Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Elektronický archív MV SR, 2. fáza

Elektronický archív MV SR

Časový rámec projektu:

Termín realizácie projektu: 01/2016 - 02/2017
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova2, 812 72 Bratislava
Dodávateľ: IBM Slovensko, spol. s.r.o.
Dátum vyhlásenia výzvy: 18.1.2016
Výška NFP: 822 394,80 €
Miesto realizácie projektu: celá SR
Kód ITMS: 311071A268

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o opračnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:
7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: 23.03.2016
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k zmluve o NFP: 06.12.2016

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity - analýza a dizajn, obstaranie a nasadenie HW a SW licencií, implementácia
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Fáza II.

Hlavné aktivity - testovanie, nasadenie
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Testovanie:

Unit testy, funkčné testy, implementácia zmien a bug fixes, systémové testovanie, doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, akceptácia a akceptačné protokoly.

Nasadenie:

Nasadenie systému, integrácia, integračné testovanie externých systémov, riadenie rizík, hodnotenie stavu projektu, migrácia a konsolidácia dát, implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit a vytvorenie dokumentácie riešenia.

Ciele Projektu/prínos pre občana:

  • Zavedenie sofistikovaných elektronických služieb elektronického archívu MV SR pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom a skrátia čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu
  • Zjednodušenie prístupu k archívnym pomôckam a k archívnym dokumentom;
  • Skrátenie času potrebného na predloženie neelektronických a elektronických archívnych dokumentov občanovi;
  • Optimalizácia a zrýchlenie interných procesov štátnych archívov;
  • Centralizácia systémov štátnych archívov;
  • Zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti uchovávania elektronických archívnych dokumentov.

Výsledky a dopady projektu:

  • Umožnenie systematického preberania a evidovania elektronických archívnych dokumentov;
  • Poskytovanie príslušných služieb v elektronickej forme na umožnenie prístupu k archívnemu dedičstvu;
  • Ochrana archívneho dedičstva pre rozvoj vedomostnej ekonomiky;
  • Zachovanie informačnej kontinuity rozhodovacích procesov vo verejnom sektore.