Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Cloud Ministerstva vnútra SR

Cloud MV SR

Kód ITMS 2014+: 311071A172
Termín realizácie projektu: 05/2015 – 07/2017
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 7. 2015
Výška NFP: 44 121 986,08 EUR
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 04.03.2016
Dátum podpisu dodatku č. 1 o poskytnutí NFP: 06.12.2016
Dátum podpisu dodatku č. 2 o poskytnutí NFP: 30. 5.2017
Miesto realizácie projektu: celá SR

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.8Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Dodávatelia

  • Aliter Technologies, a.s., IBM Slovensko, spol. s r.o.

Zmluva: realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-243
Dátum podpisu : 22.12.2015
Dátum podpisu dodatku č. 1 k RZ:22.06.2016
Realizačné náklady:14 542 749,60 EUR

  • eGroup Solutions, a.s.

Zmluva: realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-242
Dátum podpisu: 22.12.2015
Dátum podpisu dodatku č. 1 k RZ: 22.06.2016
Realizačné náklady: 15 810 000,- EUR

  • Soitron, s.r.o.

Zmluva: realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-242
Dátum podpisu: 22.12.2015
Dátum podpisu dodatku č. 1 k RZ:22.06.2016
Realizačné náklady: 13 639 236,88 EUR

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo  vybudovanie riešenia poskytujúceho IaaS služby. Budovanie cloudových služieb prevádzkovaných v nadrezortných dátových centrách bola komplexná a časovo náročná úloha a preto boli budované v iteráciách.

Prvá časť riešenia IaaS vytvorila iniciálne prostredie umiestnené v novovybudovanom nadrezortnom dátovom centre Ministerstva financií SR, ktoré je primárne určené pre nové projekty informačných systémov prevádzkované vo vládnom cloude. Iniciálne prostredie umožnilo „proof of concept (PoC)" pre nadrezortný cloud, definovanie technologických štandardov a prevádzkových procesov, poskytuje vysoko dostupné škálovatelné a bezpečné IaaS sluzby pre vývojové, testovacie, predprodukčné a produkčné prostredia nových informačných systémov.

Tento projekt predstavuje implementáciu IKT infraštruktúry pre poskytovanie IaaS služieb v Datacentre MV SR, ktoré predstavuje druhú časť riešenia IKT infraštruktúry pre IaaS, ktoré je rozšírené o funkcionalitu replikácie medzi Datacentrom MV SR a Datacentrom MF SR.

Navrhované riešenie umožní jednoduchý prístup k IaaS službám na vyžiadanie vo virtuálnom prostredí. Tieto služby môžu byt prideľované alebo uvoľňované s flexibilným časovým obmedzením a to na základe voliteľného škálovania, nezávisle od lokality zdrojov, prístupu k nim a bez nutnosti osobného kontaktu s poskytovateľom IaaS služby.

V ďalších častiach riešenie postupne sprístupňovalo služby IaaS, neskôr PaaS a následne SaaS jednotlivým inštitúciám štátnej správy v požadovanom rozsahu a prevzalo zodpovednosť za starostlivosť o ich IT zdroje. Finálny stav vyústil do optimalizácie a zefektívnenia využívania zariadení a prostriedkov a do potenciálu na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.

Hlavné aktivity: 

Výsledkom realizácie ukončených hlavných aktivít projektu Cloud MV bolo funkčné private cloud riešenie poskytujúce cloudové služby na úrovni IaaS. Súčasťou riešenia je platforma umožňujúca automatizovaný provisioning služieb. Z katalógu služieb je možné vybrať si konkrétne IaaS služby z oblastí:

  • úložisko údajov,
  • pripojenie do špecifickej siete,
  • výpočtový výkon,
  • zálohovanie.
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Informácie o vládnom cloude
    www.sk.cloud