Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií

Kód ITMS 2014+: 311071V372
Výzva – kód výzvy: OPII-2019/7/28-NP
Termín realizácie projektu:10/2019 – 09/2021
Výška NFP: 4 560 154,11 € s DPH
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 25.09.2019
Partner: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dodávateľ: pripravuje sa verejné obstarávanie
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Popis projektu:

Mimovládne neziskové organizáciev- teda nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy a organizácie s medzinárodným prvkom -  predstavujú formalizovanú stránku zdravo fungujúcej občianskej spoločnosti. Tieto organizácie nie sú zriaďované pre dosahovanie zisku, ale pre verejnoprospešné účely. Na druhej strane sú však takými istými právnickými osobami ako subjekty verejnej správy či podnikateľské subjekty. Mimovládne organizácie sú registrované buď priamo na Ministerstve vnútra SR  (nadácie, občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom), alebo na okresných úradoch v sídle kraja (neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).

Keďže jednotlivé registre mimovládnych neziskových organizácií obsahujú údaje v rôznej kvalite a rozsahu, cieľom MV SR je vybudovanie elektronického registra mimovládnych neziskových organizácií v prostredí vládneho cloudu, ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registráciu bude vykonávať MV SR . Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií bude jednotným a dátovo konzistentným zdrojom o týchto subjektoch. Bude budovaný ako otvorený register, ktorý umožní aj zapisovanie údajov o organizačných zložkách mimovládnych neziskových organizácií alebo o iných právnických osobách.

Projekt pozostáva z nasledujúcich hlavných aktivít:

  • analýza a dizajn,
  • implementácia,
  • testovanie,
  • nasadenie,

a podporných aktivít:

  • publicita a informovanosť,
  • riadenie projektu.

Navrhovaný národný projekt spadá do prioritnej osi PO7 OPII (Informačná spoločnosť) a prispieva k naplneniu špecifického cieľa: ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Miestom realizácie projektu bude celé územie Slovenska.

Merateľný ukazovateľ, ktorý sa dosiahne realizáciou projektu:

"Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, cieľová hodnota: 1". Dôjde k optimalizácii jedného úseku verejnej správy "Zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb".

  • Dostupnosť služby spojenej so vznikom, zmenou alebo zánikom mimovládnej neziskovej organizácie - zvýši sa počet obslužných miest z 8 na 79 do roku 2023.
  • Efektívne vykonávanie procesov vo verejnej správe.
  • Zefektívnenie práce zamestnancov Sekcie verejnej správy MV SR a zamestnancov  okresných úradoch v sídle kraja.