ON-2019/004235-018,KR PZ Nitra, vypublikovaná dňa 28.3.2019
Dodatok č.3 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/273
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000189-021 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/146-vypublikovaný 2.4.2019
Dodatok č.3 ku zmluve o dielo č.OVO1-2017/000135-034 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/076-vypublikovaný 3.4.2019
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000211-051 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/K726-vypublikovaná 16.4.2019
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č.CPZA-ON-2017/005641-011-OÚČadca,vypublikovaný 17.4.2019
Dodatok č.7 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/052
Dodatok č.6 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/144
Komisionárska zmluva č. CPBB-ON-2019/000051-011,OÚ Brezno, vypublikovaná dňa 23.4.2019
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000262-019 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2015-6/070-vypublikovaná 6.5.2019
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000208-050 k zmluve o NFP č.KZP-PO4-SC431-2017-19/K165-vypublikovaná 6.5.2019
Dodatok č.4 k ZoNFP č. KZP-PO4-SC431-2015-6/051
Dodatok č.3 ku zmluve o dielo č.OVO1-2018/000036-038 k zmluve o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/253-vypublikovaný20.5.2019
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON-2019/005258-001, OÚ Liptovský Mikuláš, vypublikovaná 20.5.2019