Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

C

SK

EN

FR

centrálna jednotka

central unit

l’unité centrale

centrálna jednotka SIS II

central unit of SIS II

l’unité centrale de SIS II

centrálna jednotka, hlavná a záložná

central unit, main and backup

l’unité centrale, principale et de secours

centrálne národné rozhranie

Central National Interface

Interface nationale centrale

centrálny koncový bod

central end point

Central End Point

centrálny vízový informačný systém

Central Visa Information System

le système central d’information sur les visas

cestovný doklad

travel document

le document de voyage

cezhraniční pracovníci

cross border workers

les travailleurs frontaliers

cezhraničný pohyb na vonkajších hraniciach

cross-border movement at external borders

le mouvement transfrontalier aux frontières extérieures

cezhraničný tok údajov

transborder data flow

le flux transfrontalier de données

cezhraničný účinok

transboundary effect

l´effet transfrontière

citlivé údaje

sensible data

les données sensibles

cudzinec

alien

l’étranger

cudzí štátny príslušník

foreign national

le ressortissant étranger

časový protokol siete

Network Time Protocol

le protocole de synchronisation de réseau