Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska - fáza 1

OP Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS 2014+: 311071Z782
Kód výzvy: OPII-2019/7/52-NP
Termín realizácie projektu: 04/2021 – 12/2021
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partner: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Dodávateľ: 

 • InterWay, a. s.: rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Storage č. SE-VO1-2023/002534-021
 • Aliter Technologies, a.s.: rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry  pre IaaS –Servery č. SE-VO1-2023/002534-020
 • SOITRON, s.r.o.: rámcová dohoda na zabezpečenie HW a SW infraštruktúry pre IaaS – Networking a Security č. SE-VO1-2023/002534-022


Výška NFP: 25 239 522 EUR
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 25. 11. 2020
Miesto realizácie projektu: celá SR
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.8Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Popis projektu

V rámci verejnej správy boli vybudované dátové centrá pre služby vládneho cloudu poskytujúce potrebnú infraštruktúru naprieč celou verejnou správou. Projekt zabezpečí efektívnu infraštruktúru pre nové projekty eGovernmentu. Cieľom je rozšírenie kapacít vládneho cloudu, ktorý zabezpečí:

 • zefektívnenie, optimalizáciu a zdieľanie zdrojov na IKT technológiách,
 • centralizáciu ISVS,
 • flexibilitu a zjednotenie vykonávaných procesov,
 • zjednodušenie poskytovania služieb IaaS,
 • zlepšenie kvality IKT,
 • jednoduché a rýchle nasadenie IaaS služieb,
 • možnosť realizácie reportov a analýz o poskytovaní využití služieb IaaS,
 • minimalizáciu záťaže a povinností pre jednotlivé OVM,
 • modernizáciu IS poskytovaných štátom.    

Aktivity projektu

Hlavné:

Implementácia zabezpečí:

 • prípravu technologických prostredí,
 • nasadenie/inštaláciu/otestovanie funkčnosti,
 • integráciu produktov,
 • akceptáciu produktov,
 • dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.).

Nákupom HW a SW sa zabezpečí:

 • budovanie/rozšírenie existujúcich informačných systémov definovaných v štúdii uskutočniteľnosti.

Podporné:

 • publicita a informovanosť,
 • riadenie projektu.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Informácie o vládnom cloude
    www.sk.cloud